סעיפים בולטים מחוק החוזים


רשימה זו תציין מספר סעיפים בולטים מחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: "החוק").

בתמצית יוער כי חוק החוזים (חלק כללי) מציג מספר הגדרות  בנוגע לשלב הטרום חוזי (לרבות אופן כריתת חוזה וחובות החלות על מתקשרים לפני כריתת חוזה), כן מציג החוק פגמים בכריתת חוזים (לרבות טעויות, חוזה למראית עין ועוד), החוק מתייחס לצורה של החוזה, תוכנו ופירשו, אופן קיומו, ריבוי חיובים ונושים ועוד.

כריתת חוזה: חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול כמפורט בחוק – בתמצית ובאופן לא ממצה: ההצעה היא פניה מאחד לאחר ועליה להעיד על גמירות דעת וכן להיות מסוימת; הקיבול נעשה בהודעה של הניצע למציע ועליה להעיד על גמירות דעת, הכל כמפורט בחוק ובפסיקה (למידע נוסף ראו כריתת חוזה).

חובת תום הלב לפני כריתת חוזה: לפי החוק אחד חייב לנוהג כלפי האחר במשא ומתן לקכריתת חוזה בדרך מקובלת ובתום לב. מי שלא נהג בדרך מקובל ובתום לב עשוי להיות חייב לצד השני פיצויים בגין הנזק שנגרם לו.

פגמים בכריתת חוזה

למידע מדויק על ההגדרות יש לעיין בהוראות חוק החוזים (חלק כללי) וכן להתייעץ עם עו"ד מנוסה בתחום:

  • חוזה למראית עין – חוזה שנכרת למראית עין בטל (למידע נוסף ראו חוזה למראית עין).
  • התקשרות בחוזה עקב טעות – צד רשאי לבטל את החוזה אם התקשר עם אחר בחוזה עקב טעות (בעבודה או בחוק למעט טעות בכדאיות העסקה) וניתן להניח שבלעדיה לא היה מתקשר בחוזה כאשר הצד האחר ידע או צריך היה לדעת על טעות זו; אולם גם אם הצד האחר לא ידע ולא צריך היה לדעת על הטעות ייתכן שניתן יהיה לבטל את החוזה באמצעות פניה לבית המשפט; כמו כן טעות לא תהא עילה לביטול החוזה אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני הודיע לפני הביטול שהוא מוכן לעשות זאת (ראו סעיף 14 לחוק).
  • הטעיה – צד שהתקשר עם אחר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה (אי-גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן) שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה;  
  • טעות סופר – אם נפלה בחוזה טעות סופר או טעות כיוצא בה החוזה יתוקן לפי אומד דעת הצדדים והטעות לא תהא עילה לביטול החוזה.
  • כפיה – צד להסכם רשאי לבטלו אם התקשר בחוזה עקב כפיה (בכוח או באיום בכוח) שכפה עליו הצד השני להסכם ו/או מי מטעמו. אזהר בתום לב על הפעלת זכות לא נחשבת לאיום לעניין הוראה זו.
  • עושק – צד להסכם רשאי לבטלו אם התקשר בו עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר וחולשתו השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו ותנאי החוזה גורעים במידה בלתי סבירה מן המקובל.

ביטול חוזה במקרה של פגמים בכריתת חוזה

איך לבטל לחוזה? לפי חוק החוזים (חלק כללי) ביטול יעשה בהודעה של אחד לשני תוך זמן סביר אחרי שנודע למודיע על עילת ביטול החוזה למעט במצב של כפיה (זמן סביר לאחר שנודע למודיע על שפסקה הכפייה).

צורת החוזה ותוכן החוזה
  • צורת החוזה: לפי החוק חוזה יכול להיות בע"פ, בכתב או בצורה אחרת, אלאאם היתה צורה מסוימת תנאי לתוקפו של החוזה ע"פ חוק או הסכם בין הצדדים.
  • תוכן החוזה: התוכן של החוזה יכול להיות ככל אשר הסכימו הצדדים.
  • פירוש של חוזה: חוזה יפורש לפי אומד דעת הצדדים כפי שמשתמע מתוכו ומנסיבות העניין, אבל אם אומד דעת הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה יפורש החוזה לפי לשונו. כאשר החוזה ניתן לפירושים שונים עדיף הפירוש המקיים אותו על פירוש לפיו החוזה בטל. אם החוזה ניתן לפירושים שונים ולאחד מהצדדים לחוזה עדיפות בעיצוב תנאיו, פירוש נגדו עדיף על פירוש לטובתו. ביטויים ותניות בחוזה שנוהגים להשתמש בהם בחוזים מאותו סוג יפורשו לפי המשמעות הנודעת להם באותם חוזים (למידע ראו סעיף 25 לחוק).

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ עסקי או משפטי או כל המלצה לפעול או להימנע מלפעול בדרך כלשהי. לצורך קבלת המלצה בנושא חשוב להתייעץ עם גורמים מומחים בתחום הרלוונטי.