קטגוריה: מונחים משפטיים

מנהל כללי (מנכ"ל)

מיהו מנהל כללי? ומה תפקידו של המנהל הכללי?

בחברה בישראל המנכ"ל אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה וזאת בהתאם למדיניות והנחיות הדירקטוריון (למידע נוסף ראו דירקטוריון חברה).

איך ממנים מנהל כללי לתפקיד בחברה? בחברות פרטיות וציבוריות מי שאחראי על מינוי או פיטוריו של המנכ"ל הוא הדירקטוריון.

מה כולל תפקיד המנכ"ל בחברה? בתמצית, היקף התפקיד והפעולות הנדרשות המנכ"ל משתנות מחברה לחברה ובהתאם להסכם העסקתו של המנכ"ל ובכפוף למגבלות הדין. בסעיף 121 לחוק החוברת נקבע כי למנכ"ל יש את כל הסמכויות שלא הוקנו לגורם אחר.

חובת דיווח לדירקטוריון החברה – לפי חוק החברות המנכ"ל מחויב לדווח ליו"ר דירקטוריון החברה בכל עניין חריג מהותי לחברה וכן בהתאם להנחיות הדירקטוריון או יושב ראש הדירקטוריון ובכפוף להוראות הדין.

האם המנכ"ל כפוף לחובות נוספות? כן, המנכ"ל עשוי להיות כפוף למערכת אילוצים וכללים שונים, בין היתר, כתלות בהסכם העסקתו, תחום פעילותו ובהתאם לחוק החברות.

למשל מנכ"ל מוגדר גם כנושא משרה בחברה, נושאי משרה חבים, בין היתר, בחובות זהירות (למידע נוסף ראו נושא משרה בחברה).

האם ניתן לפטור מנכ"ל מאחריות לפעולות שונות שביצע במהלך כהונתו? באופן כללי יצוין כי יש נושאים שחברה יכולה לפטור את המנכ"ל מאחריות לגביהם אולם זאת בכפוף למגבלות הדין -למשל פטור לנשוא משרה מראש בגין הפרה של חובת הזהירות וזאת בכפוף לסייגים שנקבעו בדין.

לצורך קבלת חוות דעת מקיפה בנושאים המוזכרים ברשימה זו או קבלת פרטים נוספים בנוגע לתפקידו של המנכ"ל והחובות המוטלות עליו יש לעיין בהוראות חוק החברות לצד הרואות הפסיקה וכן יש להתייעץ עם עו"ד מיומן בדיני חברות (עו"ד לחברות).

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ עסקי או משפטי או כל המלצה לפעול או להימנע מלפעול בדרך כלשהי. לצורך קבלת המלצה בנושא חשוב להתייעץ עם גורמים מומחים בתחום הרלוונטי.

חברת חוץ – רישום חברת חוץ

איך לרשום חברת חוץ בישראל? מהי חברת חוץ?

תחילה יוער כי למידע מקיף יש להתייעץ עם עורך דין (עו"ד חברות) וכן לעיין בהוראות חוק החברות לצד הנחיות רשם החברות. למידע נוסף בנוגע לפתיחת חברה ישראלית או פתיחת חברה במדינה זרה ראו בהתאמה – פתיחת חברה חדשה והקמת חברה בחו"ל.

מהי חברת חוץ? תאגיד שהתאגד מחוץ למדינת ישראל, להוציא שותפות. כך מוגדרת חברת חוץ בחוק החברות: "תאגיד, למעט שותפות, שהתאגד מחוץ לישראל".

בתמצית יצוין כי חברת חוץ (כהגדרתה בחוק החברות) לא יכולה לקיים עסקים בישראל אלא אם נרשמה אצל רשם החברות ושילמה אגרת רישום, הכל בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות.

חברות חוץ יוכלו לקיים עסקים במדינת ישראל לרבות העברת מניות או רישום מניות בכפוף לכך שנרשמו כחברת חוץ לפי הוראות חוק החברות לרבות תשלום אגרת רישום.

מתי יש להגיש בקשה לרישום חברה? בקשה רישום יש להגיש תוך 30 יום לאחר הקמת מקום העסקים בישראל ויש לצרף לו מספר מסמכים ואישורים.

אלו המסמכים שעל החברה לצרף להגשת בקשה לרישום כחברת חוץ? כך נקבע בחוק החברות (למידע מדויק יש לעיין בהוראות החוק לצד הפסיקה בתחום):

"(1) עותק ותרגום עברי, מאושרים בדרך שקבע השר, של המסמכים שעל פיהם התאגדה החברה או שלפיהם היא פועלת, כנדרש לפי דיני המדינה שבה התאגדה, לרבות תקנונה, אם קיים; (2) רשימת הדירקטורים של החברה; (3) השם והמען של אדם היושב בישראל המורשה לקבל בעבור החברה כתבי בי-דין והודעות שיש להמציא לחברה; (4) העתק מאושר בדרך שקבע השר של כתב הרשאה המייפה את כוחו של אדם היושב כרגיל בישראל לפעול בשם החברה בישראל."

הפרת הוראות חוק החברות על ידי חברת חוץ –

האם חברת חוץ חייבת בסנקציה במקרה הפרה את הוראות חוק החברות ולא נרשמה בישראל? כך נקבע בסעיף 349 לחוק החברות:

חברת חוץ שהפרה את הוראת סעיף 346(א) דינה ודין כל נושא משרה או שלוח שלה, שהיה שותף להפרה – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז–1977, ובהפרה נמשכת, קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק האמור לכל יום שבו נמשכת ההפרה, מהיום שהחברה קיבלה הודעה מאת רשם החברות."

