חובת זהירות של דירקטורים


מה זה חובת זהירות של דירקטורים? מתי דירקטור יהיה אחראי לנזק שנגרם לחברה או לצד ג'?

דירקטור, מוגדר בחוק החברות כנושא משרה בחברה, ככזה הדירקטור חב כלפי החברה חובת זהירות.

חובת זהירות של דירקטור – בקצרה ובאופן לא ממצה יצוין כי חובת זהירות של דירקטורים היא דרישה להתנהגות מסוימת מצד דירקטורים בחברה, הפרה של חובת הזהירות עשויה להטיל על הדירקטורים אחריות בנזיקין. יצוין כי אין באמור כדי לגרוע מכל חובה אחרת המוטלת על דירקטורים.

 לפי חוק החברות אם הדירקטור התרשל במילוי תפקידו וגרם נזק לחברה הוא עשוי להיות אחראי בנזיקין. יתרה מכך לפי החוק ייתכן מצב בו הדירקטור התרשל ובכך הסב נזק לצד ג' אחר (שאינו החברה) ועדיין תוטל עליו אחריות בנזיקין.
 

מה נחשב להפרה של חובת זהירות? הפרה של חובת הזהירות ע"י דירקטורים אינו נושא פשוט, לצורך בחינת השאלה האם הופרה חובת הזהירות של דירקטור יש להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום החברות (עורך דין חברות) ולעיין בהוראות הדין והפסיקה.

להלן דוגמאות למצבים אשר עשויים להיחשב כהפרה של חובת זהירות: ביצוע עוולות כלפי בעלי מניות בחברה ופגיעה בזכויותיהם, כגון קיפוח בעלי מניות, פעילות של דירקטורים אשר גורמת לנזקים לחברה, חלוקה של רווחי החברה שלא בהתאם להוראות הדין,  הפסדים כספיים גדולים, הטלת קנסות ועיצומים על החברה, פגיעה באינטרסים של החברה, חשיפת החברה לתביעות מפני צדד ג', אובדן עסקאות ועוד ועוד.

האם דירקטור אחראי לנזק?
בקצרה יצוין כי לצורך בדיקת פעילותו של הדירקטור והכרעה בשאלה  האם הדירקטור אחראי לנזק שנגרם, ביתי המשפט בוחנים, בין היתר, האם הדירקטור פעל כדירקטור סביר בנסיבות העניין, האם הדירקטור נקט אמצעים סבירים לקבלת מידע בנוגע לכדאיות העסקית של הפעולה.
חוק החברות מגדיר בסעיף 252 ו-253 חובת זהירות ונקיטה של אמצעי זהירות סבירים באופן הבא:

"252. (א) נושא משרה חב כלפי החברה חובת זהירות כאמור בסעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. (ב) אין בהוראת סעיף קטן (א) כדי למנוע קיומה של חובת זהירות של נושא משרה כלפי אדם אחר."

"253. נושא משרה יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה ובאותן נסיבות, ובכלל זה ינקוט, בשים לב לנסיבות הענין, אמצעים סבירים לקבלת מידע הנוגע לכדאיות העסקית של פעולה המובאת לאישורו או של פעולה הנעשית על ידיו בתוקף תפקידו, ולקבלת כל מידע אחר שיש לו חשיבות לענין פעולות כאמור."

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.