היתר בניה


מהו היתר בניה?
חוק התכנון והבניה ותקנותיו מגדירים את המצבים בהם נדרשים להוציא היתרי בניה, רישיון לבניה בנכס מסוים, הוצאת היתר נעשית על-ידי הגשת בקשה להיתר בניה (בקשה זו מוגשת לרוב על-ידי אדריכל או מהנדס בעל הכשרה מתאימה). על היתר הבניה להיות בהתאם לתב"ע (תוכנית בניין עיר).
ההיתר הוא מסמך שמונפק על-ידי ועדה מקומית לתכנון ובניה ו/או רשות אחרת שהוסמכה לכך, אליו מצורפים מסמכים בנוגע לתוכניות הבניה ופרטיה.
יודגש בניה על מקרקעין ללא היתר בניה, כאשר לפי הוראות הדין חובה לקבל היתר בניה,  מנוגדת לדין ומהווה עבירה פלילית.

מתי יש להוציא היתר בניה? חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע – לרבות עו"ד לנדל"ן ואדריכל- ולעיין בהוראות הדין על-מנת לבדוק את נחיצות הוצאת ההיתר ואופן הגשת הבקשה. כמו כן רצוי לברר את הפרטים המדויקים ברשות המקומית הרלוונטית. למידע נוסף יש לעיין, בין היתר, בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965 ובתקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), התשכ"ז-1967.

להלן מספר מצבים המוגדרים בחוק, כמחייבים היתר בניה:

  1. התווית דרך, סלילת דרך  וסגירת הדרך.
  2. הקמה של בניין, הריסה והקמה של בניין בשנית, כולו או חלקו ו/או התוספת לבניין קיים שאינה שינוי פנימי בדירה (לדוגמה סגירת מרפסת, חלון חיצוני, בניית גדר או פרגולה, חניה מקורה וכיו"ב). "שינוי פנימי" הוגדר בחוק התכנון והבניה כך: שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבניין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד של הבניין או ברכוש משותף או בצנרת או ציוד אחר המשרתים גם דירות אחרות, אינו פוגע בזולת ואינו משנה את שטחה של הדירה למעט תוספת של שטח מרפסת שנסגרה כדין או את מספרן של יחידות הדיור;

    "דירה" – חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר;

  3. כל עבודה אחרת בקרקע ובבניין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש הטעונים היתר כדי להבטיח ביצוע כל תכנית לרבות: (א) חפירה ומילוי המשנים את פני הקרקע, את יציבותה או את בטיחותה, הנחת תשתיות או קירות תומכים; (ב) הקמה או העמדת מבנה זמני כמו משרד מכירות, וכן העמדת מחסן, מכולה ומבנים ניידים; (ג) כל בקשה לשימוש במבנה בצורה החורגת ממה שאושר בעבר בהיתר הבנייה

אילו מסמכים יש לצרף לבקשה להיתר בניה?
יש לעיין בהוראות הדין ובהנחיות של הרשות המקומית הרלוונטית, באופן כללי בלבד יצוין כי לבקשה להיתר יש לצרף מפת מדידה, תוכניות המבנה, אישור רשויות וגופים מסומכים, הגורמים של הגורמים אשר אחראים לתכנון, בניה ופיקוח על הבניה ועוד.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.