הנחיות רשם החברות לרישום חברת חוץ בישראל:

 1. תעודת התאגדות של החברה – חברה זרה המעוניינת להירשם כחברת חוץ בישראל נדרשת להגיש את תעודת ההתאגדות המקורית שלה (ממדינת המקור) אשר תאומת באמצעות אפוסטיל. ככל ולא מונפקת תעודת התאגדות מהמדינה הזרה יש להמציא אישור רשמי אחר לבקשה לרישום חברת חוץ בישראל. (כמפורט בהנחיות רשם החברות).
  • תרגום נוטריוני של תעודת ההתאגדות הזרה לשפה העברית.
  • אישור סטטוס מהמדינה הזרה שמעיד כי החברה פעילה.
 2. תקנון החברה ובנוסף תרגום נוטריוני לעברית של תקנון החברה.
 3. ייפוי כוח לתושב ישראל – לצורך רישום חברת חוץ יש להמציא מסמך מקורי או העתק נאמן למקור של יפוי כוח (כתב הרשאה) לאדם בישראל (כולל כתובת ות.ז) מייפה את כוחו לפעול בשמה של החברה בארץ ישראל בכל דבר ועניין. בנוסף יש למסור הודעה הכוללת את פרטיו, מענו ומספר הזהות של תושב ישראל אשר מוסמך לקבל עבור החברה כתבי בי-דין והודעות.
 4. פרטי הדירקטורים של החברה – יש להמציא פרטי דירקטורים של החברה כולל מספרי דרכון ושם מדינת האזרחות או מספר תעודת זהות ישראלי וכתובת.
 5. אישור מקורי על תשלום אגרת רישום חברת חוץ – פרטי שובר התשלום צריכים להיות זהים לפרטים שיופיעו על גבי מסמכי בקשה לרישום חברה (כולל שם החברה, שם דירקטור, שם מגיש הבקשה ובעל מניות).

מחיקת רישום של חברת חוץ

חברה שחדלה לקיים עסקים בישראל תודיע על כך לרשם החברות וממועד הודעתה היא תימחק ממרשם רשם החברות ולא תאלץ לשלם עוד אגרות, הכל בכפוף להוראות חוק החברות.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

חוק חופש המידע – איך לקבל מידע מרשות ציבורית?

איך לקבל מידע מגוף ציבורי או רשות ציבורית?

להלן תיאור קצר וחלקי  של מספר הוראות מחוק חופש המידע – למידע מקיף יש לעיין בהוראות החוק, בפסיקה המתעדכנת מעת לעת ולהתייעץ עם עורך דין.

מה זה חוק חופש המידע? בקצרה, חוק אשר קבוע כי כל אזרח ישראל וכל תושב (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מרשם האוכלוסין) יש זכות לקבל מידע מרשות ציבורית כהגדרתה בחוק.

מה כוללת הזכות למידע לפי חוק חופש המידע?

איזה מידע ניתן לקבל מרשות ציבורית? לפי החוק "מידע" מוגדר כך: "כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב".

המונח "קבלת מידע" מוגדר באופן הבא: "לרבות עיון, צפיה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת, בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו".

מה נחשבת כרשות ציבורית אשר מחוייבת למסור מידע לפי החוק? בין הרשויות ציבוריות המוגדרות בחוק הן: בתי משפט ובתי דין, ועדת בחירות, הממשלה, משרדי ממשלה, הכנסת, רשויות מקומיות, מוסד להשכלה גבוה (כמוגדר בחוק), חברה עירונית, תאגיד שהוקם בחוק ועוד.

להלן הגדרת רשות ציבורית בחוק חופש המידע(1) הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;(2) לשכת נשיא המדינה; (3) הכנסת; (4) מבקר המדינה, למעט לגבי מידע שהגיע אליו לצורך פעולות הביקורת ובירור תלונות הציבור; (4א) ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, למעט לגבי מידע המפורט בסעיף 79א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969; (5) בתי משפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל, וגופים אחרים בעלי סמכות שפיטה על פי דין – למעט לגבי תוכנו של הליך משפטי; (6) רשות מקומית; (7) חברה עירונית; (8) תאגיד שהוקם בחוק; (9) חברה ממשלתית וחברה-בת ממשלתית כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, למעט חברות שקבע שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; קביעה כאמור יכול שתהיה לגבי כל פעילותה של החברה, או לגבי פעילויות מסוימות; (9א) התאחדות ואיגוד, כאמור בסעיף 9ב לחוק הספורט, התשמ"ח-1988; (9ב) מוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו בהתאם להוראות סעיף 17א לחוק המועצה להשכלה גבוהה; (9ג) החטיבה להתיישבות, במסגרתה הפעלת סמכויותיה לפי סעיף 6ב לחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל, התשי"ג-1952, בכל הנוגע לניהול ענייניה הכספיים של החטיבה להתיישבות, לרבות מידע על אודות הוצאותיה, הכנסותיה, דוחותיה הכספיים, קביעת תקציבה וביצועו, וכן מידע לעניין מכרזים והתקשרויות בחוזים לביצוע עסקאות בטובין או עבודות או לרכישת שירותים, שהיא צד להם; (10) גוף אחר, הממלא תפקיד ציבורי, שהוא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב], שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; קביעה כאמור יכול שתהיה לגבי כל פעילותו של גוף כאמור, או לגבי פעילויות מסוימות;"

למידע מקיף יש להתייעץ עם עו"ד בעל ידע וניסיון בתחום וכן מומלץ לעיין בהוראות החוק וכן באתר שהוקם על-ידי היחידה הממשלתית לחופש המידע – אתר חופש המידע.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

אפליה בעבודה – חוסר בשוויון בעבודה

איך להגיב למצב של אפליה בעבודה? מה החוקים המרכזיים המגנים על העובדים מפני אפליה? מה נחשב לאפליה במקום עבודה? המצבים הנפוצים בתחום האפליה בעבודה הם כאשר אדם הופלה בקבלה לעבודה או עובד שהופלה בקבלת שכר או בקידום במקום העבודה (למשל אפליית נשים במקומות עבודה).

