כריתת חוזה – איך נכרת חוזה?


להלן תמצית של מספר נקודות שכדאי להכיר מחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: חוק החוזים), חשוב לציין כי לא ניתן להסתמך על הרשום להלן מבלי לעיין היטב בהוראות חוק החוזים וכן בפסקי הדין המתעדכנים מעת לעת בדבר חוזים ובפרשנותם (למידע נוסף בנוגע לחוק ראו – חוק החוזים (חלק כללי)).

איך נכרת חוזה? חוק החוזים קובע כי חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול (כהגדרתם בחוק החוזים).

האם כל אדם יכול להתקשר בהסכם? לפי הדין לא כל אחד יכול להתקשר בחוזים. למשל כדי שצד יוכל להתקשר בחוזה עליו להיות בעל כשרות משפטית מתאימה. מי לא נחשב בעל כשרות משפטית מתאימה? למשל אדם שכשורתו הוגבלה או נשללה בחוק או בפסק דין של בית משפט כמו פסול דין. בנוסף פעולה משפטית של קטין (מי שטרם מלאו לו 18 שנים) טעונה הסכמת נציגו (למידע נוסף יש לעיין בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

מה זה הצעה לפי חוק החוזים? הצעה מוגרת בסעיף 2 לחוק החוזים כך: "פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסויימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה; הפניה יכול שתהיה לציבור."

האם מציע יכול לחזור בו מהצעה? לפי חוק החוזים המציע יכול לחזור בו מהצעה וזאת לכך שהודעת החזרה של המציע נמסרה לניצע לפני שהניצע מסר למציע הודעת קיבול. לפי חוק החוזים המציע לא יכול לחזור בו מהצעתו אם המציע קבע בהצעתו שהיא ללא חזרה או שקבע מועד לקיבולה.

איך פוקעת הצעה? לפי חוק החוזים הצעה תפקע אם הניצע דחה אותה או שעבר המועד לקיבולה או שהמציע או הניצע נפטרו או כשנעשה אחד מהם פסול דין או שניתן נגד אחד מהם צו לקבלת נכסים או צו פירוק והכל לפני מתן הודעת הקיבול.

איך מתבצע קיבול להצעה? לפי חוק החוזים הקיבול נעשה בהודעה של הניצע שנמסרת למציע ומעידה על גמירות דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה. קיבול יכול להיות גם בהתנהגות למשל במעשה לביצוע החוזה, ככל ודרכים אלו של הקיבול משתמעות מן ההצעה והכל כמודגר בחוק החוזים. בחוק החוזים נרשם כי קיבעה של המציע שהעדר תגובה של הניצע תיחשב לקיבול חסרת תוקף.

קיימת חזקת קיבול כאשר מדובר בהצעה שאין בה אלא כדי לזכות את הניצע, חזקה עליו שקיבל אותה, זולת אם הודיע למציע על התנגדותו תוך זמן סביר לאחר שנודע לו עליה.

הצעה יש לקבל תוך התקופה שנקבעה בהצעה, ובהעדר תקופה תוך זמן סביר.  אם הניצע מסר הודעת קיבול בזמן אך ההודעה נמסרה למציע באיחור מסיבה שלא תלויה בניצה ולא היתה ידוע לו, בין הצדדים יכרת חוזה, אלא אם הודיע המציע לניצע על דחיית הקיבול מיד לאחר שנמסרה לו הודעת הקיבול.

לפי חוק החוזים קיבול של הצעה לאחר שפקעה מהווה הצעה חדשה.

ניצע יכול לחוזר בו מהודעת הקיבול ובלבד שנתן הודעה למציע והודעת החזרה נמסרה למציע לא לאחר שנמסרה לו הודעת הקיבול או שנועד לו על קיבול בהתנהגות (כמוגדר בחוק).

עוד יצוין כי לפי חוק החוזים קיבול שיש בו תוספת, הגבלה או שינוי אחר לעומת ההצעה כמוהו כהצעה חדשה.

לצורך התקשרות בחוזה או ביצוע בדיקות משפטיות ביחס לחוזה, לרבות עצם כריתת החוזה, יש להתייעץ עם עורך דין לחוזים.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.