שטר חוב


מה זה שטר חוב? שטר חוב הוא בטוחה הניתנת מצד אחד לאחר. השטר הוא התחייבת בכתב הניתנת מצד א' (חייב) לצד ב' (נושה), לשלם לנושה סכום כסף מסוים, תוך פרק זמן מסוים או במועד מסוים.

שטר החוב נועד להבטיח ביצוע התחייבות, כאשר במידה והתחייבות לא תבוצע הנושה יוכל לפעול להגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפעול, לצורך גביית סכום החוב שנקבע בשטר. לעיתים ניתן שטר חוב בלי הגבלה של סכום. מבחינת עושה השטר, תמיד עדיף לצמצם ככל הניתן את גובה הסכום בשטר.

האם ניתן להסתפק בשטר חוב לצורך הבטחת תשלום? שטר חוב מעניק לנושה ביטחון מסוים, אולם זו אינה בטוחה אידאלית. מבחינת הנושה פעמים רבות עדיף לקבל פיקדון כספי או ערבות בנקאית אוטונומית. בכל מקרה שטר חוב  (למידע נוסף בנושא ביטחונות ראו סוגי ביטחונות).

איך לנסח שטר חוב? שטר חוב הוא מסמך נפוץ מאוד, לצורך ניסוח שטר חוב או בדיקת הערות לשטר החוב מומלץ להתייעץ עם עורך דין מסחרי. אומנם ניתן לאתר בקלות דוגמאות לשטרי חוב ברחבי האינטרנט, אך פעמים רבות חשוב לבצע התאמות לשטר הנחתם.

אכן יש שטרי חוב סטנדרטים, אולם יש שטרי חוב המנוסחים באופן מאוד דרקוני לטובת מי שביקש את מתן הבטוחה ולהפך.

דוגמאות למצבים בהם ניתנים שטרי חוב:

  • שטר חוב לחוזה שכירות לעסק או למגורים – משכירים של נכסים, לרוב דורשים מהשוכרים לחתום על שטר חוב, לצורך הבטחת קיום התחייבויותיהם. למשל משכיר של נכס המשמש להפעלת (הסכם שכירות לעסק) עסק או משכיר של דירה המשמשת למגורים (חוזה שכירות דירה).
  • שטרי חוב נדרשים גם בעסקאות – כגון עסקה להבטחת תשלומים מול צד ג' – כגון לווים (למשל שטר חוב עבור הסכם הלוואה), ספקים (למשל שטר חוב להסכם עם יועץ, הסכם הפצה ועוד), יצרנים, רשתות (למשל שטר חוב להבטחת קיום חוזה זיכיון) וכיו"ב.
  • למידע נוסף ראו שטר חוב.

תביעה מכוח שטר חוב (מימוש שטר חוב)

מה זה מימוש שטר חוב? המונח מימוש מתייחס לפניה לעושה השטר ו/או לערבים לשטר בדרישה לתשלום החוב, ובהעדר תשלום נקיטה בצעדים משפטיים. טרם נקיטה בצעדים משפטיים, כל שכן שליחת מכתב התראה או ביטול הסכם או הגשת תביעה לפי שטר חוב (למידע נוסף ראו תביעה לפי שטר חוב).

טרם נקיטת פעולה של מימוש שטר חוב מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין מסחרי.

להלן שטר חוב לדוגמה (אין לעשות שימוש בדוגמה ללא ייעוץ משפטי פרטני)

"שטר – חוב

שם עושה השטר___________, מספר השטר______

 

סכום השטר:________ (במילים:__________)

ב _____________ יום ____________ חודש __________ שנה ____________________

אני מתחייב לשלם נגד שטר חוב זה לפקודת : ____________________________________

סך שקלים חדשים______________ (במילים:___________)

התמורה שקיבלת היא לפי_____________________

מקום השיפוט היחידי המוסכם: _____________________________________________

סכום שטר החוב יוצמד למדד המחירים לצרכן / לשער הדולר / לריבית החוקית המרבית והכל לפי בחירתו של המחזיק בשטר – החל ממודע התשלום הראוי ועד לתאריך הפרעון בפועל של מלוא הסכום הנדרש.

המחזיק בשטר פטור מכל חובות המוטלות על המחזיק בשטר.

____________________                                                                                                 חתימת עושה השטר "

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.