מה נחשב לאפליה במקום עבודה?

להלן סקירה קצרה וחלקית בנושא אפליה במקום עבודה וחוסר שוויון בעובדה, לצורך בחינת הנושא או נקיטת פעולה כלשהי מומלץ, בין היתר, לפנות לייעוץ מקצועי מעורך דין לדיני עבודה, לעיין בהוראות חוק הבולטות בתחום אפליה בעבודה כגון שכר שווה לעבוד ולעבודת, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וכן חקיקה נוספת, לצד עיון בפסיקה.

איסור אפליה בעבודה – חוסר שיוון בעובדה

חוק שכר שווה לעובד ולעובד

מטרת החוק היא לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין גברים לנשים בכל הנוגע לשכר או גמול אחר בקשר לעבודה.

לפי חוק שכר שווה עבוד ועובדת אשר עובדים באותו מקום עבודה אצל אותו מעסיק ומבצעים את אותה העובדה (עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך) זכאים לשכר שווה או לכל גמול אחר  באופן זהה,  הכל כמוגדר בחוק ובכפוף למבחני הפסיקה.

כך קובע סעיף 2 לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת:

"עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך; הוראה זו תחול גם לענין כל גמול אחר, שנותן מעסיק לעובד או עבורו בקשר לעבודתו; לענין חוק זה, "גמול אחר" – כל תוספת, טובת הנאה, קצובה, מענק, תנאים נלווים, תשלום לכיסוי הוצאות, תשלומים בשל החזקת רכב, שימוש בטלפון, מכסת שעות נוספות, רכישת ספרות מקצועית, ביגוד, שימוש ברכב, או כל תגמול אחר בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, והכל אף אם אינם שכר עבודה."

לעומת חוק שכר שווה, חוק שוויון הזדמנויות הוא רחב היקף יותר ונועד להתמודד לא רק עם הפלייה מחמת מין, אלא עם כל סוגי ההפלייה של מי שמעמדו כלפי המעביד מוחלש מעצם טיבו, על בסיס של מאפייני זהות שונים של העובדים (כגון נטייה מינית, גיל, גזע ודת). כמו כן נועד חוק שוויון הזדמנויות למנוע הפלייה בהקשרים שונים הנוגעים ליחסי העבודה (כגון קבלה לעבודה, תנאי העבודה וקידום בעבודה) ולא רק ביחס להפלייה בשכר. שני החוקים מגדירים באופן שונה את ההפלייה שנקבעה כאסורה על ידם

למידע נוסף בנושא ראו סעיפים בחוק שכר שווה לעובדת.

חוק שיוון הזדמניות בעבודה

לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988 על מעסיק אסור להפלות בין עובדים או דרושי עבודה, בין היתר בשל העדפתם המינית, מעמדם האישי (נשוי, גרוש, רווק או אלמן), גילם, מינם, לאומיותם, דתם, מקום מושבם, השקפת עולמם, קריאתם לשירות מילואים, מוצאם ועוד. האפליה מתפרסת בין היתר על עצם קבלתם לעבודה, תנאי עבודתם, קידומם במקום העבודה, פיטוריהם או פיצויי פיטוריהם, הכשרתם המקצועית , הענקת הטבות, כמו כן קיימות מגבלות על אפליה בנוגע למועסקים על-ידי קבלני כוח אדם.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע כי חל איסור לבצע אפליה, כאשר אפליה אסורה מוגדרת כך:

"2. (א)לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו, כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, הצפוי להם, בכל אחד מאלה:

(1) קבלה לעבודה; (2) תנאי עבודה; (3) קידום בעבודה; (4) הכשרה או השתלמות מקצועית; (5) פיטורים או פיצויי פיטורים; (6) הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

(א1) (1) לא יפלה מעסיק בפועל בין עובדים של קבלן כוח אדם המועסקים אצלו, וכן לא יפלה בין מועמדים לעבודה אצלו שהופנו אליו על ידי קבלן כוח אדם בכל הקשור לקבלה לעבודה, להפסקת עבודה ולתנאים במקום העבודה, והכל מחמת הטעמים המפורטים בסעיף קטן (א); (2) מעסיק בפועל לא יציע לקבלן כוח אדם, לא יבקש ולא ידרוש ממנו להפלות כאמור בסעיף קטן (א) בין קבלן כוח אדם המועסקים אצל המעסיק בפועל או בין המועמדים לעבודה; (3) הוראות סעיף קטן זה באות להוסיף על האיסור החל על פי הוראות סעיף קטן (א) על קבלן כוח אדם כמעסיק.

