איך לבטל הסכם?


רשימה זו תציג, באופן חלקי בלבד, מספר דגשים בנוגע לביטול הסכמים, לפני ביטול הסכם רצוי להתייעץ עם עו"ד.
איך אפשר לבטל חוזה? 
באופן כללי שאלת ביטול החוזה תלויה בהוראות הדין, סעיפי החוזה ונסיבות ההתקשרות, לכן יש להתייעץ עם עורך דין טרם ביטול החוזה על-מנת לוודא שהביטול נעשה כדין.
ככל יצוין כי חוזה ניתן לביטול לפי הוראות ההסכם שנכרת בין הצדדים אולם חוזה ניתן לביטול גם מכוח עילות אחרות אשר קבועות בדין, למשל בעת כריתת חוזה לא חוקי או בעת פגמים בכריתת החוזה, והכל בכפוף להוראות הדין.
הסיבות לביטול חוזים הן רבות ומגוונות. ביטול החוזה נובע פעמים רבות, אך לא תמיד, כתוצאה מהפרה של הוראות בהסכם (להרחבה ראו גם הפרת חוזה), או העדר כדאיות של צד להסכם להמשיך את ההתקשרות ועוד.
האם מותר לבטל את ההסכם?
על-מנת לבדוק אם ניתן לבטל את ההסכם יש לבחון, בין היתר, את הזכויות המוקנות לצדדים לפי ההסכם, הנסיבות ומגבלות הדין. למשל, לעיתים טרם ביטול חוזה על צד להסכם לתת לצד השני התראה בכתב המאפשרת לו לתקן את הליקוי לדוגמא באמצעות שליחת מכתב התראה מעורך דין.
הערה חשובה בנוגע לביטול הסכמים – בעת ביטול חוזה רצוי לנקוט משנה זהירות מאחר וביטלו עשוי להוביל לסכסוכים משפטיים ולנזקים כספיים גדולים, לעיתים עקב מצב בו ביטול ההסכם נעשה שלא כדין. לכן, טרם ביטול החוזה יש להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום (עורך דין לחוזים).

ביטול הסכם לפי הוראות הדין (הוראות אלו יש לקרוא לצד ובכפוף להוראות הדין והפסיקה)

להלן מספר דוגמאות (באופן חלקי ותמצתי בלבד) בהן החוזה ניתן לביטול או חסר תוקף משפטי הכל לפי ההקשר ובכפוף להוראות הדין:

 1. ביטול חוזים ועסקאות לפי חוק הגנת הצרכן – חוק הגנת הצרכן קובע מספר מצבים ותנאים לפיהם צרכן יכול לבטל הסכם שכרת תוך מספר ימים.
 2. חוזה לא חוקי או הסכם חסר תוקף – ישנם חוזים שבטלים מעיקרם או חסרי תוקף משפטי, מאחר ונעשו שלא בהתאם לדרישות החוק. להלן מספר דוגמאות: 1) חוזה לא חוקי או לא מוסרי או חוזה שנעשה בניגוד לתקנת הציבור; 2) חוזה עם קטין (מתחת לגיל 18) שלא מסוג החוזים שקטינים עושים ובכפוף להוראות הדין. 3) עסקאות במקרקעין (כהגדרתן בחוק) חייבות להיעשות בכתב כדי שיהיה לו תוקף משפטי, בכפוף להוראות הדין.
 3. ביטול הסכם עקב הפרה יסודית – לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) בהפרה יסודית של הסכם הנפגע רשאי לבטל את ההסכם אם שלח לצד המפר הודעה על הביטול תוך זמן סביר לאחר שנודע לנפגע על ההפרה.
 4. ביטול הסכם עקב הפרה לא יסודית – לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ניתן לבטל חוזה גם עקב ביצוע הפרות שאינן יסודית לאחר שניתנה למפר ארכה לקיום החוזה ובלבד שהחוזה לא קוים במהלך תקופת הארכה, למעט חריגים הקובעים בחוק וכפוף לפסיקה.
 5. ביטול חוזה עקב פגמים בכריתתו – להלן מספר עילות לביטול חוזה מכוח הדין עקב פגמים בכריתת החוזה, חשוב לציין שביטול החוזה חייב להיעשות בהתאם למגבלות הדין והפסיקה:
 • ביטול חוזה שנכרת בדרך של כפייה – צד לחוזה שנכפה עליו, בכוח או באיום בכוח, להתקשר בהסכם רשאי לבטל את ההסכם, בכפוף להוראות הדין.
 • חוזה ניתן לביטול עקב עושק – צד להסכם יכול לבטל את החוזה שכרת בתנאים גורעים בניגוד למקובל אם הצד השני ניצל את מצוקתו (כגון חולשתו השכלית, הגופנית או חוסר ניסיונו), בכפוף למגבלות הדין.
 • ביטול הסכם עקב טעות – חוק החוזים קובע כי צד להסכם רשאי לבטל הסכם אם הוא התקשר בחוזה עם הצד השני מחמת טעות (שאינה טעות בכדאיות בעסקה) שאם היא היתה ידוע לו מראש הוא לא היה מתקשר בחוזה, ובלבד שהצד השני ידע על הטעות או היה עליו לדעת עליה. כמו כן, אם הטעות לא היתה ידוע לצד השני ולא היה עליו לדעת על הטעות, בית המשפט רשאי, לבקשת הצד שטעה, להורות על ביטול החוזה, בכפוף להוראות הדין.
 • ביטול חוזה עקב הטעיה – צד שהתקשר עם הצד השני בהסכם עקב טעות (שמקורה בהטעיה של הצד השני או של גורם מטעמו), רשאי לבטל את ההסכם. הטעיה כוללת גם אי גילוי של עובדות שלפי נוהג, דין או הנסיבות הצד השני צריך היה לגלותן. ישנם מספר מקרים בהם החוק מכיל על הצד השני חובת גילוי, למשל לפי חוק הגנת הצרכן על עוסק לגלות לצרכן פגמים המפחיתים מערכו של נכס.

