הקצאת מניות – איך להקצות מניות?


מה זה הקצאת מניות?

בקצרה, הקצאת מניות היא חלוקה של מניות החברה, מהחברה לבעלי המניות שבה. חלוקת המניות מתבצעת מההון הרשום של החברה.

ההון הרשום של החברה נקבע עם הקמת החברה (למידע נוסף ראו רישום חברה), בעת רישומה אצל רשם החברות. את ההון הרשום ניתן לעדכן מעת לעת בכפוף להוראות חוק החברות, תקנון החברה ומגבלות אחרות.

הקצאת מניות מתבצעת פעמים רבות עקב החלטה של בעלי המניות או הדירקטוריון של החברה, בכפוף למגבלות הדין.

הליך הקצאת המניות פעמים רבות נלווה לעסקה או הסכם אחר, למשל במסגרת הסכם השקעה או הסכם הלוואה לחברה או במסגרת הסכם בין בעלי מניות או התקשרות אחרת עם צד ג'.

לפי הדין על הקצאת מניות חלה חובת דיווח לרשם החברות, על החברה לדווח בדוח שיוכן על-ידי נושא משרה בחברה (כהגדרתו בחוק החברות) על הדוח להיות מאומת בפני עורך דין.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.