מה לא נחשב כאפליה לפי חוק זה? לא כל קריטריון שנקבע במקום עבדה למשל כתנאי קבלה לעבודה או כתנאי לקידום בשכר או בהענקת תנאי פרישה, ייחשב כאפליה אסורה, ישנן דרישות הנובעות מעצם אופיה ומהותה של המשרה.

בסעיף 2(ב)-(ג) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע כדלקמן: "(ב) לענין סעיפים קטנים (א) ו-(א1) רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין הענין. (ג) אין רואים הפליה לפי סעיף זה כאשר היא מתחייבת מאפיים או ממהותם של התפקיד או המשרה."

איסור אפליה בעבודה של אנשים עם מוגבלות

בנוסף לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, בשנת 1998 נחקק חוק נוסף האוסר שמטרתו היא בין היתר להגן על כבודם וחירותם של בני אדם עם מוגבלויות ולעגן את זכותם להשתתפות שוויונית בחברה לרבות מתן מענה לצרכים המיוחדים שלהם – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

מי נחשב לאדם עם מוגבלות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות? בסעיף 1 לחוק אדם עם מוגבלות הוגדר באופן הבא: "אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים"

לפי סעיף 2 לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות מטרת החוק היא כדלקמן:

"חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו."

חל איסור על מעסיק להפלות בין עובדים או דרושי עבודה בשל מוגבלותם וכל עוד הם כשירים למשרה. איסור האפליה בחוק נשען על אותם רעיונות שנכתבו בחוק שוויון הזדמנויות העבודה. האיסור על אפליה כולל איסור אפליה בעת קבלה לעבודה או מבחני קבלה, תנאי עבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, קידום בעבודה, הטבות בעבודה בקשר לפרישה מעבודה, פיטורין ופיצוי פיטורין.

כך למשל בחוק שיוון הזמניות בעבודה נרשם כי הוראותיו, למעט סעיף 7 לחוק, לא חל על מקומות עבודה המעסיקים פחות מששה עובדים, לעניין זה נמנה גם עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל אותו אדם (סעיף 21(ג) לחוק).

איסור אפליה בחוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מוגדר כך:

"8. (א) לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה, מחמת מוגבלותם, ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנדונים, בכל אחד מאלה: (1) קבלה לעבודה לרבות מבדקי קבלה;ב(2) תנאי עבודה; (3) קידום בעבודה; (4) הכשרה או השתלמות מקצועית; (5) פיטורין או פיצויי פיטורין; (6) הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מהעבודה. 

(ב) לענין סעיף קטן (א), רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין הענין.

(ג) אין רואים כהפליה לפי סעיף זה, פעולה או הימנעות מפעולה, המתחייבת מהדרישות המהותיות של התפקיד או של המשרה.

(ד) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מי שהיה בעבר אדם עם מוגבלות, על מי שנחשב לאדם עם מוגבלות ועל בני משפחתו של אדם עם מוגבלות המטפלים בו." 

(ה) לענין סעיף זה – "בן משפחה" – (1) בן זוג, הורה או ילד; (2) בן זוגו של הורה, בן זוגו של ילד, אח או אחות או בני זוגם, סב, סבתא, נכד או נכדה – שעיקר פרנסתו של אדם עם מוגבלות עליהם;

"הפליה" – לרבות אי-ביצוע התאמות הנדרשות מחמת צרכיו המיוחדים של אדם עם מוגבלות אשר יאפשרו את העסקתו; "התאמה", "התאמות" – לרבות התאמת מקום העבודה, הציוד שבו, דרישות התפקיד, שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה, נוהלי עבודה, והכל מבלי שהדבר יטיל על המעסיק נטל כבד מדי; "נטל כבד מדי" – נטל בלתי סביר בנסיבות הענין, בהתחשב, בין היתר, בעלות ההתאמה וטיבה, בגודל העסק ובמבנהו, בהיקף הפעילות, במספר העובדים, בהרכב כוח האדם, ובקיומם של מקורות מימון חיצוניים או ממלכתיים לביצוע ההתאמה.

מה לא נחשב לאפליה לפי חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות? בחוק זה קבע המחוקק כי לא כל מעשה ייחשב כאפליה, למשל ביצוע פעולה או הימנעות מביצועה המתחייבת מהדרישות המהותיות של התפקיד (כמוגדר בסעיף 8(ג) לחוק).

יצוין כי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות שואב מספר הוראות מחוק שוויון הזדמנויות בעבודה (כמוגדר בסעיף 13(א) לחוק).

פסיקת בית המשפט בנושא שוויון ואיסור הפליה

להלן קטעים חלקיים מפסק דין של בית המשפט העליון בנשוא חוק שכר שווה לעובדת ולעובד וחוק שוויון הזדמניות בעובדה, בגץ 1758/11 אורית גורן נ' הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ (פורסם באתר נבו, 17.05.2012) :

"חוק שכר שווה וחוק שוויון הזדמנויות נועדו שניהם להגשים ולקדם את עקרון השוויון בשוק העבודה על ידי הטלת איסור על המעביד להפלות בין עובדים על בסיס שיקולים שאינם ענייניים או לגיטימיים…

עקרון השוויון ואיסור ההפלייה הוחל בהקשרים שונים בשוק העבודה, ואף בא לידי ביטוי מפורש בחקיקתם של חוקי העבודה. זאת, מתוך תפיסה כי תחום יחסי העבודה הוא אחד מתחומי החיים העיקריים בהם נתקלים בני קבוצות מסוימות בחברה בהפלייה בלתי מוצדקת הפוגעת במעמדם הכלכלי והחברתי על בסיס סטריאוטיפים בלתי מוצדקים או דעות קדומות. מניעת ההפלייה הפסולה בשוק העבודה עשויה, אפוא, למנוע את הפגיעה הבלתי-מוצדקת בעובדים אך בשל מאפיין זה או אחר שלהם שאינו רלוונטי לתפקידם."

