אגרת חוב


מה זה אגרת חוב? ומהי אגרת חוב מובטחת? מהי אגרת חוב להמרה?

בקצרה, אגרת חוב היא נייר ערך המונפק על-ידי חברות. אג"ח הוא מסמך של החברה בו מתחייבת החברה בכתב לשלם סכום כספי. אגרת החוב מאפשרת לחברה לגייס הון, באמצעות הנפקתה.

אגרת חוב מוגדרת בחוק החברות באופן הבא: מסמך שהנפיקה חברה המעיד על קיומה של התחייבות כספית שחבה החברה, ומגדיר את תנאיה, למעט שטרי חוב או שטרי חליפין שנתנה חברה במהלך עסקיה;

חוק החברות מגדיר גם איגרת חוב מובטחת כאיגרת חוב שהתחייבות החברה לפיה מובטחת במשכון על נכסי החברה, כולם או מקצתם.

אגרת חוב להמרה היא אגרת חוב אשר ניתן להמירה למניות, במקום לקבל את החוב, בהתאם לתנאים שנקבעו באגרת או בהסכם שנערך ביחס אליה.

למידע נוסף בנושא יש לעיין בחוק החברות, תקנותיו ולהתייעץ עם עורך דין לחברות (עורך דין חברות).

אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.