הסכם סוכנות


מיהו סוכן? מיהו ספק? מה זה חוזה סוכנות?

לפני התקשרות בחוזה סוכנות יש להתייעץ עם עורך דין.

יחסי סוכן-ספק או סוכן – יצרן, הוגדרו בשנת 2012 בחקיקה ראשית (בחוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק) התשע"ב 2012 – להלן: "החוק").

חוזה סוכנות מבטא הסכמה בכתב בין יצרן או ספק או בעל זכות אחרת בטובין לבין צד אחר, יחיד או תאגיד, אשר מספק את עבודת הסוכן. הספק מעוניין להתקשר עם הסוכן, על-מנת שהסוכן יסייע לו להגדיל את מאגר הלקוחות שירכשו מוצריו.

תכלית החוק היא, בין היתר, להסדיר את מעמד הצדדים במסגרת יחסי הסוכנות, בחוק נקבעו הוראות הנוגעות בין היתר למתן הודעה מוקדמת לסוכן טרם סיום ההתקשרות וכן פיצוי כספי עבור סיום חוזה הסוכנות, הכל בכפוף להוראות החוזה ולמגבלות הדין.

מה כולל חוזה סוכנות? הסעיפים והתנאים משתנים מחוזה אחד לאחר, כמעט בכל חוזה. בנוסף ביחסי סוכן -יצרן או ספק יש לא מעט מורכבויות משפטיות ועסקיות המחייבים התייחסות ספציפית. לצורך הכנת חוזה יש להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום (עורך דין לחוזים).

באופן כללי בלבד יצוין כי חוזה סוכנות מגדיר בין היתר את תפקידו של הסוכן, תחום פעילותו, תקופת ההתקשרות בין הסוכן לספק, הזכויות המוקנות לסוכן במסגרת יחסי הסוכנות, אמצעי תשלום ותנאי תשלום, לעיתים הסוכן זוכה לקבלת מעמד של סוכן בלעדי, עמלות סוכנות ועוד.

להלן מספר הגדרות מרכזיות מחוק חוזה סוכנות למונחים הסכם סוכנות, סוכן מסחרי וספק:

"חוזה סוכנות" – "חוזה סוכנות הוא חוזה בתמורה בין ספק ובין סוכן מסחרי, שבו הספק מייפה את כוחו של הסוכן המסחרי בהרשאה מתמשכת לאיתור לקוחות חדשים או להתקשרות נוספת עם לקוחות קיימים, לשם רכישת טובין המשווקים על ידי הספק, בלי שמתקיימים בין הצדדים יחסי עובד ומעביד או קשרי שותפות".

"סוכן מסחרי" – "מי שעיסוקו באיתור לקוחות או בפעילות, שמטרתם להביא להתקשרות בחוזה בין לקוח לספק בקשר לרכישת טובין המשווקים על ידי הספק".

"ספק" – "יצרן טובין או בעל זכות להשתמש במוניטין ובסימני מסחר הקשורים לטובין, המשווק את אותם טובין; לעניין זה, "סימן מסחר" – בין רשום ובין שאינו רשום".

איך לבטל חוזה סוכנות?

 

ביטול חוזה סוכנות כפוף להוראות הדין והחוזה, ברוב ההסכמים טרם ביטול החוזה יש ליתן לצד השני ארכה. כמו כן חוק חוזה סוכנות קובע מספר הוראות בנושא סיום ההתקשרות בין הסוכן לספק. טרם ביטול החוזה יש להתייעץ עם עורך דין (למידע נוסף ראו ביטול הסכם).

אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.