קטגוריה: שותפות

פתיחת שותפות – סעיפים מפקודת השותפויות

פתיחת שותפות עסקית

להן מספר סעיפים בולטים מפקודת השותפויות בנוגע לפתיחת שותפות. יצוין כי זוהי רשימה קצרה וחלקית בלבד, יש לעיין בה לצד יתר הוראות פקודת השותפויות ובהתאם לפסקי הדין בתחום.

הערה מקדמית – לפני רישום שותפות או הקמת שותפות יש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום (למידע נוסף בנושא ראו שותפות עסקית וכן ראו גם חוזה שותפות עסקית) כמו כן חשוב להבחין בין שותפות לפי פקודת השותפויות לבין שותפות של בעלי מניות בחברה (למידע נוסף בנושא ראו יתרונות וחסרונות בפתיחת חברה וכן התקשרות השותפים בהסכם מייסדים).

מהי שותפות? "שותפות" – חבר בני האדם שהתקשרו בקשרי שותפות (הקשרים שבין בני אדם המנהלים יחד עסק (כל משלח יד שמותר לעסוק בו) לשם הפקת רווחים, למעט את הקשרים שבין חברי תאגיד שהואגד לפי כל דין אחר).

מיהו שותף בשותפות? "שותף" – כל מי שהתקשר עם זולתו בקשרי שותפות. למידע נוסף יש לעיין בפקודת השותפויות.

מה ההבדל בין שותף מוגבל לשותף כללי בשותפות לפי פקודת השותפויות?

"שותף מוגבל" – מי שהכניס לשותפות בשעת ההתקשרות הון, בכסף או בנכס שהוערך בסכום מפורש, על מנת שלא יהא אחראי לחיוביה של השותפות למעלה מן הסכום שהכניס כאמור; "שותף כללי" – שותף שאינו שותף מוגבל.

למידע מקיף בנושא שותפויות יש לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין בעל ידע וניסיון בתחום השותפויות (ייעוץ משפטי לשותפויות וחברות).

כמה שותפים יש בשותפות? סעיף 3-3א לפקודת השותפויות קובע: מספר השותפים הכלליים בשותפות לא יעלה על עשרים. אולם למרות האמור: (1) שותפות של עורכי דין או של רואי חשבון לשם עיסוק במקצועם, יכול שיהיו בה יותר מעשרים חברים; (2) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להחיל את הוראות פסקה (1) על שותפויות אחרות של בעלי מקצוע מסוימים לשם עיסוק במקצועם, ורשאי הוא לקבוע את המספר המרבי של החברים בשותפויות כאמור.

האם חובה לרשום שותפות? לפי סעיפים 4-6 לפקודת השותפויות: שותפות שנתכוננה לשם ניהול עסק, חייבת ברישום לפי הוראות פקודה זו תוך חודש מן היום שנתכוננה; להוציא שותפות בין חקלאים לשם מיזם משותף בקשר עם עיבוד אדמה. שותפות שאינה חייבת ברישום רשאית להירשם כשותפות לפי פקודה זו, אם ביקשו זאת שותפיה, ואם נרשמה תחול עליה פקודת השותפויות. לפי פקודת השותפויות שותפות החייבת ברישום ולא נרשמה כדין, דינו של כל שותף – קנס 15 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה; אולם אי-רישומה של שותפות לא ישפיע בשיקול אם השותפות קיימת ואם לאו.

איך רושמים שותפות? סעיף 7 לפקודת השותפויות קובע: רישומה של שותפות יהיה במשלוח הודעה לרשם, חתומה בידי השותפים ומכילה פרטים אלה: 1) שם השותפות (השם שבו מנהלת שותפות את עסקיה); 2) מהות העסק דרך כלל; 3) מקומו הראשי של העסק; 4) שמו המלא, מענו והגדרו של כל שותף; 5) שמותיהם של השותפים המורשים לנהל את עניני השותפות ולחתום בשמה, זולת אם כולם מורשים לכך; 6) תקופת קיומה של השותפות, אם נקבעה לה תקופה, ויום תחילתה.

