תצהיר בעלי מניות ראשונים


תצהיר בעלי מניות מוגש על-ידי בעלי המניות הראשונים של החברה עם הקמתה (למידע נוסף ראו רישום חברה)

במסגרת התצהיר מצהירים בעלי המניות (אדם או תאגיד) כי הם כשירים להקים חברה ואין להם מגבלה בדין המונעת מהם את היכולת להקים חברה ולהחזיק בה במניות.

התצהיר נחתם בפני עורך דין אשר מאמת את חתימתו של בעל המניות.

תצהיר בעלי מניות ראשונים לדוגמה 

"אני החתום מטה_____________ ת.ז_________________ מצהיר בזאת כדלקמן:

לגבי יחיד: אני כשיר לייסד חברה ולהחזיק מניות בה ואינני מוגבל על פי דין, לרבות לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ" – ז 1967 ,פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) התש" – ם 1980 וסעיף 7 לחוק

לגבי תאגיד: התאגיד נרשם כדין ולא הוטלה עליו כל מגבלה בדין.

תאריך__________ שם מלא________________

אני הח"מ______________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום_______ מר/גב'_________ המוכר לי אישית / נושא ת.ז שמספרה__________, הופיע בפני ב__________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני ולגבי תאגיד (לרבות היותו מוסמך לחתום בשם התאגיד)."

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.