חוזה קבלנות


מהו חוזה קבלנות? איך להכין חוזה קבלנות? מה קובעות הוראות חוק חוזה קבלנות?

רשימה קצרה זו תציג מספר עקרונות בנושא חוזה קבלנות. טרם הכנת חוזה קבלנות או כתיבת הערות לו יש להתייעץ עם עורך דין – עורך דין לחוזים.

מה זה חוזה קבלנות?

בקצרה, הסכם בין נותן שירות או עושה מלאכה לבין מזמין השירות או המלאכה. הסכם קבלנות יכול להיות בכתב ויכול להיות בעל-פה, אלא אם קיימת מגבלה כלשהי למשל מגבלה בחוק המחייבת את עריכת ההסכם באופן ספציפי (למידע נוסף ראו כריתת הסכם). לדגומא הסכם ייעוץ יכול להיעשות כחוזה קבלנות. דוגמא נוספת להסכם קבלנות – חוזה מול אולם אירועים או הסכם קידום אתרים או הסכם פיתוח תוכנה.

לפי חוק חוזה קבלנות הסכם קבלנות הוא הסכם לעשיית מלאכה או למתן שירות בשכר כשהקבלן אינו עובד של המזמין. הכוונה היא שלא חלים על הצדדים יחסים של עובד ומעביד.

לפי חוק חוזה קבלנות הקבלן יבצע את המלאכה או יספק את השירות וזאת בעבור תמורה שישלם לו המזמין בהתאם להסכמות ביניהם. כך קובע סעיף 2 לחוק חוזה קבלנות:

"הקבלן חייב לעשות את המלאכה או לתת את השירות והמזמין חייב לשלם את השכר, הכל לפי המוסכם בין הצדדים."

חוק חוזה קבלנות התשל"ד-1974 (להלן: "חוק קבלנות") קובע מספר הוראות ביחס למערכת היחסים שבין קבלן עצמאי (פרילנסר) לבין המזמין. חשו לציין כי על הוראות הצדדים יכולים להתנות.

חוזה קבלנות או הסכם העסקה? ההבדל הוא בין מערכת היחסים כקבלן עצמאי ומזמין לבין מערכת יחסי עובד-מעביד. פעמים רבות צדדים להסכם מוגדרים כנותני שירותים אולם בפועל מערכת היחסים שבין הצדדים הם של עובד ומעביד. בקצרה יצוין כי מדובר בשתי מערכות התקשרות שונות, כאשר להגדרת יחסי הגומלין שבין הצדדים משמעותיות כספיות רבות ולכן לא פעם מתעוררים סכסוכים בין צדדים בנוגע להגדרת מערכת היחסים ביניהם.

לצורך בחינת הנושא מומלץ להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום – עורך דין לדיני עבודה.

פגם במלאכה או בשירות של הקבלן

האם חובה על הקבלן לתקן את הפגם שנוצרה במלאכה או בשירות שסיפק?

לפי חוק חוזה קבלנות במידה והמלאכה או השירות לא נעשו לפי המוסכם בין הצדדים, מדובר בפגם. כמו כן החוק קובע כי במקרה של פגם על מזמין השירות או המלאכה להודיע לקבלן על הפגם תוך זמן סביר לאחר שגילה אותו או שהיה עליו לגלות אותו. החוק קבוע כי במידה והפגם ניתן לתיקון עליו לתת לקבלן הזדמנות נאותה לתקנו. אם הפגם הוא מסיבה שהמזמין אחראי לה או אם המזמין לא הודיע לקבלן כנדרש על הפגם, המזמין לא יוכל להסתמך על הפגם.

מה קורה אם הקבלן לא תיקן את הפגם?

לפי חוק חוזה קבלנות (סעיף 4 לחוק) אם הקבלן לא תיקן את הפגם שהתקבלה תוך זמן סביר המזמין יכול לתקן בעצמו את הפגם ולדרוש מהקבלן את השבה של הוצאותיו הסבירות או לחלופין לנכות מהתמורה שהוא עתיד לשלם למזמין. הניכוי מוגבל לסכום שבו פחת שווי המלאכה או השירות עקב הפגם לעומת התמורה המוסכמת.

במקרה בו תיקון הפגם הוא דחוף המזמין רשאי לתקנו בעצמו, אם לא ניתן להמתין לקבלן. אם הפגם לא ניתן לתיקון המזמין זכאי לנכות מהתמורה של הקבלן, באותו האופן שנרשם בסעיף 4(א)(2) לחוק.

זכות עכבון של הקבלן בחוזה קבלנות

האם קבלן יכול לעכב נכס? לפי חוק חוזה קבלנות לקבל יש זכות עכבון על נכס שקיבל מהמזמין לצורך מתן השירות או המלאכה. זכות העכבון מוגבלת עד לסכום המגיע לו מהמזמין עקב עסקת הקבלנות.

מה קורה אם הנכס שמסר המזמין לקבלן אבד או ניזוק?

במקרה בו נכס של המזמין אבד או ניזוק כשהיה אצל הקבלן, הקבלן יהיה אחראי (לפי חוק השומרים), כשומר שכר ששמירת הנכס אינה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו. כמו כן המזמין יהיה פטור מתשלום התמורה לקבלן, אלא אם הנכס אבד או ניזוק לאחר שהמזמין היה חייב לקקבלו  ומסיבה שלא באחריות הקבלן.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.