בנוסף אסור לרשום שותפות בשם המכיל את המילים הבאות: (1) המלים "בערבון מוגבל" או "בע"מ"; 2) שם או תואר שיש בו כדי לרמז על חסות המדינה או על קשר עם הממשלה; 3) המלים "בנק" או "בנקאות" או "לשכת המסחר" או כל חיקוי להן, אלא אם נתקבלה על כך תחילה רשות מאת שר המשפטים. בנוסף  לא תירשם שותפות בשם שבו רשומה כבר בישראל חברה או שותפות קיימת או בשם דומה לשמה עד כדי להטעות, אלא אם אותה חברה או שותפות עומדת בפירוק והודיעה, בדרך שדרש הרשם, על הסכמתה לנטילת שמה.

שותפות רשאית, באישור הרשם, לשנות את שמה. שינוי שמה של שותפות אינו משפיע על שום זכות או התחייבות ואינו פוגם בשום הליך משפטי שלה או נגדה.

סירוב לרשום שותפות: לפי סעיף 11 לפקודת השותפויות היה רשם השותפויות סבור, ששותפות מבקשת ליטול לה שם למטרה לא כשרה או לענין של מרמה, רשאי הוא לסרב לרשמה באותו שם.

חובת רישום שינויים בשותפות – סעיף 9 לפקודת השותפויות: אם תוך תקופת השותפות חל שינוי באחד הדברים שחובה לרשמם לפי הוראות סעיף 7 לפקודת השותפויות, תישלח לרשם בדואר או תימסר לידו, תוך שבעה ימים, הודעה חתומה בידי השותפות ובה תפורש מהות השינוי. הופרה של סעיף זה, דינו של כל שותף, למעט שותפים מוגבלים – קנס 15 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה.

רישום שותפות מוגבלת

איך רושמים שותפות מוגבלת? לפי סעיף 58  ו-61 לפקודת השותפויות: רישומה של שותפות מוגבלת יהיה במשלוח הודעה בדואר לרשם או במסירתה לו כשהיא חתומה בידי השותפים ומכילה, בנוסף על הפרטים הנדרשים משותפות רגילה, הודעה שהשותפות היא מוגבלת, ופרטים על כל שותף מוגבל ועל הסכום שהכניס ואם שולם במזומנים או בדרך אחרת. שותפות מוגבלת תתכונן על פי הסכם בכתב (להלן – תקנות השותפות). עם כל בקשה לרישום שותפות מוגבלת יש למסור לרשם השותפויות, או לשלוח אליו בדואר, עותק של תקנות השותפות. הרשם יגיש את תקנות השותפות לשר המשפטים והוא רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, להתיר את הרישום או לסרב. משנתקבל היתר שר המשפטים לרישום השותפות יודיע הרשם על כך לשותפות, ירשום את התקנות וישמור אותן אצלו. שותפות מוגבלת לא תתחיל בעסקיה לפני שקיבלה מן הרשם הודעה ששר המשפטים התיר את רישומה.

רישום שינויים בשותפות מוגבלת: לפי סעיף 59 לפקודת השותפויות: חל בתקופת קיומה של שותפות מוגבלת שינוי בסכום שהכניס שותף מוגבל, או בחבותו של שותף מחמת שנהפך משותף כללי לשותף מוגבל או להפך – תישלח לרשם בדואר או תימסר לו, תוך שבעה ימים לאחר השינוי, הודעה על כך חתומה ביד השותפות המפרשת את מהות השינוי. הופרה הוראת סעיף זה, דינו של כל שותף כללי – קנס 15 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה.

פירוק שותפות

האם כשמקמים שותפות צריך לחשוב על איך היא תפורק (איך השותפות תיסגר והשותפים ייפרדו?). בתמצית כן, מומלץ לחשוב על כך מראש. פירוק מעורר שאלות עסקיות ומשפטיות רבות לכן חשוב להיעזר בעו"ד מיומן בתחום לצורך ניהול הליך הפירוק או התמודדות עם הקשיים שמתעוררים אגב סיום יחסי השותפות: למשל איך ניתן לפרק שותפות? מה זכויות השותפים בפירוק שותפות? מה החובות של השותפים? כפי שהוזכר הנושא מוסדר בין היתר בהסכם בין השותפים (אך לא תמיד) וכן יש התייחסות לפירוק גם בהוראות פקודת השותפויות.

