חברה ציבורית


חברה ציבורית

מהי חברה ציבורית? בקצרה, חוק החברות מגדיר חברה ציבורית באופן הבא: חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

חברה ציבורית כפופה לרגולציה רבה, זו אחת הסיבות המרכזיות שחברות פרטיות מעדיפות לא לעבור מידיים פרטיות לידיים ציבוריות.

להלן מספר חובות החלות על החברה הציבורית:

  1. חברה ציבורית חייבת למנות דירקטורים חיצוניים.
  2. חברה ציבורית חייבת למנות ועדת ביקורת
  3. חברה ציבורית חייבת למנות מנכ"ל.
  4. הגוף הממנה ומפטר נושאי משרה הוא המנכ"ל.
  5. על-מנת לכנס אסיפה של בעלי המניות יש חובה בקוורום הקבוע בחוק.
  6. חובה למנות יושב ראש לדירקטוריון.
  7. חובות דיווח – על חברה ציבורית חלות חובות דיווח לבורסה ולרשות לניירות ערך.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע פעולה כלשהי ללא התייעצות עם עורך דין.