מה לעשות או איך להגיב למקרה של אפליה במקום העבודה?

תחילה מומלץ לברר האם אכן התרחש אירוע מפלה, לצורך בחינת סוגיית האפליה יש להתייעץ עם עורך דין לדיני עבודה, היועץ המשפטי שילווה אתכם יוכל לסייע לכם בבחירת הצעדים שעליכם לנקוט כגון פניה למעסיק בנושא או שליחת מכתב התראה מעורך דין או הגשת תביעה נגד המעסיק.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

זכרון דברים

זכרון דברים – מהו? האם מדובר בחוזה מחייב?

מסמך הנערך בין צדדים הכולל מספר תנאים בנוגע לעסקה, פעמים רבות זכרון הדברים נערך בין אנשים, מבלי להפנים את מלוא ההשלכות והחשיפות המשפטיות הנלוות לחתימה על זכרון דברים.

אנשים רבים סבורים שזכרון דברים אינו חוזה מחייב (למידע נוסף ראו גם כריתת חוזה), אחת הסיבות למחשבה שגויה זו היא כי זכרון הדברים הוא מסמך קצר שלא מסדיר באופן מפורט את כל תנאי ההתקשרות. אולם חשוב להבהיר, גם אם נרשם על זכרון הדברים כי ייחתם בעתיד חוזה מקיף, עדיין אין באמירה זו, כדי לקבוע כי זכרון הדברים אינו מחייב את הצדדים או כי אין לראות במסמך זה הסכם מחייב לכל דבר ועניין

סוגיית זכרון הדברים ותוקפו זכו להתייחסות רבה בפסקי הדין, על-מנת להכריע בשאלה האם זכרון הדברים מחייב תא הצדדים יש לבחון את המסמך ונסיבות ההתקשרות. בין יתר האלמנטים שנבחנים בעניין זה הם מידת המסוימות של החוזה וגמירות הדעת של הצדדים. לצורך כך מומלץ להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום החוזים.

להלן דוגמאות לזכרון דברים נפוצים – זכרון דברים לרכישת דירה, זכרון דברים למכירת רכב, זכרון דברים להשקעה בחברה, זכרון דברים לשותפות או לשיתוף פעולה, זכרון דברים למתן הלוואה, זכרון דברים להסכם שכירות, זכרון דברים להסכם פשרה וכיו"ב.

האם כדאי לחתום על זכרון דברים? לפני חתימה על זכרון דברים, במיוחד כאשר מדובר בזכרון דברים המתייחס לעסקות בעלות משמעות כלכלית גבוהה למתקשרים או סיכון גדול, מאוד מומלץ להתייעץ עם עורך דין (עורך דין לחוזים), שאלת כדאיות החתימה על זכרון דברים, תלויה במשתנים רבים. כמו כן פעמים רבות צדדים לא מנוסים עורכים ביניהם זכרון דברים אשר יוצר סיכונים משמעותיים עבור צד אחד או מספר צדדים ולכן התייעצות עם איש מקצוע עשויה להפחית סיכונים אלו ולהבטיח התקשרות אשר מגינה טוב יותר על זכויותיכם.

האם לבטל את זכרון הדברים? האם להגיש תביעה בגין הפרה של זכרון דברים?

לפני ביטול חוזה או הגשת תביעה יש להתייעץ עם עורך דין. כמו כן חשוב לבחון בין היתר את מעמדו של זכרון הדברים, את טענת ההפרה ויתר נסיבות ההתקשרות. יש לזכור כי ביטול החוזה אינו תמיד האפשרות העדיפה ולעיתים שווה לנקוט צעדים אחרים. כמו כן על-מנת לאכוף זכויות או לזכות בסעדים חשוב לנקוט בהליך המשפטי המתאים.

למידע נוסף ראו איך לבטל הסכם? והפרה של חוזה.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

חוזה כפייה

חוזה כפיה מתאר מצב בו התקשרות חוזית של צד להסכם נעשתה שלא מרצונו החופשי אלא עקב לחץ שהופעל עליו. דוגמה להמחשת הרעיון – צד שאיימו עליו להתקשר בחוזה כלשהו (למשל הסכם מכר מקרקעין או הסכם שותפות או הסכם פירוק) שאם לא יעשה זאת ייגרמו לו נזקים גדולים. להגדרה מדויקת של כפיה יש לעיין בהוראות הדין והפסיקה.

האם ניתן לבטל חוזה כאשר ההתקשרות נעשתה עקב כפייה?

על-מנת לבחון את סוגיית ביטול החוזה או הצעדים שראוי לנקוט במקרה של התקשרות בחוזה עקב כפייה  מומלץ להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום (עורך דין חוזים).

באופן כללי יצוין בקצרה כי התקשרות בחוזה עקב כפיה, כאשר הכפיה יכולה להיות בכוח או באיום, על-ידי צד לחוזה או על-ידי מי מטעמו, מאפשרת לצד השני להורות על ביטול החוזה.