למה כדאי לחשוב על הפירוק בתחילת הדרך? יש הרבה סיבות ובעיקר להתכונן מראש למצבים ולדעת מה צפוי לך בעתיד, להלן מספר דוגמאות: פעמים רבות השותפים מחליטים לסיים את השותפות ולפרקה; לעיתים הפירוק הוא תוצר של משבר שלא ניתן לרפא בין אם מדובר בסכסוך עסקי בין שותפים, משבר פיננסי אליו נקלעה השותפות או סיבות אחרות. הליך הפירוק עשוי להיות מורכב, במיוחד, כשהפירוק נובע מהעדר הסכמה או עקב קשיים עסקיים או כספיים. פעמים רבות מחליטים השותפים בהסכמה על פירוק (הסכמה זו עשויה להיות מעוגנת מראש בהסכם בין השותפים ולעיתים נערך הסכם פירוק לשותפות).

לפני הקמת שותפות או לצורך בחינת יחסי שותפות או השלכות הנובעות מסיום יחסי שותפות יש להתייעץ עם עו"ד בעל ידע וניסיון בתחום.
האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

שותפות עם חברה

על מה חשוב להקפיד בעת כניסה לשותפות עם חברה? 

חשוב למקם את ההתקשרות העסקית במרחב המשפטי הנכון – באיזה סוג שותפות מדובר? מה תכלית השותפות? האם מדובר ביחסי שותפות כמשמעותם בפקודת השותפויות או בצורת התקשרות אחרת (כמו למשל שיתוף פעולה עסקי, רכישת מניות בחברה ועוד ועוד).
תכנון נכון של ההתקשרות העסקית הכרחי להוצאה לפעול של מטרות ההתקשרות ובמידת הצורך של אכיפתן בערכאות שיפוטיות. לאור מרוכבות התקשרויות אלו, הסיכונים הנלווים להן והיבטים המשפטיים הרבים הכרוכים בביצוען, טרם כניסה לשותפות עם חברה (למשל כנגד מניות) יש להתייעץ עם עורך דין – עורך דין לחוזים.
בהקשר זה יודגש כי לא מומלץ להתקשר על סמך זכרון דברים קצר, ללא בדיקתו על-ידי עורך דין.
להלן אזכור של מספר פרמטרים שרצוי לשקול בעת כניסה לשותפות עם חברה:
 • מבנה התקשרות – האם ההתקשרות היא בהסכם מייסדים? רכישת מניות או בדרך אחרת? רצוי לשקול מראש מה מבנה ההתקשרות ומה מערכת היחסים שתהיה בין השותפים (למידע נוסף ראו הסכם מייסדים או הסכם בעלי מניות).
 • תקופת ההתקשרות – האם מדובר בהתקשרות קצרה או ארוכה? לצורך ביצוע פרויקט נקודתי או מספר פרויקטים? מה משך הזמן בו יתקיימו יחסי השותפות?
 • תמורה – התקשרויות עסקיות נודעו בדרך כלל להגדיל את הכנסות (כמובן שיש טעמים נוספים), בהתאם יש להגדיר מראש מה התמורה שתועבר בין הצדדים?  האם מי שמצטרף לחברה יקבל את מניותיו באמצעות הקצאת מניות, רכישת מניות או בדרך אחרת? התמורה משפיע גם על סוג ההתקשרות העסקית. מה תנאים לחלוקת התמורה?
 • תהליכי קבלת החלטות – האם השותף החדש ימנה חבר לדירקטוריון בחברה? אילו החלטות יתקבלו בכל באסיפת בעלי המניות? אילו החלטות יתקבלו בדירקטוריון? מה תהיה יכולת ההשפעה שלו על מהליכי החברה? כניסה כשותף לחברה מבלי שתהיה לשותף יכולת השפעה על מהליכי החברה כרוכה בסיכון רב גדול יותר למצטרף.
 • הגנה על הקניין הרוחני – ניסוח הסעיף כפוף לסוג ההתקשרות העסקית, באופן כללי בלבד יצוין כי יש לבחון מה הקניין הרוחני (לרבות סימן מסחר, זכויות יוצרים, פטנטים וכו')  של החברה? מי יהיה הבעלים של הקניין הרוחני שיפותח?
 • סודיות ואי תחרות – האם חלה על הצדדים חובה לשמירה על סודיות אם כן מה הקיפה של חובת הסודיות? למשך כמה זמן תוגבל ההתחייבות לשמירה על סודיות? (למידע נוסח ראו הסכם סודיות) האם תאסר על הצדדים להתחרות בפעילות המשותפות? אם כן יש להגדיר זאת מראש – על מי חלה ההגבלה, למשך איזו תקופה, האם יהיה סעיף של איסור שידול ועוד.
 • בטחונות – פעמים רבות לא כדאי להיכנס לשותפת מבלי שיהיה בידכם ביטחונות מתאמים שיבטחו את קיום התחייבויות הצד השני. כידוע בטחונות נועדו להבטיח קיום התחייבויות, האם צד להסכם נדרש להעמיד ביטחונות כגון ערבות אישית, פיקדון כספי, שטר חוב, ערבות בנקאית וכיו"ב? (למידע נוסף ראו שטר חוב, ערבות בנקאית וסוגי ביטחונות)
 • מנגנון ליישוב סכסוכים – מחלקות קיימות כמעט בכל עסק ולכן מומלץ מאוד להיערך לכך מראש. מה עושים במקרה של מבוי סתום, שהצדדים לא הצליחו ליישב את המחלוקת ביניהם? האם ימונה בורר חיצוני מוסכם? האם צד אחד יוכל לרכוש את חלקו של הצד האחר (מנגנון במבי)? ואם כן מה התנאים לכל אחד מהמצבים? למידע נוסף ראו סכסוך בין בעלי מניות
 • סיום שותפות בחברה, הפרות וביטול ההתקשרות – שלב שפחות חושבים עליו בכניסה ליחסי שותפות הוא שלב סיום ההתקשרות – מה התנאים לסיום יחסי השותפות ולפירוק החברה? מה ייחשב להפרה של הסכם ההתקשרות? מה התנאים לביטול ההסכם? (למידע נוסף ראו הפרה של חוזה וכן ראו גם פירוק חברה)
 • התייעצות עם עורך דין – כל מי שאינו עורך דין ואינו עוסק בהכנת חוזים מסוג זה יתקשה לנסח בעצמו חוזה שיגן על זכויותיו. לכן, טרם כניסה לשותפות עם חברה יש לפנות לקבל ליווי מקצועי מעורך דין בעל ידע וניסיון בתחום.
 • מיסוי – מה השלכות המס על ההתקשרות העסקית – באיזה אופן אתם עתידים להיות ממוסים?
 חשוב להקפיד על ניסוח מדויק וקפדני של הוראות ההסכם, לצורך כך יש להתייעץ עם עו"ד.

