ערבות אוואל


ערבות אישית אוואל

לפני חתימה על ערבות אוואל או לצורך הגשת תביעה מכוח ערבות אוואל יש להתייעץ עם עורך דין – עורך דין חוזים.
מה זה ערבות אוואל? בקצרה, הכוונה היא לערבות לכל דבר ועניין, של עושה הערבות כלפי הנושה.

ערבות היא בטוחה שנועדה להבטיח קיום של התחייבות. בחוק הערבות מוגדרת ערבות באופן הבא: "א) ערבות היא התחייבותו של אדם לקיים חיובו של אדם אחר כלפי אדם שלישי. ב) הערבות יכול שתהיה לחיוב כולו או מקצתו, קיים או עתיד לבוא, מתחדש או מותנה, קצוב או בלתי קצוב"

ערבות אוואל שונה מערבות רגילה מאחר והערבות היא לשטר. מה זה שטר? שטר מוגדר בפקודת השטרות כך: "שטר חיליפין לרבות שק". ההגדרה של שטר חיליפן בפקודה: "שטר-חליפין הוא פקודה ללא תנאי ערוכה בכתב מאת אדם אל חברו, חתומה בידי נותנה, בה נדרש האדם שאליו ערוכה הפקודה לשלם לאדם פלוני או לפקודתו, או למוכ"ז, סכום מסוים בכסף, עם דרישה או בזמן עתיד קבוע או ניתן לקביעה".

  • למידע נוסף על סוגי ביטחונות ועל ההבדלים ביניהם, לרבות שטר חוב, שיק ביטחון, ערבות בנקאית, פיקדון כספי וכיו"ב ראו סוגי ביטחונות.
  • בשוק העסקי ערבות אוואל ניתנת בהזדמניות רבות לרבות בעת התקשרויות בהסכמי ייצור, שיווק, הפצה, הלוואה, פיתוח, שירות, בניה ועוד.

תביעה לפי ערבות אוואל

המשמעות העיקרית לערבות לפי שטר היא שניתן לתבוע מכוח הערבות ישירות בהוצאה לפעול (למידע נוסף ראו פתיחת תיק הוצאה לפעול וכן ראו תביעה לפי שטר), להבדיל מערבות רגילה אשר נתבעת בערכאה השיפוטית המתאימה (בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, בוררות וכיו"ב).

פקודת הערבויות (סעיף 57 לפקודה) מגדירה ערבות אוואל כך:

"ערבות לשטר יכול שתיכתב על גוף השטר או שתינתן במסמך נפרד, והיא נוצרת על ידי הביטוי bon pour aval או ביטוי אחר שווה לו, שיש אחריהם חתימה; לא נאמר בעד מי ניתנה ערבות לשטר, רואים אותה כאילו ניתנה בעד עושה השטר אם הוא שטר חוב, או בעד המושך אם אינו שטר חוב."

הגשת תביעה לרוב מתרחשת לאחר הפרה של התחייבות כלשהי (למשל אי תשלום במועד או מסירת הצהרות כוזבות, אי פינוי נכס ועוד – למידע נוסף ראו הפרה של חוזה). חשוב לציין כי טרם הגשת תביעה לפי ערבות אוואל או נקיטת פעולה לגביית החוב מכוח הערבות, לרבות שליחת מכתב התראה רצוי להתייעץ עם עורך דין. (למידע נוסף ראו ביטול הסכם וכן מכתב התראה מעורך דין).

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.