חוק המכר, תשכ"ח-1968 – סעיפים בולטים


להלן מספר סעיפים מחוק המכר התשכ"ח -1968 (להלן: "החוק").

בפתח הדברים יצוין כי לצורך בחינת חוק המכר, תחולתו והוראותיו יש לקבל ייעוץ משפטי מעו"ד מנוסה זאת מאחר שלשון החוק לא תמיד מכילה באופן ברור את מלוא המשמעות שבתי המשפט יוצקים לתוכה בפסיקה. כמו כן להגדרות מדוייקות של המונחים בחוק יש לעיין בהוראות חוק עצמן ולא להסתפק בסיכום קצר וחלקי זה (חוק המכר).

מהו מכר? חוק המכר מגדיר את מהות המכר כך: הקניית נכס תמורת מחיר.

מהי הספקת נכס? סעיף 2 לחוק קובע כי חוזה מכר הוא חוזה להספקת נכס שיש להפיקו או לייצרו, אלא אם המזמין קיבל עליו לתת את עיקר החמרים הדרושים להפקת הנכס או לייצרו.

בסעיף 3 לחוק נקבע כי הוראותיו יחולו, בשינויים המחויבים, גם על חליפין.

בסעיף 4 לחוק נקבע כי החוק יחול גם על מכר של מטלטלין ובשינויים המחויבים גם על מכר של מקרקעין וזכויות ובכפוף ליתר הוראות החוק. כך נקבע בסעיף 4 לחוק:

"4. (א)  הוראות חוק זה יחולו על מכר של מטלטלין, ובשינויים המחוייבים – גם על מכר של מקרקעין וזכויות. (ב)  הוראות חוק זה יחולו כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון, ובאין כוונה אחרת משתמעת מן ההסכם בין הצדדים."

מסירה והעברת בעלות בממכר – לפי סעיף 7 לחוק המוכר חייב למסור לקונה את הממכר ולהעביר אליו את הבעלות בממכר.

איך יש למסור את הממכר? לפי סעיף 8 לחוק המסירה תהא בהעמדת הממכר לרשות הקונה. אם הממכר הוא חלק מתוך צובר נכסים המסירה תהא בעשיית כל הדורש כדי לאפשר את ייחוד הממכר וקבלתו על ידי הקונה.  אם הוסכם על הובלת הממכר על ידי מוביל תהא מסירתו בהעמדת הממכר לרשות המוביל ובלבד שהמוביל אחראי כלפי הקונה לפי חוזה ההובלה.

מהו מועד מסירת הממכר לקונה?
אם הממכר לא נמסר על אתר מסירתו תהא תוך זמן סביר לאחר גמירת החוזה. אם הוסכם על מסירה תוך פרק זמן מסוים רשאי המוכר לקבוע את מועד המסירה בתוך תקופה זו, בשני המקרים האחרונים המוכר נדרש להודיע לקונה זמן סביר מראש על מועד המסירה.

בדיקת הממכר על-ידי הקונה

הקונה נדרש לפי החוק לבדוק את הממכר מיד לאחר שקיבל אותו. אם הסכימו הצדדים על הובלתו של הממכר הקונה נדרש לבדוק את הממכר מיד לאחר שהממכר הגיע למקום הייעוד (להרחבה ר' סעיף 13 לחוק).

החוק מתייחס גם למצבים של אי התאמה בממכר דבר שיהווה אי קיום חיובים על-ידי המוכר כגון שנמסר רק חלק מהמכר או נכס שונה או נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו  הרגיל או המסחרי או למטרה המיוחדת המשתמעת מן ההסכם ועוד (להרחבה ר' סעיף 12 לחוק המכר).

למידע נוסף ראו בין היתר סעיפים 11-12 ו-15-16 לחוק.

למידע נוסף בנושא חוק המכר, פרשנותו ותחולתו מומלץ לעיין לא רק בהוראות החוק המלאות אלא גם בפסיקה ובספרות המתעדכנים מעת לעת וכן להתייעץ עם עו"ד מנוסה בתחום לצורך קבלת חוות דעת בנושא משפטי העולה מהוראות החוק.