לפי חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973  מצב של כפיה מוגדר בחוק החוזים כך:

" 17. (א) מי שהתקשר בחוזה עקב כפיה שכפה עליו הצד השני או אחר מטעמו, בכוח או באיום, רשאי לבטל את החוזה.

(ב) אזהרה בתום לב על הפעלתה של זכות אינה בגדר איום לענין סעיף זה"

באופן כללי בלבד יצוין כי לצורך בחינת השאלה האם בוצעה כפייה, בתי המשפט בחנו בעבר האם נשלל מאדם הזכות לבחור (חופש הבחירה), כך שהוא נאלץ להתקשר בחוזה עקב הפעלת לחץ.

בתי המשפט גם התייחסו למונח "כפייה כלכלית" המתרחשת כאשר צד לחוזה מתקשר בהסכם על-מנת להשתחרר מלחץ עסקי לא חוק המופעל עליו (כפי שנרשם על-ידי פרופ' ג' שלו בספרה "פגמים בכריתת חוזה" פירוש לחוקי החוזים (1981).

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

רישום הערת אזהרה על נכס

איך רושמים הערת אזהרה על נכס?

לצורך רישום הערת אזהרה על מקרקעין יש להתייעץ עם עורך דין בתחום הנדל"ן.

רישום הערת אזהרה מתבצע באמצעות הגשת מסמכים לרשם המקרקעין וכן טופס בקשה לרישום הערת אזהרה. להלן הפרטים שיש למלא בטופס בקשה לרישום הערת אזהרה במקרקעין:

 • פרטי נכס – פרטי המקרקעין לרבות מספר גוש, חלקה, תת חלקה והכתובת.
 • מהות הפעולה – בבקשה יש לפרט גם את סוג הפעולה המבוקשת – האם מדובר ברישום הערה על התחייבות לעשות עסקה בנכס או על הימנעות מעשיית עסקה בנכס.
 • פרטי הצדדים – בעת רישום הערת אזהרה לנכס יש למלא את פרטים של בעל הזכות במקרקעין אשר מתחייב לאמור בהערה וכן את פרטיו של מי שלטובתו נרשמה הערה. בנוסף יש למלא את הפרטים המלאים של המתחייבים ומי שלטובתם ניתנה ההתחייבות כולל שמות, מספרי זיהוי, כתובת וחלקם בנכס.
 • אימות חתימה על-ידי עורך דין – על הבקשה לרישום הערת אזהרה להיות מאומתת על-ידי עורך דין.
 • צירוף מסמכים – לבקשה לרישום הערת אזהרה לנכס יש לצרף את המסמכים מכוחם מבוקש הרישום (למשל הסכם רכישת דירה, יפוי כוח וכוי"ב), כמו כן יש לצרף לבקשה צילומי ת.ז של הצדדים לעסקה, יפוי כוח לשליח  ומסמכים נוספים לפי הצורך.
 • תשלום אגרה – על מנת לבצע רישום הערת אזהרה לנכס יש לשלם את האגרות לרשם המקרקעין (להרחבה ראו באתר הרשם אגרות).
 • לאחר רישום הערת אזהרה חשוב להוציא נסח טאבו ולוודא שהערה אכן נרשמה בפנקס המקרקעין.

רישום הערת אזהרה נלווה בדרך כלל לעסקה במקרקעין (כגון רכישה או מכירה של נכס, חכירה, הענקת זכויות בנכסים וכיו"ב) לצורך מילוי הטופס, כל שכן ליווי העסקה, חשוב להתייעץ עם עורך דין לענייני מקרקעין.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

אישור יתרה לסילוק משכנתה – מכתב כוונת מהבנק

מכתב כוונת מהבנק לסילוק משכנתא

מה זה מכתב כוונת מהבנק?

מכתב כוונת מהבנק הוא מסמך שמפיק הבנק ובו מידע בנוגע לסכום שיש לשלם לבנק לצורך הסרת המשכנתא (שעבוד שרשם הבנק על הנכס). במילים אחרות מכתב כוונת הוא מסמך הקובע את התנאים לסילוק המשכנתא.

במילים אחרות מהו אישור יתרות לסילוק משכנתא?

מסמך של הבנק המפרט את סכום היתרה שנותר ללווה (בעל זכויות בנכס) לשלם לצורך פירעון מלא של הלוואת המשכנתה אשר רשומה על מקרקעין שנטל הלווה מהבנק, כאשר האישור משקף את סכום משוערך עם ריביות וקנסות. מכתב הכוונת מציין כי בכפוף לתשלום הסכום הנקוב עד לתאריך מסוים, הבנק יפעל לסילוק השעבוד שרשום על שמו (המשכנתה).

איך מקבלים מכתב כוונת (אישור יתרה לסילוק המשכנתה)? הלווה יכול לפנות לבנק שממנו נטל את הלוואה בבקשה להנפיק לו אישור מעודכן.

מתי נדרש אישור יתרות לסילוק משכנתה? בדרך כלל בעת ביצוע עסקה במקרקעין, כאשר על הנכס רשומה משכנתה שנטל המוכר מבנק, נדרש המוכר להמציא מכתב כוונת מהבנק. המוכר צריך להמציא לקונה של הנכס אישור יתרות המעיד על גובה מהשכנתה והתנאים לסילוקה. אישור היתרות יספק לקונה כלי להעריך את גובה המשכנתה ובהתאם לבנות את הסכם המכר שייחתם בין הצדדים (כגון הסכם רכישת דירה).

