מושע


מה זה מושע?

מושע היא הגדרה שנלקחה מחוק המג'לה, לפיה לכל אחד מהשותפים במקרקעין יש זכות בחלק בלתי מסוים בקרקע. המג'לה הוא קובץ חוקים שהיה נהוג בתקופת המשטר העות'מאני בארץ ישראל וגם בתקופת המנדט הבריטי. תחולת המג'לה בוטלה בשלב מאוחר יותר על-ידי  חקיקה ישראלית, בשנת 1984.

המג'לה אומנם בוטלה בדין הישראלי, אך עדיין נפוץ השימוש בביטוי מושע, אשר אומץ לחוק המקרקעין בסעיף 27.

כך קובע סעיף 27 לחוק המקרקעין: "מקרקעין שהם של כמה בעלים, בעלותו של כל אחד מהם לפי חלקו מתפשטת בכל אתר ואתר שבמקרקעין ואין לשום שותף חלק מסויים בהם."

איך מנהלים נכס מקרקעין שיש לו מספר בעלים?

בדרך כלל יש הסכם שיתוף ביחס למקרקעין ובו מספר בעלי זכויות.

מהו הסכם שיתוף במקרקעין? בתמצית, חוזה בין השותפים לנכס המסדיר את הזכויות והחובות בנוגע לנכס וניהולו. הסכם שיתוף יכול לכלול הוראות כגון – חלוקת החזקות השותפים בנכס, חלוקת האחריות לתחזוקת הנכס, חלוקת חובות לביצוע תשלומים שונים ביחס למקרקעין, תנאים למכירת זכויות של שותפים במקרקעין ועוד (למידע נוסף ראו הסכם שיתוף במקרקעין).

מה היתרונות בהסכם שיתוף? להסכם שיתוף יתרונות רבים לרבות יכולת להפחית או למנוע סכסוכים בין השותפים, למנוע או להפחית את הסיכוי לפירוק שיתוף שלא בהתאם להסכמות הצדדים וכך למעשה למזער את העלויות הרבות הכרוכות בפירוק שותפות שלא בהסכמה  (למידע נוסף ראו פירוק שיתוף במקרקעין).

חוק המקרקעין מגדיר הסכם שיתוף באופן הבא:

29. (א) הסכם בין השותפים בדבר ניהול המקרקעין המשותפים והשימוש בהם ובדבר זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למקרקעין (להלן – הסכם שיתוף) ניתן לרישום, ומשנרשם, כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה שותף לאחר מכן וכל אדם אחר. (ב) באין הוראות אחרות בהסכם שיתוף יחולו הוראות סעיפים 30 עד 36."

רישום הסכם שיתוף במקרקעין בלשכת רישום מקרקעין

איך רושמים הסכם שיתוף במקרקעין בלשכת הרישום? בקצרה ובאופן חלקי – לצורך רישום הסכם השיתוף בטאבו יש להגיש ללשכת רישום המקרקעין מספר טפסים ומסמכים לרבות הסכם שיתוף, תשריט החלקה חתום ע"י כל הצדדים ומאושר ע"י מודד מוסמך וכן מסמכים נוספים אם יש בהסכם השיתוף הקנייה של זכות במקרקעין ו/או מסמכים נוספים עפ"י הנחיות לשכת הרישום.

לצורך תכנון וניסוח הסכם שיתוף במקרקעין ו/או היפרדות משותפים במקרקעין יש לפנות לעו"ד למקרקעין.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.