תביעה בגין שטר חוב – הגשת שטר חוב לביצוע בהוצאה לפעול


איך אפשר לתבוע לפי שטר חוב?

יצוין תחילה כי טרם הגשת תביעה מומלץ להתייעץ עם עורך דין.

שטר חוב ניתן לתבוע ישירות בלשכת ההוצאה לפעול (פתיחת תיק בהוצאה לפעול), ללא צורך להגיש את התביעה לבית המשפט (למידע נוסף ראו שטר חוב). אומנם לצד הנתבע תהיה זכות להתגונן, אולם פתיחה בהליך באמצעות ביצוע שטר חוב בהוצאה לפעול, מעניקה לתובע יתרונות דיונים.

מתי אפשר להגיש תביעה לפי שטר חוב? תביעה מתרחשת בדרך כלל לאחר שליחת מכתב התראה מעורך דין. לעיתים צד שמעוניין להגיש תביעה חייב לשלוח לצד השני התראה בכתב טרם הגשת התביעה. מכתב התראה פעמים רבות נשלח עקב הפרת הסכם או התחייבות לפי הסכם ההתקשרות או לאחר ביטול הסכם.

למשל, צד להסכם הלוואה לא שילם את חובו למלווה במועד שנקבע לכך בהסכם. דוגמה נוספת היא כאשר צד להסכם שכירות לעסק מסב לנזק כספי למושכר אך מסרב לשלם בגין הנזק שגרם והמשכיר נושא בנזק בעצמו.

איפה מגישים בקשה לביצוע שטר? לפי החוק בקשה לביצוע שטר ניתן להגיש בכל אחת מלשכות ההוצאה לפעול ברחבי הארץ. אולם רשם ההוצאה לפעול יכול להורות על העברת התיק ללשכה אחרת, בהתאם להוראות הדין.

השלבים להגשת תביעה לביצוע שטר חוב:

לפני פתיחה בהליכים משפטיים כגון הגשת שטר חוב ללשכת ההוצאה לפעול, מומלץ להתייעץ עם עורך דין.
  • הגשת טופס בקשה לביצוע שטר חוב בלשכת ההוצאה לפעול.
  • הגשת שטר החוב המקורי יחד עם טופס הבקשה.
  • פרטי בנק של הזוכה או עורך דינו של הזוכה וכן יפוי כוח של עורך דין ככל והזוכה מיוצג.
  • פרטים מלאים ומעודכנים של החייב (עושה השטר).
  • תשלום אגרות בגין פתיחת הליך בהוצאה לפועל, נכון למועד זה בסך 1.25% מגובה החוב, אך לא מתחת ל-164 ש"ח וזאת בצירוף אגרת פרוטוקול בסך של 23 ש"ח.

לאחר שמוגשת תביעה לפי שטר החוב ללשכת ההוצאה לפעול, יש לשלוח העתק מאזהרה לחייב. התובע יכול לשלוח העתק לחייב בעצמו או שלשכת ההוצאה לפועל תשלח לחייב אזהרה. האזהרה כוללת הוראות לפיהן על החייב לשלם את חובו (לתובע) בתוך 30 ימים, להתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפעול או להגיש בקשה לצו תשלומים (למידע נוסף מומלץ לעיין בחוק ההוצאה לפעול ובאתר לשכת ההוצאה לפעול).

החייב יכול לטעון טענה כי החוב האמור נפרע (טענת פרעתי) ו/או להגיש התנגדות לביצוע שטר (למעשה כתב הגנה ראשוני).

לאחר פרק הזמן שנקבע באזהרה וככל שהחייב לא הגיב למכתב האזהרה שנשלח אליו ולא הגיש התנגדות לביצוע שטר או טען טענת פרעתי, ניתן לדרוש מלשכת ההוצאה לפעול להחל בהליכי גביית החוב ו/או נקיטה בפועלות כלפיו (כגון הטלת עיקולים).

לפי חוק ההוצאה לפועל:

הוצאה לפועל של שטרות

"81א.  (א)  שטר חליפין, שטר חוב ושיק כמשמעותם בפקודת השטרות (בחוק זה – שטר) ניתנים לביצוע כמו פסק דין של בית משפט.

(ב) המבקש ביצועו של שטר יגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה על כך, והוראות סעיף 7(ב) יחולו עליה כאילו היתה בקשה לביצוע פסק דין.

(ג) החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע הבקשה, שתהא נתמכת בתצהיר ובו יפורטו העובדות ונימוקי ההתנגדות, ומשהוגשה ההתנגדות יעכב רשם ההוצאה לפועל את הביצוע ויעביר את הענין לבית המשפט; לענין הדיון בבית המשפט רואים את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר לפי תקנות סדר הדין.

(ג1) על אף האמור בסעיף 7(א), המועד להגשת התנגדות לביצוע הבקשה יהיה שלושים ימים מיום המצאת האזהרה."

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.