הודעה מוקדמת לעובד ולמעסיק לפני פיטורים או התפטרות


החלטתם לפטר עבוד או שהעובד החליט להתפטר הנה כמה דגשים בקשר לחובה של הצדדים לתת הודעה מוקדמת לפני ההתפטרות או הפיטורים. התנהלות של העובד או המעסיק בניגוד להוראות הדין עשויה להוביל בין היתר לתביעות משפטיות.

מהי הודעה מוקדמת לעבוד? מה משך הזמן שצריך לתת לעובד הודעה מוקדמת לפני פיטורים? מה משך הזמן שעובד צריך לתת למעסיק לפני התפטרות?

לצורך בחינה לעומק של הנושא יש להתייעץ עם עורך דין לדיני עבודה כמו כן מומלץ לעיין בהוראות הדין, הפסיקה, בתקנות וכן בצווי הרחבה, הסכמים קיבוציים והסכם העסקה של העובד.

בקצרה, לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות אשר נחקק בשנת 2001 (להלן: חוק הודעה מוקדמת), חובה על כל מעסיק  ועל כל עובד (הן עובד בשכר והן עובד במשכרות) לתת לצד השני הודעה מוקדמת לפני הפיטורים או ההתפטרות, בהתאם לחוק הודעה מוקדמת ולכל דין. על המעסיק או על העובד אשר נותן הודעה מוקדמת חובה לעשות זאת בכתב ולציין את יום שליחת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות בהתאם לחוק.

מטרת החוק לאפשר לצדדים להתכונן ולהיערך לשלב סיום יחסי העבודה. לדוגמה, מבחינת המעסיק אם עובד התפטר ממקום העבודה פעמים רבות המעסיק ירצה למלא את החלל שנוצר ולהעסיק עובד חדש, לצורך כך נדרש לו פרק זמן שיוכל להתארגן לשינוי. מבחינת העובד אשר מפוטר ממקום העבודה, דרוש לו פרק זמן לצורך איתור מקום עבודה חלופי.

כך קובע סעיף 2 לחוק הודעה מוקדמת:

"2. (א) מעסיק המבקש לפטר עובד ייתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, לפי הוראות חוק זה. (ב) עובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות, לפי הוראות חוק זה. (ג) הודעה כאמור בסעיף זה תינתן בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות, לפי הענין, והכל בהתאם להוראות חוק זה."

חוק הודעה מוקדמת מבחין בין הודעה מוקדמת הניתנת על-ידי עובד במשכרות להודעה מוקדמת לעובד בשכר.

הודעה מוקדמת לעובד (במשכורת) לפני פיטורים

לפי חוק פיצוי פיטורים, עובד במשכורת זכאי לקבל ממעסיק הודעה לפני פיטורים לפי התנאים הבאים:

  • בגין 6 חודשי העבודה הראשונים של העובד יקבל העובד סה"כ 6 ימי הודעה מוקדמת (יום אחד עבור כל חודש עבודה).
  • מהחודש השביעי לעבודתו של העובד ועד לסוף השנה הראשונה לעבודתו, יקבל העובד הודעה מוקדמת בת 6 ימים ובנוסף 2.5 ימים עבור כל חודש עבודה בתקופה האמורה.
  • לאחר שנת עבודה ראשונה של העובד הוא זכאי להודעה מוקדמת בת חודש ימים.

הודעה מוקדמת לעובד (בשכר) לפני פיטורים

לפי חוק פיצוי פיטורים, עובד זכאי לקבל ממעסיק הודעה לפני פיטורים לפי התנאים הבאים:

  • בתקופה של 12 החודשים הראשונים לעבודת העובד הוא זכאי ליום  אחד של הודעה מוקדמת בגין כל חודש עבודה.
  • בתקופה של שנת עבודתו השניה של העובד הוא זכאי ל-14 ימי הודעה מוקדמת בגין פיטורים בתוספת יום נוסף עבור כל שני חודשי עבודה בשנה השניה. 
  • בתקופה של שנת עבודתו השלישית של העובד הוא זכאי להודעה מוקדמת בת 21 ימים בתוספת של יום אחד לכל שני חודשי עבודה בשנה האמור.
  • לאחר 3 שנות עבודה העובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת בת 30 ימים.

הודעה מקודמת למעסיק לפני התפטרות

לא רק מעסיקים מחייויבים במתן הודעה מוקדמת לעובד אלא גם עובד צריך לתת למעסיק הודעה מוקדמת לפני התפטרותו. כמה זמן מראש צריך להודיע עובד למעסיק על התפטרותו ממקום העבודה? לפי חוק הודעה מוקדמת, סעיפים 4 ו-5 חלים על משך ההודעה המוקדמת שעל עובדים לתת למעסיקיהם במקרה בו הם מתפטרים, הכל בכפוף לכל דין.

סכסוכים בין עובד למעביד עקב אי מתן הודעה מוקדמת לפי פיטורים או התפטרות
כאשר העובד או המעביד לא מקיימים את התחייבויותיהם לפי הדין או ההסכם כגון מתן הודעה מוקדמת לפני פיטורים או התפטרות, הצד הנפגע, בדרך כלל העובד, פעמים רבות פועל לאכיפת זכויותיו מול המעסיק, בין אם באמצעות שליחת מכתב התראה מעורך דין או על-ידי הגשת תביעה נגד המעסיק.
טרם נקיטת הליך משפטי מול מעסיקים או מול עובדים רצוי להתייעץ עם עורכי דין לדיני עבודה.
האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.