פירוק שותפות – איך לסגור שותפת?

איך סוגרים שותפות עסקית? 

איך לפרק שותפות בעסק? איך להתמודד עם שותף שמתעלם מזכויות השותפים האחרים? או מפר את הסכם השותפות שנחתם מולו?

לאחר שניהלתם יחסי שותפות מוצלחים יותר או פוחת והגעתם למסקנה שברצונכם לסיים את השותפות (לסגור אותה) או שהמציאות הובילה אתכם לפירוק השותפות, ההליך המשפטי שיש לבצע מכונה פירוק שותפות. פירוק שותפות עסקית אינו נושא פשוט, במיוחד כאשר הפירוק נעשה שלא בהסכמה או כאשר הפעילות העסקית רחבה או כאשר הפירוק של השותפות נובע מקשיים כלכליים.

להלן מספר דגשים בנושא פירוק שותפות, טרם פירוק שותפות ובמהלכה יש לקבל ייעוץ משפטי מעו"ד בעל ידע וניסיון בתחום (ייעוץ משפטי לשותפויות וחברות).

הערות

 • מדוע שותפים מחליטים לסגור את הפעילות המשותפת ולהיפרד? הסיבות לפרידה משתנות ממקרה למקרה, שותפים רבים נקלעים לסכסוכים ביחס לניהול השותפות עקב מחלוקות ניהוליות או מקצועיות, מחלוקת כספיות או קשיים תזרימיים, רצון של שותפים לצאת לדרך עצמאית או להפסיק את הפעילות המשותפת ועוד ועוד.
 • רבים שוגים בהבחנה בין פירוק שותפות עסקית לפירוק חברה. אומנם בשני המקרים מדובר על הפסקת פעילות עסקית משותפת וחיסול התאגיד המשותף אך מדובר בשני מסגרות החוסות תחת מערכות דינים שונות ולכן יש להבחין בין פירוק תאגיד מסוג שותפות לבין פירוק של תאגיד מסוג חברה (למידע נוסף בנושא פירוק חברות ראו פירוק חברה, וכן  ראו גם פירוק חברה מרצון). למידע בנושא פירוק שותפות במקרקעין ראו – פירוק שיתוף במקרקעין.

