דיני עבודה


מה זה דיני עבודה?

בקצרה ובאופן כללי יצוין כי דיני העבודה הוא תחום העוסק בהסדרה של סוגיות משפטיות בתחום של יחסי העבודה בין עובד למעביד, זכויות וחובות של עובדים ומעבידים במסגרת יצירה וסיום יחסי העבודה ותחולתם של חוקי המגן ויתר הוראות הדין על מערכת היחסים העדינה שבין הצדדים ובכלל זה תכנון וניסוח של הסכמים ומסמכים משפטיים אחרים לרבות הסכמי העסקה (למידע נוסף ראו חוזה עבודה וכן ראו גם סעיפים שחשוב להכיר לפני חתימה על הסכם עבודה), הסכם אופציות ותוכניות אופציות, כתבי סודיות (חוזה סודיות), אי תחרות והתחייבויות הנוגעות לקניין רוחני, תקנוני התנהגות, התקשרות בהסכמים קיבוציים והשלכות הסכמים אלו על זכויות העובד והמעביד ועל חובותיהם, חופש ההתאגדות, זכויות נוספות כגון שביתה, תחולת צווי הרחבה על מערכות היחסים שבין העובד למעביד, יחסים בין ארגוני עובדים לארגוני מעבידים ועוד.

לייעוץ משפטי בנושאים הקשורים לדיני עבודה יש לפנות לעורך דין לדיני עבודה.

מהם חוקי המגן בדיני עבודה?

נדבך מהותי וחשוב ביחסי עובד-מעביד הם חוקי המגן, אשר נועדו להגן על הזכויות הבסיסיות של העובדים וכן על זכויות אדם כגון קביעת שכר מינימלי גיל עבודה מינימלי, שוויון הזדמנויות בעבודה ואיסור הפליה (למידע נוסף ראו אפליה בעבודה), זכות לחופשה ומחלה, זכויות בנוגע לפיטורים, אורך יום עבודה ואורך שבוע עבודה ועוד, זאת בין היתר, על רקע העדר השוויון שבין הצדדים. חוקי המגן כוללים הוראות קוגנטיות (שאינן ניתנות לביטול), גם אם הצדדים הסכימו אחרת.

להלן מספר חוקי מגן מוכרים – חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק דמי מחלה, חוק חופשה שנתית, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות (למידע נוסף בנושא ראו הודעה מוקדמת לעובד ולמעסיק), חוק שכר מינימום, חוק עבודת נוער, חוק הגנת שכר, חוק פיצויי פיטורים.

הפרה של חוקי המגן פעמים רבות מובילה את המעסיקים לבתי הדין בגין תביעות שהוגשו על-ידי עובדים – למשל תביעות עובדים בגין הפרה של חוק פיצוי פיטורים או הפרה של חוק שעות עבודה ומנוחה (למידע נוסף ראו תביעה נגד מעסיק).

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.