בעת קניית נכס לרבות ביצוע בדיקות משפטיות בנוגע לנכס, התקשרות בזיכרון דברים בנוגע לרכישת הנכס או חתימה על הסכם מכר חשוב להתייעץ עם עורך דין לנדל"ן.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

קיפוח בעלי מניות בחברה

האם פגעו בזכויותיכם כבעלי מניות מיעוט בחברה? להלן רשימה קצרה ולא ממצה בנושא קיפוח בעלי מניות, לצורך בחינת הנושא באופן יסודי יש להתייעץ עם עו"ד (למידע נוסף ראו סכסוך בין בעלי מניות).

אילו פעולות מהוות קיפוח של בעלי מניות מיעוט בחברה?

בקצרה, קיפוח בעל מניות מתייחס למצב בו עניין בחברה התנהל באופן שיש בו כדי לקפח (כל או חלק) מבעלי המניות שלה. לצורך בחינה מדויקת של הגדרת הקיפוח יש לעיין בהוראות חוק החברות ובפסיקה, כמו כן טרם נקיטת צעד כלשהו, כל שכן הגשת תביעה או שליחת מכתב התראה, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום שיבדוק באופן יסודי את הנושא (עורך דין לחברות).

במקרה של קיפוח, בעל מניות יכול לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה להסרת הקיפוח או מניעתו, בכפוף להוראות הדין והפסיקה. בתי המשפט יכולים לנקוט בסעדים שונים לצורך הסרת הקיפוח כגון פירוק החברה או מכירה או העברה של נכסיה ועוד. יצוין כי התערבות בית המשפט היא חריג לכלל אי התערבות הנהוג בחברות.

עוד יצוין כי קיפוח זכויות אינו חייב להיות דווקא כלפי בעלי מניות המיעוט. הקיפוח יכול להתרחש גם כלפי קבוצות אחרות של בעלי מניות בחברה.

להלן מספר נקודות שהוזכרו בפסקי דין בהם בית המשפט התייחס לסוגיית קיפוח בעלי מניות בחברה.

 • בתי משפט ציינו כי אין רשימת מקרים סגורה אשר מהווה קיפוח, ייתכנו מצבים שונים שיחשבו לקיפוח ולצורך הכרעה בנושא נבחן בין היתר אופי החברה ונסיבות העניין (להרחבה ראו למשל ע"א 2773/04‏ נצבא חברה להתנחלות בע"מ נ' מאיר עטר ו-35 אחרים‏, פ"ד סב(1) 456 (2004)).
 • אחד מפסקי הדין האחרונים של בית המשפט העליון בתחום קיפוח המיעוט נקבע, בין היתר, הדברים הבאים (עניין ע"א 2718/09 "גדיש" קרנות גמולים בע"מ נ' אלסינט בע"מ שניתן בשנת 2012. בפסק הדין)

"הסעיף קובע נורמה כללית וגמישה המאפשרת את התערבותו של בית המשפט במקרים המתאימים (ע"א 2699/92 בכר נ' תמ.מ. תעשיות מזון מטוסים (נתב"ג) בע"מ נ' תש"ת חברה למפעלי תיירות ושירותי אחזקה בע"מ, פ"ד נ(1) 238, 244 (1996) (להלן: פרשת תמ.מ.)). מדובר ב"הוראת מסגרת" המשאירה לבית המשפט את המלאכה של יציקת תוכן לגדרה (ציפורה כהן בעלי מניות בחברה: זכויות תביעה ותרופות כרך ב', 93 (2008) (להלן:ציפורה כהן)). ואכן, בשורה ארוכה של מקרים, הגדירה הפסיקה עקב בצד אגודל את סוגי המקרים שבהם התנהגותם של מנהלי החברה או בעל השליטה בה נחשבת לכזו שמקפחת את זכותם של בעלי המניות. על פי ההלכה הנוהגת, "קיפוח המיעוט בחברה הוא בעיקרו מצב של חלוקת משאבים בצורה בלתי הוגנת במיתחם יחסי בעלי השליטה בחברה ובעלי מניות מיעוט בה" (פרשת ת.מ.מ., בעמ' 246). ביסודה של הסמכות שהוענקה לבית המשפט להעניק סעד במקרה של קיפוח "עומדת המטרה להגן על המיעוט מפני חלוקה לא-שוויונית ברווחי החברה אותה מבקש לאכוף הרוב השולט" (ע"א 3298/00 המחדש משאבות בע"מ נ' עשת, פסקה 8 ([פורסם בנבו], 26.6.2002) (להלן: עניין המחדש)). במסגרת הדיון בעוולת הקיפוח, מוטל על בית המשפט לבחון אם נפגעו ציפיות לגיטימיות של בעלי המניות, כאשר השאלה מהי ציפייה לגיטימית עשויה לזכות לתשובות שונות על פי נסיבות המקרה ובהתאם לאופייה של החברה (רע"א 9646/04 חסקי אלון ייזום בניה והשקעות בע"מ נ' אריה מיכלסון חברה ליזמות בע"מ, פ"ד נט(3) 380 (2005); ציפורה כהן, בעמ' 120))."

קיפוח הגדרה בחוק החברות

חוק החברות קובע כי על בעלי מניות להימנע מלקפח בעלי מניות אחרים ואם בוצע קיפוח בית המשפט רשאי לתת הוראות שונות לצורך הסרתו או מניעתו. להלן ההגדרה בחוק:

"הזכות במקרה של קיפוח

191. (א) התנהל ענין מעניניה של חברה בדרך שיש בה משום קיפוח של בעלי המניות שלה, כולם או חלקם, או שיש חשש מהותי שיתנהל בדרך זו, רשאי בית המשפט, לפי בקשת בעל מניה, לתת הוראות הנראות לו לשם הסרתו של הקיפוח או מניעתו, ובהן הוראות שלפיהן יתנהלו עניני החברה בעתיד, או הוראות לבעלי המניות בחברה, לפיהן ירכשו הם או החברה כפוף להוראות סעיף 301, מניות ממניותיה.