איך אפשר לפרק שותפות? איך סוגרים את השותפות? 

פירוק שותפות נעשה בהתאם להוראות הדין, פקודת השותפויות מונה מספר מצבים בהם ניתן לפרק שותפות (בסיומה של תקופה שהוקצבה לשותפות, עם השגת מטרת השותפות, עם פטירת אחד השותפים או הכרתו כפשוט רגל ועוד והכל בכפוף למגבלות הדין – להרחבה עיינו בפקודת השותפויות וכן התייעצו עם עו"ד), אך הפירוק יכול להיעשות גם בדרכים אחרות, למשל כשבהסכם השותפות (חוזה שותפות) נקבע דרך ספציפית לכך.

להלן מספר הוראות מפקודת השותפויות בנושא דרכים לפירוק השותפות:

 1. שותפות שהוקמה לתקופה קצובה, בתום התקופה.
 2. שותפות שהוקמה לעסק אקראי או קיבולת יחידה – בתום העסק או הקיבולת.
 3. שותפת שהוקמה לתקופה לא מסוימת – עם הודעת אחד מהשותפים על כוונתו לפרק את השותפות, בתאריך שנקב השותף בהודעתו.
 4. פירוק שותפות עקב פטירה של אחד השותפים או פירוק שותפות עקב פשיטת רגל של אחד מהשותפים, בכפוף להסכם בין השותפים
 5. שותף ששעבד את חלקו בשותפות לחוב פרטי, רשאים שאר השותפים לפרק את השותפות.
 6. פירוק שותפות עקב אירוע שהופך את ניהול עסקי השותפות או פעולת השותפים בניהול למעשה אסור.
 7. פירוק שותפות לפי החלטת בית משפט – בית המשפט רשאי, לבקשת שותף בשותפות, להורות במצבים הבאים על פירוק השותפות: א) הוכח להנחת דעתו של בית המשפט שאחד השותפים הוא דרך קבע לא שפוי בדעתו; ב) כאשר אחד מהשותפים לשותפות (לא המבקש) נעשה מטעם אחר נטול כושר דרך קבע למלא את המוטל עליו לפי ההסכם בין השותפים; ג) כששותף בשותפת (לא המבקש) אשם בהתנהגות שעלולה להשפיע לרעה על ניהול עסקי השותפות, זאת בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט ובהתחשב במהות עסקי השותפות; ד) כששותף בשותפות (לא המבקש) מפר באופן קבוע או במזיד את חוזה השותפות, או כשהשותף מתנהג בנושאים הנוגעים לשותפות באופן שאין לשותפים אחרים אפשרות מעשית סבירה להמשיך עמו בניהול עסקי השותפות; ה) אי אפשר עוד לנהל את עסקי השותפות אלא בהפסד; ו) לפי שיקול דעת בית משפט כאשר להנחת דעתו יהיה צודק וישר להורות על פירוק השותפות.
 8. פירוק שותפות עקב תרמית – שותף בשותפות אשר ביטל את חוזה שותפות עקב תרמית או מצג שווא של אחד מהשותפים, יהיה זכאי לכל התרופות הבאות, בנוסף לכל זכות אחרת שיש לו: א) הטלת עיכבון על יתרת נכסי השותפות לאחר מילוי חבויותיה או לעכבה בידו, בגין כל סכום ששילם בקניית חלק בשותפות וכל הון שהשקיע בה, ובכלל זה הריבית שעליה, מיום התשלום או ההשקעה עד למתן פסק הדין. ב) השותף זכאי להיות כאחד הנושים של השותפות בשל כל סכום ששילם בעד חבויותיה של השותפות. ג) שיפוי מהאדם האשם במצג השווא או בתרמית בעד כל חיוביה של השותפות. ד) לקבל צו המחייב את מי שאשם במצג השווא או בתרמית להחזיר לו כל סכום כסף ששולם או הושקע עם הריבית.

איך להיפרד משותף עסקי?

התשובה תלויה מאוד בנסיבות – האם קיים הסכם שותפות? מה בכוונתם להשיג? ועוד ועוד- ולכן אם נקלעתם לסכסוך בין השותפים ואתם שוקלים להיפרד מהשותף, לפרק את השותפות או לנקוט בדרך אחרת ישנם מספר דרכי פעולה ועל-מנת לבחור את אפיק הפעולה המיטבי עבורכם, רצוי לפנות לקבל ייעוץ משפטי מעו"ד מיומן בתחום (ייעוץ משפטי לשותפויות וחברות).

