רשם החברות


רשם החברות הוא גוף שהוקם על-ידי רשות התאגידים והוא ממוקם בירושלים. כיום יש שלוחה של רשם החברות גם בתל-אביב.

מה תפקידו של רשם החברות? רשם החברות עוסק, בין היתר, בהליכים הקשורים להקמת חברה ורישומה. המעוניינים להקים חברה נדרשים להגיש את מסמכי היסוד (תקנון חברה, הצהרת בעלי מניות ראשונים ותצהיר דירקטורים ראשונים) לרשם החברות אשר יבחן אם המסמכים הוגשו בהתאם להוראות הדין והאם ניתן לרשום את החברה בתנאים המוצעים (להרחבה ראו רישום חברה).

כמו כן, רשם החברות מרכז מידע בנוגע לעניינים שונים אשר קשורים לחברה, כגון כתובות, בעלי מניות, דירקטורים, שעבודים, אגרות ועוד.

חברות נדרשות להגיש דיווחים לרשם החברות, כגון דוח שנתת על-ידי רואה החשבון המבקר של החברה, דוח על הקצאת מניות, דוח על החלפת דירקטורים, דיווח על שינוי שם החברה, דיווח על שינוי כתובת החברה, רישום שעבוד על שם החברה ועוד. זמני הטיפול אצל רשם החברות משתנים, והם תלויים בסוג הבקשה שמוגשת, למשל, הקמת חברה בדוא"ל, זמן הטיפול נכון לשנת 2015 הוא 24 שעות.

תיק חברה ונסח חברה – על-מנת לקבל מידע בנוגע לחברות (כגון, פרטים על בעלי המניות והדירקטורים של החברה, כתובת, שעבודים, חובות לרשם החברות, תקנון החברה, דוחות שהוגשו לרשם ועוד) ניתן להפיק נתונים אלו דרך האתר של רשם החברות: פלט (נסח) של החברה (להפקת פלט ראו נסח חברה). יש לציין שהמידע המצוי בידי הרשם הוא חלקי בלבד ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולות.

האמור לעיל אינו מהווה ייעץ משפטי ואין להסתמך בעת ביצוע פעולה כלשהי ללא התייעצות עם עורך דין.