(ב) הורה בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א), יובאו בתקנון החברה ובהחלטותיה השינויים המתחייבים מכך, כפי שיקבע בית המשפט, ויראו שינויים אלה כאילו נתקבלו כדין בידי החברה; עותק מן ההחלטה יישלח לרשם החברות, ואם החברה היא חברה ציבורית – לרשות ניירות ערך." 

"חובות בעל מניות

192. (א)… (ב)  בעל מניה יימנע מלקפח בעלי מניות אחרים…. (ג) על הפרת הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו הדינים החלים על הפרת חוזה, בשינויים המחויבים, ועל הפרת הוראת סעיף קטן (ב), יחולו גם הוראות סעיף 191, בשינויים המחויבים."

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

פרוטוקול מורשי חתימה

לצורך הכנת פרוטוקול מורשי חתימה במיוחד כאשר זכויות החתימה מורכבות, מומלץ להתייעץ עם עו"ד (עורך דין חברות).

מה זה פרוטוקול מורשי חתימה בחברה? מסמך המסדיר מי מורשה לחתום בשם החברה, השותפות, העמותה או תאגיד אחר. כמו כן פרוטוקול מורשי חתימה לרוב מסדיר את אופן החתימה אשר תחייב את התאגיד.

למשל פרוטוקול מורשי החתימה מטעם החברה יכול לקבוע כי מי שמוסמך לחייב את החברה בכל פעולותיה יהיה חתימתו של מנכ"ל החברה או חתימה של מספר דירקטורים יחד או לחוד.

פרוטוקול מורשי חתימה נערך על-ידי אסיפת הדירקטוריון או אסיפת בעלי המניות, תלוי במגבלות החלות על הצדדים.

פרוטוקול מורשי החתימה בחברה נחתם בדרך כלל עם פתיחת חברה חדשה והוא מלווה את החברה במשך תקופת פעילותה. כמו כן, מעת לעת נעשים שינויים במורשי החתימה של החברה, בכפוף למגבלות ולדין. יוער כי זכויות החתימה בחברה פעמים רבות מוצאות ביטוי גם בהסכם בעלי מניות.

מי הם מורשי החתימה בחברה? תלוי בהעדפות הבעלים. בחברות פרטיות קטנות פעמים רבות בעלי המניות ממנים את עצמם או את הדירקטורים מטעמם או את המנכ"ל, כמורשי חתימה בחברה, כאשר כל חברה עורכת את הפרוטוקול בהתאם לצרכים ולמגבלות שלה. לצורך הכנת פרוטוקול מורשי חתימה מומלץ להיעזר בעורך דין בפרט כאשר הרכב חתימות כולל הסתעפויות שונות.

 • בנקים בדרך כלל דורשים חתימה של מסמכים שונים לצורך פתיחת חשבון בנק או הרשאה לביצוע פעולות אחרות. המסמכים הדרושים הם בהתאם לנוסח ספציפי של הבנק (למידע נוסף ראו מסמכי פתיחת חשבון בנק לחברה).

פרוטוקול מורשי חתימה נדרש לחברה למגוון רחב של פעולות, הפרוטוקול בדר"כ נערך בהקמה  של החברה (אך פעמים רבות משתנה או נערך שוב במהלך חיי החברה). לצד הצורך בפרוטוקול מורשי חתימה לחברה עם תחילת פעילותה נדרשים לחברה מסמכים נוספים, ובכלל זה רישיונות, תצהירים והסכמים מגוונים כגון הסכם מייסדים, הסכמי שיתוף פעולה, הסכם שכירות לעסק, הסכמי עבודה, חוזה זיכיון, הסכמי ייעוץ, הסכם הפצה, הסכם סוכנות, חוזה רישיון, הסכם קידום ושיווק אתרים, הסכם פיתוח תוכנה ועוד – למידע נוסף ראו רכישת חוזים מוכנים וכן או גם דגשים להקמת עסק.

פרוטוקול מורשי חתימה לדוגמה – טרם שימוש בנוסח להלן יש להתייעץ עם עו"ד

הערה חשובה – את ניסוח הפרוטוקול יש להתאים באופן ספציפי לצרכים ולמגבלות של המתקשרים:

"פרוטוקול של חברת _______ בע"מ, מאסיפת בעלי המניות של החברה מיום _________

נוכחים : כל בעלי המניות של החברה.

יו"ר האסיפה: שם מלא של בעל המניות

על סדר היום : מינוי מורשה חתימה לחברה

אנו, הח"מ, כל בעלי המניות בחברה מאשרים פה אחד, כדלקמן:

1. להסמיך את כל אחד מהאנשים הבאים, כל אחד מהם בנפרד, להיות מורשיי החתימה של

החברה: מר א.ב הנושא ת.ז שמספרה_____ וגב' ג.ד הנושא ת.ז שמספרה____.

2. חתימתו של מר א.ב או חתימתה של הגב' ג.ד (כל אחד מהם בנפרד) לצד חותמת החברה תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

ולראיה באנו על החתום:

 ________              ________  "

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.