תצהיר דירקטורים ראשונים


מה זה תצהיר דירקטורים ראשונים?

בהתאם לסעיף 8 לחוק החברות, זהו אחד מהמסכים שיש למלא ולהגיש לרשם החברות לצורך הקמת החברה (למידע נוסף ראו רישום החברה). בתצהיר דירקטורים ראשונים הוא מסמך שנערך עם הקמת החברה ובו יחידים או תאגידים מצהירים שהם כשירים להתמנות ולכהן כדירקטורים של החברה.

יוער כי לצורך רישום חברה יש צורך למלא גם תצהיר בעלי מניות ראשונים ולהתייעץ עם עורך דין.

מה כולל תצהיר דירקטורים ראשונים?

  • התצהיר כולל את שמו המלא של הדירקטור שעתיד להתמנות כולל תעודת זהות. במקרה שמדובר במינוי דירקטור שהוא תאגיד יש למלא את השם המלא של התאגיד בצירוף מספר התאגיד.
  • כתובת מלאה של הדירקטור כולל מדינה, עיר, רחוב, מספר דירה, מיקוד ומספר טלפון.
  • הצהרת הדירקטור לגבי יחיד – היחיד מצהיר כי הוא מסכים לכהן כדירקטור בחברה, הוא כשיר לכהן בתפקיד דירקטור בחברה ואין לו מגבלה חוקית המונעת ממנו לכהן בתפקיד (לרבות בגין חוק הוצאה לפועל או פקודת פשיטת הרגל).
  • הצהרת הדירקטור לגבי תאגיד – התאגיד מצהיר שהוא רשום כדין ואין לו מגבלה לכהונה בתפקידה, לא הוצאה נגדו צו פירוק ולא הוחלט על פירוקו מרצון.
  • לגבי תאגיד או מי שאינו נושא דרכון ישראלי יש צורך לצרף מסמכים נוספים לתצהיר הדירקטורים.
  • על התצהיר יש לחתום בפני עורך דין, אשר זיהה את המצהיר והזהיר אותו כי אם לא יצהיר אמת הוא יהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק.

להלן דוגמא לנוסח תצהיר דירקטורים ראשונים:

תצהיר דירקטורים ראשונים לדוגמה

"אל: רשם החברות טופס 2 (תקנה 1)

הצהרת דירקטורים ראשונים (סעיף 8 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן: "החוק"))

שם החברה המוצע:________

אני החתום מטה: שם מלא ותעודת זהות______________ או: שם התאגיד ומספר התאגיד______________________

שמענו: מדינה, עיר, רחוב, מספר בית, מיקוד וטלפון___________________________________

מיקוד מספר טלפון

מדינה – ישוב – רחוב – מספר בית

מצהיר בזה כי-

סמוך לאחר רישום החברה וכל עוד לא מונה אורגן מוסמך אחר, אפעל לרישום פרטיי במרשם הדירקטורים המנוהל על פי סעיף 224 לחוק, ולרשום את פרטי בעלי המניות במרשם בעלי המניות המנוהל על פי סעיפים 127 עד 130 לחוק;

לגבי דירקטור יחיד:

(1) אני כשיר לכהן כדירקטור ראשון של החברה הנזכרת לעיל ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז1' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם – 1980, סעיף 7 לחוק והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק;

(2) אני נכון לכהן כדירקטור ראשון של החברה;

לגבי תאגיד:

(1) התאגיד רשום כדין ואין מגבלה על פי דין לכהונתו, לא הוצא נגדו צו פירוק ולא הוחלט על פירוק מרצון;

(2) ומטעמו יכהן לפי סעיף 236 לחוק החברות: שם משפחה שם פרטי מס' זהות___________

תאריך ההצהרה:____________                     חתימת המצהיר:_____________

אני עו"ד__________ מאשר בזה כי _________ המוכר/ת לי באופן אישי / שזיהה/תה עצמו/ה בפני בתעודת זהות שמספרה _______, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה/ יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, לרבות בדבר היותו מוסמך לחתום בשם התאגיד (כשהבקשה מוגשת ע"י תאגיד), וחתם/ה עליה בפניי.

שם מלא של עורך הדין_______ מספר רישיון ותעודת זהות של עו"ד_______ כתובתו של עורך הדין_______."

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.