הגשת תביעה נגזרת – איך להגיש תביעה נגזרת?


מה זה תביעה נגזרת?

להלן מספר דגשים בנושא תביעות נגזרות. לפני הגשת תביעה נגזרת יש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום דיני החברות (עורך דין לחברות). למידע נוסף על הגשת תביעות וניהול הליכים שיפוטיים ראו הגשת תביעה.

חוק החברות מגדיר תביעה נגזרת כך: "תובענה שהגיש תובע בשם חברה בשל עילת תביעה שלה". כלומר מדובר בתביעה של החברה, אשר צריכה להיות מוגשת על ידי החברה.

אולם פעמים רבות החברה או מי שמנווט את פעילותה (הדירקטוריון, בעלי שליטה וכו') לא מעוניינים או לא סבורים שיש להגיש תביעה בשם החברה. במקרה כזה מי שפעמים מגיש את החברה הוא גורם אחר. מי יכול להגיש תביעה נגזרת? התביעה מוגשת על ידי בעל מניות בחברה או על ידי דירקטור של החברה, כמפורט להלן.

איך מגישים תביעה נגזרת?

בקצרה, לפני הגשת תביעה נגזרת יש להגיש פניה לחברה בבקשה שתפעל להגן על זכויותיה, לאחר מכן ככל והעוול לא תוקן על ידי החברה ניתן להגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת לבית המשפט. אם הבקשה תאושר על-ידי בית המשפט תוגש התביעה עצמה או שיראו בבקשה כתביעה.

מי מגיש את התביעה הנגזרת ואיך מגישים אותה?

תביעה נגזרת מוגשת על-ידי בעל מניות בחברה או דירקטור בחברה, התביעה מוגשת בשם חברה בשל עילת תביעה של החברה. כמו כן טרם הגשת התביעה יש להגיש פניה בכתב לחברה –  חוק החברות קובע כי טרם הגשת תביעה נגזרת, יש לפנות בכתב לחברה (ליו"ר הדירקטוריון של החברה) ולדרוש מהחברה שתפעל בעצמה להגשת התביעה.

  • מתי לא צריך לפנות מראש לחברה טרם הגשת תביעה נגזרת? לפי חוק החברות, אם קיים חשש סביר שפניה בדרישה לחברה תפגע באפשרות לקבל את הסעד המבוקש בתביעה או אם לאורגן החברה אשר מוסמך להחליט בנושא הגשת התביעה הנגזרת עניין אישי בהחלטה, ובמקרה בו אותו אורגן מורכב ממספר יחידים, כאשר לפחות מחצית יש עניין אישי בהחלטה.

סעיף 194 לחוק החברות קובע כי אלו התנאים המוקדמים להגשת תביעה נגזרת:

"194. (א) כל בעל מניה וכל דירקטור בחברה (בפרק זה – תובע) רשאים להגיש תביעה נגזרת אם התקיימו הוראות סימן זה. (ב) המעוניין להגיש תביעה נגזרת יפנה לחברה בכתב וידרוש ממנה כי תמצה את זכויותיה בדרך של הגשת תובענה (בפרק זה – דרישה). (ג) דרישה תופנה ליושב ראש דירקטוריון החברה, ויפורטו בה העובדות היוצרות את עילת התביעה והנימוקים להגשתה. (ד) על אף הוראות סעיף קטן (ב), המעוניין להגיש תביעה נגזרת אינו חייב לפנות בדרישה לחברה לפי הוראות אותו סעיף קטן, בהתקיים אחד מאלה:

(1) לאורגן החברה המוסמך להחליט על הגשת התביעה, עניין אישי בהחלטה, ואם האורגן כאמור מורכב מכמה יחידים – למחצית או יותר מיחידה האורגן עניין אישי בהחלטה;

(2) קיים חשש סביר כי פנייה בדרישה לחברה תפגע באפשרות לקבל את הסעד המבוקש."

איך על החברה להגיב לתביעה נגזרת?

התגובה תלוי ביועץ המשפטי הקונקרטי שינתן לחברה. באופן כללי חוק החברות קובע כי על החברה לפעול להסרת עילת התביעה או לדחות את דרישת התובע באופן מנומק או להחליט על הגשת תביעה. כמו כן על החברה למסור הודעה לתבוע (מי שמבקש להגיש את התביעה הנגזרת) על אופן פעולתה, כאמור בחוק החברות.

כך מורות הוראות חוק החברות בסעיף 195-196:

"195. חברה שקיבלה דרישה רשאית לפעול באחת הדרכים האלה:(1) לבצע פעולה או לקבל החלטה אשר כתוצאה ממנה נשמטת עילת התביעה; (2) לדחות את דרישת התובע בנימוקים שיפורטו בהחלטתה; (3) להחליט על הגשת תביעה.

196. החברה תודיע לתובע על הדרך שנקטה כאמור בסעיף 195 בתוך ארבעים וחמישה ימים מיום קבלת הדרישה, תוך מתן פרטים על הפעולה שננקטה והגורם שהחליט עליה, לרבות שמות המשתתפים בקבלת ההחלטה; היה למשתתף או לנושא משרה בחברה ענין אישי בהחלטה, יצוין הדבר בהחלטה ובהודעה לתובע."

המלצה חשובה – טרם הגשת תביעה נגזרת או פניה בכתב לחברה שתמצא את זכויותיה ותפעל להגשת תביעה חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין לענייני חברות (עורך דין לחברות), נקיטת פעולה ללא התייעצות עלולה להסב יותר נזק מתועלת.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.