הפרה של חוזה – איך להגיב?


בפתח הדברים יודגש כי הפרה של חוזים היא סוגיה מורכבת, המחייבת לבצע מספר בדיקות משפטיות ע"י עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום (למידע נוסף ראו – הפרת חוזה).

מה זה הפרת חוזה? לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת החוזה), הפרת חוזה היא מעשה או מחדל שנעשו בניגוד לאמור בחוזה.

להלן דוגמאות להפרה של חוזים – מעשים שנעשו בניגוד להוראות חוזה:  אי קיום התחייבויות שרשומות בחוזים כגון איחור בתשלומים או איחור במסירת סחורה או באספקת שירותים , מסירת הצהרות מנוגדות לחוזה, אי העמדת הלוואה בניגוד לאמור בחוזה, אי מסירת חזקה בנכס, אי פינוי הנכס, הזנחת הנכס, התנהגות חסרת תום לב בקשר עם ביצוע הוראות החוזה וכיו"ב.

הפרת חוזה יסודית

לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) הפרה יסודית של חוזה מוגדרת כך:  "הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן, אין לה תוקף אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה."

חשוב לציין כי צדדים לחוזה קובעים בנוגע לסעיפים שונים כי הפרה של אותם הסעיפים תיחשב כהפרה יסודית.

איך להגיב להפרה של חוזה? 

פעמים רבות הפרה של חוזה מובילה לסכסוכים משפטיים הכרוכים בעלויות לא מבוטלת.

במענה לשאלה באיזה אופן כדאי להגיב להפרה של חוזה רצוי להתייעץ באופן פרטני עם עורך דין מנוסה בתחום הרלוונטי. בין הפעולות השונות שניתן לבצע היא ביטול החוזה, שליחת מכתב התראה, נקיטה בהליכים משפטיים ועוד.

יצוין בקצרה, ובאופן לא ממצה, כי לפי הדין הישראלי – חוק החוזים (תרופת בשל הפרת חוזה) קובע כי במקרה בו הופר חוזה, זכאי הנפגע לתבוע את אכיפתו או לבטל את החוזה, וזכאי הוא לפיצויים, בנוסף על אחת התרופות האמורות או במקומן, והכל לפי הוראות חוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה.

למידע נוסף ראו גם

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.