מהו היטל השבחה?


מהו היטל השבחה?
בקצרה, היטל השבחה הוא תשלום חובה – המוטל על הבעלים של המקרקעין או החוכר לדורות – החל בעקבות השבחה של נכס (אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג אשר מעלה את שווי המקרקעין). היטל ההשבחה מוטל על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה על הבעלים או על החוכר של המקרקעין. בחוק נקבע כי שיעור ההיטל הוא מחצית ההשבחה.
איך נקבעת ההשבחה? ההשבחה נקבעת לפי שומה שוערך שמאי מקרקעין, כמוגדר בחוק התכנון והבניה.
בחוק התכנון והבניה, "חובות בהטיל השבחה" מוגדר כך:

2. (א) חלה השבחה במקרקעין, בין מחמת הרחבתן של זכויות הניצול בהם ובין בדרך אחרת, ישלם בעלם היטל השבחה לפי האמור בתוספת זו (להלן – היטל); היו המקרקעין מוחכרים לדורות, ישלם החוכר את ההיטל; היטל בעקבות אישור תכנית יחול על מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או הגובלים עמו בלבד.

(ב) שילם חוכר לדורות את ההיטל, יהיה זכאי כלפי בעל המקרקעין לשיפוי בסכום ההפרש בין מה ששילם לבין הסכום שהיה עליו לשלם אילו היה ההיטל חל על השבחת החכירה לדורות בלבד; בקביעת סכום השיפוי תבוא בחשבון הזכות של החוכר לדורות להארכת החכירה, ואולם אם החכירה לא הוארכה מסיבה כלשהי, זכאי החוכר לדורות כלפי בעל המקרקעין לקבל את הסכום שנוכה לו מהשיפוי עקב הזכות להארכת החכירה, כשהוא צמוד למדד יוקר המחיה ממועד תשלומו ועד למועד השיפוי בפועל.

(ג) היה המחכיר זכאי, לפי הסכם, לתבוע מן החוכר תשלום עבור ניצול ההשבחה, יהיה החוכר זכאי לנכות את סכום ההיטל מכל תשלום שעליו לשלם למחכיר כאמור.

"השבחה" מוגדרת בחוק התכנון והבניה כך: "עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג."

איך אפשר לבטל את היטל ההשבחה?

האם ניתן לבטל היטל השבחה?
לפי חוק התכנון והבניה ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה. תיקון שומה – מי שחייב בתשלום היטל השבחה רשאי לבקש לתקן את השומה ,בכפוף להוראות הדין והפסיקה. כמו כן ניתן להגיש עררים בנוגע להיטל השבחה.

מי זכאי לפטור מהיטל השבחה? החוק מגדר מספר גורמים ומצבים המזכים מפטור מתשלום היטל השבחה, כגון שבוכנות שיקום ואזורי שיקום, השבחות החלות עקב בניה של מרחבים מוגנים, השבחה בקרקע של מוסדות ציבוריים ועוד ועוד הכל בכפוף להגדרות בדין.

לצורך בדיקת הזכאות לפטור מהיטל השבחה או הגשת בקשה להפחתת היטל ההשבחה רצוי להתייעץ עם אנשי מקצוע, כגון עורך דין לנדל"ן, שמאי מקרקעין ועוד.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע פעולה כלשהי ללא קבלת חוות דעת של עו"ד.