הסכם מתנה


מהי מתנה? מה נחשב למתנה לפי החוק?

בקצרה, מתנה היא מתן נכס לא בתמורה, להלן הגדרה של מהות המתנה לפי חוק המתנות:

"1. (א) מתנה היא הקניית נכס שלא בתמורה. 

(ב) דבר-המתנה יכול שיהיה מקרקעין, מטלטלין או זכויות.

(ג) מתנה יכול שתהיה בויתורו של הנותן על זכות כלפי המקבל או במחילתו של הנותן על חיוב המקבל כלפיו."

האם אפשר לתת נכס מקרקעין במתנה? לפי החוק כן. המתנה יכולה להיות מקרקעין (להגדרה מדויקת יש לעיין בהוראות החוק הרלוונטיות), מטלטלן או זכות אחרת. כמו כן, חוק המתנה קובע כי מתנה יכולה להיות ביותר של נותן המתנה על זכות כלפי המקבל או ביותר של נותן המתנה על חיוב של המקבל כלפיו.

באופן כללי ותמציתי יצוין כי על-מנת לתת מתנה יש צורך שמקבל המתנה יסכים לקבלתה, כאשר לפי החוק יש חזקה, שמקבל המתנה הסכים לקבלה (למידע מקיף יש לעיין בחוק המתנה וכן הוראות הפסיקה).

לפי חוק המתנה מתנה ניתן לעשות על תנאי, למשל לחייב את מקבל המתנה לעשות מעשה או להימנע מלעשותו.

הסכם מתנה

האם כדאי לכתוב הסכם מתנה לבד או שעדיף להתייעץ עם עורך דין? מי שלא מימון בהכנת חוזים ולא בקיא בהוראות החוק עדיף שיתייעץ.

האם חובה לעשות הסכם מתנה בכתב או שאפשר להעניק מתנה בע"פ? לפי חוק המתנה התחייבות לתת מתנה בעתיד חייבת להיעשות בכתב.

לצורך הכנת חוזה מתנה יש להתייעץ עם עורך דין, על-מנת להכין חוזה מתנה הכולל נכס מקרקעין – כגון, דירה, חנות, משרד, מחסן, מגרש וכיו"ב – יש לפנות לעורך דין לנדל"ן.

הסכם המתנה כולל פרטים של נותן המתנה, מקבל המתנה, פרטי המתנה, המועד להענקתה, תנאים וסייגים ועוד.

האם ניתן לבטל מתנה?

חשוב לקרוא הוראה זו בצמוד לחוק המתנה ולפסיקה. באופן כללי יצוין כי לפי חוק המתנה, כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על התחייבות, רשאי נותן המתנה לחזור בו מהענקת המתנה, אלא אם נותן המתנה ויתר על זכות זו בכתב. כמו כן ישנו חריג לעניין זה כאשר מקבל המתנה נהג באופן מחפיר כלפי נותן המתנה או בן משפחתה או עקב הרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של נותן המתנה.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.