חוק הגנת הפרטיות – סעיפים בולטים


להלן מספר סעיפים בולטים מחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") . למידע מקיף בתחום יש לעיין במכלול הוראות החוק וכן להתייעץ עם עו"ד.

בית המשפט העליון התייחס לזכות לפרטיות כאחת מזכויות האדם החשובות ביותר בישראל. כאשר חוק הגנת הפרטיות, שנועד להגן על זכות זו, אינו מכסה את מכלול מקרי הפרטיות המקובלים (ראו בג"צ 6650/04).

סעיף 1 לחוק קובע כי אסור לאדם (יובהר כי החוק מחריג מהגדרת אדם ברוב סעיפיו "תאגיד", כאמור בסעיף 3 לחוק) לפגוע בפרטיות של אחר ללא הסכמתו.

להלן הגדרות חשובות בחוק:

  • הסכמה – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;
  • מחזיק, לענין מאגר מידע – מי שמצוי ברשותו מאגר מידע דרך קבע והוא רשאי לעשות בו שימוש;
  • פרסום – כמשמעותו בסעיף 2 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965;
  • צילום – לרבות הסרטה;
  • שימוש – לרבות גילוי, העברה ומסירה.

בנוסף מונה החוק מצבים הנחשבים לפגיעה בפרטיות:

(1) בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת; 

(2) האזנה האסורה על פי חוק; 

(3) צילום אדם כשהוא ברשות היחיד; 

(4) פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו; (4א) פרסום תצלומו של נפגע ברבים שצולם בזמן הפגיעה או סמוך לאחריה באופן שניתן לזהותו ובנסיבות שבהן עלול הפרסום להביאו במבוכה, למעט פרסום תצלום בלא השהיות בין רגע הצילום לרגע השידור בפועל שאינו חורג מהסביר באותן נסיבות; לעניין זה, "נפגע" – מי שסבל מפגיעה גופנית או נפשית עקב אירוע פתאומי ושפגיעתו ניכרת לעין; 

(5) העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב, והכל אם אין הכתב בעל ערך היסטורי ולא עברו חמש עשרה שנים ממועד כתיבתו; לענין זה, "כתב" – לרבות מסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001; 

(6) שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח; 

(7) הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי עניניו הפרטיים של אדם; 

(8) הפרה של חובת סודיות לגבי עניניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע; 

(9) שימוש בידיעה על עניניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה; 

(10) פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי פסקאות (1) עד
(7) או (9);

(11) פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד."

פגיעה בפרטיות במישור האזרחי ופגיעה בפרטיות במישור הפלילי

החוק קובע כי פגיעה פרטיות נחשבת לעוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין חלות עליה בכפוף להוראות החוק. כמו כן בחוק נקבע כי פגיעה בפרטיות במזיד לפי אחת מהדרכים שנקבע לכך בחוק היא מהווה עבירה פלילית.

למידע מקיף בנושא הזכות לפרטיות, פגיעה בפרטיות, אחריות החלה על מעשים בניגוד לחוק ואופן פרשנותו יש לעיין בהוראות החוק ולהתייעץ עם עו"ד מיומן בתחום הגנת הפרטיות.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ עסקי או משפטי או כל המלצה לפעול או להימנע מלפעול בדרך כלשהי. לצורך קבלת המלצה בנושא חשוב להתייעץ עם גורמים מומחים בתחום הרלוונטי.