רישום חברה באינטרנט (באופן מקוון)


איך אפשר לרשום חברה באינטרנט?

לפתיחת חברה בהליך מהיר ניתן למלא דף פרטים בהמשך ועורך דין יצור עמכם קשר תוך פרק זמן קצר.

הליך רישום חברה הפך לפרוצדורה מהירה וחסכונית מבעבר. להלן מספר דגשים בנוגע להליך רישום חברה באינטרנט (באופן מקוון – און ליין).

רשם החברות מאפשר היום לרשום חברות דרך האתר של רשות התאגידים באינטרנט (אופן מקוון – און ליין), השירות מבוצע על-ידי עו"ד. למידע נוסף בנוגע לרישום והקמה של חברות וכן בנוגע ליתרונות והחסרונות הכורכים בהקמה וניהול חברה ראו – הקמת חברהלייעוץ משפטי בנושא רישום והקמת חברה יש לפנות לעורך דין לחברות.

איך מגישים את הבקשה לרישום חברה באינטרנט (באופן מקוון)?

כחלק מהשינוי שנעשה אצל רשם החברות מסמכי היסוד הדרושים להקמת חברה מצורפים לאתר רשם החברות (להרחבה ראו פרטים באתר של הרשם הגשת בקשה מקוונת לרישום חברה) ומוגשים במסגרת הבקשה לרישום חברה.

בקשה לרישום חברה מוגשת על-ידי עורך דין המחזיק בכרטיס חכם. עו"ד שמגישים בקשות להקמה ורישום חברה באתר של הרשם מצרפים לבקשה את כל המסמכים שנחתמו בפניהם – תצהיר הדירקטורים הראשונים, טופס הגשת מסמכי רישום חברה, תצהיר בעלי המניות הראשונים, בקשה לרישום חברה, תקנון החברה (הכולל לפחות את שם החברה, מטרת החברה, התייחסות להון המניות הרשום של החברה, פרטים בנוגע להגבלת אחריות של בעלי המניות ועוד), תעודת ההתאגדות של החברה וטופס הבקשה לרישום חברה. בנוסף על-מנת לפתוח חברה יש לשלם את אגרת פתיחת החברה (נכון למועד זה האגרה בסך 2,614 ש"ח).

כמה זמן לקוח לרשום חברה חדשה? נכון למועד כתיבת שורות אלו רשם החברות מבצע את רישום החברה, בהנחה שכל הטפסים והמסמכים מולאו כנדרש באמצעות הליך מקוון (באינטרנט), תוך 4 ימי עסקים. רצוי לבדוק מעת לעת באתר של רשות התאגידים המעדכן את זמני הטיפול בבקשות.

חסכון בעלויות רישום חברה:

בעבר לצורך רישום חברה היה צורך להגיש לרשם החברות את מסמכי הקמת החברה בדואר או פיזית, דבר שהיה כרוך בעלות השליחות. לפני כשנה רשם החברות התייעל ואפשר לרשום חברות באמצעות דואר אלקטרוני. בחודשים האחרונים רשם החברות עבר הליך התייעלות נוסף וכעת הוא מאפשר להקים חברה למחזיקים בכרטיס חכם דרך האתר של רשם החברות, באופן מקוון.

כך הוגדרה בקשה מקוונת לרישום חברה בתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים):

"16ב.  (א)  מקשה מקוונת לרישום חברה תוגש בידי אחד מאלה בלבד: (1) בעל מניות יחיד שהוא גם הדירקטור היחיד בחברה; (2) עורך דין – אם הבקשה מוגשת לרישום חברה בעבור בעל מניות אחד או יותר.

(ב) לבקשה המקוונת כאמור בתקנת משנה (א), יצרף המגיש העתק סרוק של התקנון הראשון, חתום בידי בעלי המניות הראשונים ומאומת כאמור בסעיף 23 לחוק.

(ג) הוגשה הבקשה בידי בעל מניות כאמור בתקנת משנה (א)(1), תכלול הבקשה המקוונת גם את הצהרותיו כבעל המניות הראשון והדירקטור הראשון, כמשמעותן בתקנה 1(א), והוא יהיה פטור מחתימה על הצהרותיו כאמור ומאימות החתימה.

(ד)  הוגשה הבקשה המקוונת בידי עורך דין כאמור בתקנת משנה (א)(2), יצורף לבקשה עותק סרוק של הצהרת בעלי המניות והדירקטורים הראשונים כמשמעותה בתקנה 1(א), חתומה בידי כל אחד מבעלי המניות והדירקטורים, לפי העניין, ומאומתת בידי עורך הדין המגיש את הבקשה או עורך דין אחר ממשרדו."

פעולות נוספות בסמוך להקמת חברה

בסמוך לפתיחת החברה מבדרך כלל מתבצעות פעולות נוספות, כגון:

הקמת חברה באינטרנט בהליך פשוט ומהיר –

לצורך פתיחת חברה אתם מוזמנים למלא את הפרטים הבאים ויצרו עמכם קשר תוך פרק זמן קצר בנושא עלויות וזמני טיפול:

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.