רשימת חוקים

מספר חוקים בולטים בדין הישראלי (לעיון בחוקים ניתן מומלץ להיכנס לאתר הכנסת – מאגר חוקים):

 1. חוק הפטנטים
 2. פקודת הפטנטים והמדגמים
 3. פקודת סימני המסחר
 4. חוק זכויות יוצרים
 5. חוק החוזים (חלק כללי)
 6. חוק החוזים תרופות
 7. חוק החוזים האחדים
 8. חוק עשיית עושר ולא במשפט
 9. פקודת השטרות
 10. חוק הערבות
 11. פקודת השותפויות (ראו סעיפים בולטים כאן – פקודת השותפויות).
 12. חוק המתנה
 13. פקודת הראיות
 14. חוק החברות (ראו סעיפים בולטים כאן – חוק החברות).
 15. חוק בית הדין לעבודה
 16. חוק ניירות ערך
 17. חוק חוזה קבלנות
 18. חוק חוזה ביטוח
 19. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
 20. חוק יסוד: חופש העיסוק
 21. חוק המתווכים
 22. חוק עוולות מסחריות
 23. פקודת הנזיקין
 24. פקודת פשיטת הרגל
 25. חוק יחסי ממון
 26. חוק בית המשפט לענייני משפחה
 27. חוק חופש המידע (ראו סעיפים בולטים כאן – חוק חופש המידע).
 28. חוק שעות עבודה ומנוחה
 29. חוק פיצוי פיטורים
 30. חוק חופשה שנתית
 31. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
 32. חוק שיווי זכויות האשה
 33. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 34. חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
 35. חוק דמי מחלה
 36. חוק שכר מינימום
 37. חוק הסכמים קיבוציים
 38. חוק הירושה
 39. חוק אחריות למצורים פגומים
 40. חוק הגנת הצרכן
 41. חוק התקשורת (בזק ושירותים)
 42. חוק הפרת חובה חקוקה
 43. חוק התובענות הייצוגיות
 44. חוק החברות
 45. פקודת החברות
 46. חוק חוזה סוכנות
 47. חוק הלוואות חוץ בנקאיות
 48. חוק התכנון והבניה
 49. חוק המכר (ראו סעיפים בולטים מחוק המכר).
 50. חוק המכר (דירות)
 51. חוק המקרקעין
 52. חוק בית המשפט לעניינים מנהליים
 53. חוק השכירות והשאילה
 54. חוק המשכון
 55. חוק המיטלטלין
 56. חוק הגנת הפרטיות (ראו סעיפים בולטים כאן – חוק הגנת הפרטיות).
 57. חוק אישור לשון הרע
 58. חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם
 59. חוק המחשבים
 60. חוק לעידוד השקעות הון
 61. חוק הנאמנות
 62. חוק מס ערך מוסף
 63. חוק מס שבח
 64. חוק מיסוי מקרקעין (שבח וריכשה)
 65. פקודת המיסים
 66. חוק איסור הלבנת הון
 67. חוק העונשין
 68. חוק בית המשפט
 69. חוק יסוד השפיטה
 70. חוק יסוד: הכנסת
 71. חוק יסוד: הממשלה
 72. חוק יסוד: מקרקעין ישראל
 73. חוק לשכת עורכי הדין
 74. חוק רואי החשבון
 75. חוק הביטוח הלאומי
 76. חוק פסיקת ריבית והצמדה
 77. חוק שיקים ללא כיסוי
 78. חוק בתים משותפים
 79. חוק הגבלים עסקיים
 80. חוק החברות הממשלתיות
 81. חוק הגנת הדייר
 82. חוק הוצאה לפעול
 83. חוק ההתיישנות
 84. חוק השליחות
 85. חוק מאגרי מידע
 86. חוק הגנת השכר
 87. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
 88. חוק עבודת נשים
 89. חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס
 90. חוק המחשבים
 91. חוק חתימה אלקטרונית
 92. חוק רישוי בעלי מלאכה
 93. חוק ביטוח בריאות ממלכתי
 94. חוק שירות הציבור
 95. חוק נכסי נפקדים
 96. החוק שירות נתוני אשראי
 97. פקודת האגודות השיתופיות
 98. פקודת הסמים המסוכנים
 99. חוק עסקאות גופים ציבוריים
 100. חוק הנהיגה הספורטיבית
 101. חוק רשות פיתוח (העברת נכסים)
 102. חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה)
 103. חוק רשות שדות התעופה