כתב התחייבות לרישום משכנתה


לאחר שהתקשרתם בהסכם לרכישת נכס, התחייבתם למוכר לשלם את המורה בעבור הנכס בתנאים וסמועדים שסוכמו ביניכם בהסכם המכר, פינתם לבנק בדרישה לנטילת הלוואה-משכנתא.
הבנק המלווה ידרוש מכם לחתום על כתב משכנתה, על מנת להגן על כספו.
מה זה כתב התחייבות לרישום משכנתה?
כתב התחייבות הוא מסמך בו בעל הזכויות במקרקעין (למשל בעלים רישום על הקרקע, חוכר לדורות ו/או כל מי שהזכויות נרשמו לטובתו) מתחייב, בין היתר, לרשום את הזכויות בנכס לטובת נוטל הלוואת המשכנתה מהבנק (למשל רוכש הנכס) וכן לרשום לטובת הבנק (שמעניק את הלוואה לרוכש) משכנתה. כתב ההתחייבות נחתם בצמוד לבקשה לרישום הערת אזהרה על הנכס לטובת הבנק.
כתב ההתחייבות לרישום משכנתה משמש כבטוחה עבור הבנק (ממנו נלקחת ההלוואה), וכנגדה ובכפוף לתנאי הבנק, הבנק יעמיד לרשות רוכש הנכס הלוואה עבור הנכס שעליו תירשם המשכנתה.
  • לדוגמה כתב התחייבות לרישום משכנתה ימולא וייחתם על-ידי מוכר דירה, בו הוא התחייב להעביר את הזכויות בדירה לקונה וכן לרשום עבור הבנק של הקונה משכנתה, כנגד תשלום ובהתאם להסכם רכישת הדירה.  (למידע נוסף בנוגע לחוזים לרכישת דירות ראו – הסכם רכישת דירה). בדוגמה זו בכתב ההתחייבות יהיה צורך למלא, בין היתר, את הפרטים הבאים: פרטי הדירה, מספר גוש חלקה וכתובת, וכן את פרטי המוכרים כולל מספר מזהה, פרטי הלווה (הקונה של הנכס), על המסמכים להיות מאומתים על-ידי עורך דין.
  • הנכס לגביו ניתנת ההתחייבות לרישום משכנתה יכול להיות בדירה, בבית, במגרש, בחנות, במשרד, בבניין וכיו"ב.
לפני רכישת דירה או חתימה על כתב התחייבות רצוי להתייעץ עם עורך דין לנדל"ן.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.