ביטול חוזה מכוח הוראותיו 

להלן מספר דוגמאות נפוצות למקרים בהם הצדדים קבועים הוראות בהסכמים אשר מעניקות להם את הזכות לבטל את ההסכם (בכפוף להוראות הספציפיות של החוזים ולמגבלות הדין והפסיקה):

 • חוזה יכול להעניק לצד להסכם לבטלו אם הצד השני לא ביצע חובה כלשהי שהתחייב לבצע לפי ההסכם. למשל בחוזה שותפות עסקית פעמים רבות קובע גם את חלוקת התפקידים בין הצדדים, אם אחד מהשותפים לא מגיע למשרד או לא מבצע את עבודתו כאמור בהסכם ביניהם, אותו מצב עשוי להיות עילה לביטול החוזה. כך גם בחוזה עבודה, כאשר עובד לא מגיע לעבודתו, ללא הצדקה חוקית למשל עקב מחלה,  או כאשר עובד מפר את אחת מחובותיו למשל חובת סודיות.
 • הסכם יכול לקבוע כי במצב בו צד לא מבצע תשלום כלשהו או לא מעביר לצד השני סחורה כלשהי בזמן, באיכות, בכמות או במועד שסוכם עליו מראש, לצד השני תעמוד זכות לבטל את החוזה. למשל זכיין אשר לא מבצע תשלומים שוטפים לרשת בניגוד להוראות חוזה הזיכיון. דוגמה נוספת היא אי השבת כספי ההלוואה במועד, בניגוד להסכם ההלוואה שנחתם בין הצדדים.
 • בלא מעט הסכמים נקבע כי צד להסכם רשאי לבטלו רק לאחר שנתן לצד המפר את ההסכם אפשרות לתקנו תוך פרק זמן קבוע מראש (מכתב התראה). למשל בהסכם שכירות לעסק בדרך כלל יינתן לשוכר האפשרות לתקן את החוזה במקרה של הפרה לפני ביטולו, למשל אם השוכר לא ישלם דמי שכירות לאחר שנשלחה לו התראה בת 10 ימים, המשכיר יהיה ראשי לבטל את הסכם השכירות. דוגמה נוספת, למשל כאשר קונה נכס לא עמד בלוח התשלומים שנקבע בהסכם לרכישת הדירה ופעל בניגוד להנחיות החוזה.

למידע נוסף בנושא גביית כספים מלקוחות ובפתיחה בהליכים משפטיים ראו:

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.