מה הפרוצדורה הכרוכה בפירוק שותפות עסקית? בתמצית יצוין כי התשובה תלויה במספר גרומים לרבות האם השותפות מתפרקת בהסכמה או בהעדר הסכמה דרך בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת וכן מה הסכמות השותפים ביחס לפירוק ומה המגבלות החלות עליהם, פעמים רבות מתבצעת הפרדה עסקית וחלקות נכסים או התחייבויות וזאת דרך עריכת הסכם פירוק בין השותפים. כן היבט פרוצדורלי נוסף הכרוך בפירוק הוא חיסול השותפות ברשם השותפויות (למידע נוסף בנוגע לפרוצדורה זו ראו – רשם השותפויות).

זכויות שותף בפירוק (סגירת) שותפות

האם לשותף יש זוכיות בעת סגירת השותפות? הזכויות של השותפים כפופות להוראות הדין ולהסכם ההתקשרות שבין הצדדים, כגון חוזה השותפות.

פקודת השותפויות מגדירה את זכותו של שותף בפירוק כך:

"בהתפרק שותפות יהיה כל שותף זכאי כלפי שאר השותפים וכלפי כל מי שיש לו מכוחם תביעה בשל זכויותיהם כשותפים, שנכסי השותפות ישמשו לסילוק חיוביה של השותפות, ושהנכסים העודפים ישמשו לסילוק המגיע לשותפים לאחר שינוכה ממנו כל המגיע מהם לשותפות בשל היותם שותפים בה."

פקודת השותפויות מכילה הוראות נוספות בנושא פירוק, יישוב חשבונות בין השותפים לאחר הפירוק, חלקו של שותף שיוצא משותפות ועוד.

למידע נוסף בנושא פירוק שותפויות ראו – פירוק שותפות עסקית.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ עסקי או משפטי או כל המלצה לפעול או להימנע מלפעול בדרך כלשהי. לצורך קבלת המלצה בנושא חשוב להתייעץ עם גורמים מומחים בתחום הרלוונטי.

פרוטוקול מורשי חתימה

לצורך הכנת פרוטוקול מורשי חתימה במיוחד כאשר זכויות החתימה מורכבות, מומלץ להתייעץ עם עו"ד (עורך דין חברות).

מה זה פרוטוקול מורשי חתימה בחברה? מסמך המסדיר מי מורשה לחתום בשם החברה, השותפות, העמותה או תאגיד אחר. כמו כן פרוטוקול מורשי חתימה לרוב מסדיר את אופן החתימה אשר תחייב את התאגיד.

למשל פרוטוקול מורשי החתימה מטעם החברה יכול לקבוע כי מי שמוסמך לחייב את החברה בכל פעולותיה יהיה חתימתו של מנכ"ל החברה או חתימה של מספר דירקטורים יחד או לחוד.

פרוטוקול מורשי חתימה נערך על-ידי אסיפת הדירקטוריון או אסיפת בעלי המניות, תלוי במגבלות החלות על הצדדים.

פרוטוקול מורשי החתימה בחברה נחתם בדרך כלל עם פתיחת חברה חדשה והוא מלווה את החברה במשך תקופת פעילותה. כמו כן, מעת לעת נעשים שינויים במורשי החתימה של החברה, בכפוף למגבלות ולדין. יוער כי זכויות החתימה בחברה פעמים רבות מוצאות ביטוי גם בהסכם בעלי מניות.

מי הם מורשי החתימה בחברה? תלוי בהעדפות הבעלים. בחברות פרטיות קטנות פעמים רבות בעלי המניות ממנים את עצמם או את הדירקטורים מטעמם או את המנכ"ל, כמורשי חתימה בחברה, כאשר כל חברה עורכת את הפרוטוקול בהתאם לצרכים ולמגבלות שלה. לצורך הכנת פרוטוקול מורשי חתימה מומלץ להיעזר בעורך דין בפרט כאשר הרכב חתימות כולל הסתעפויות שונות.

 • בנקים בדרך כלל דורשים חתימה של מסמכים שונים לצורך פתיחת חשבון בנק או הרשאה לביצוע פעולות אחרות. המסמכים הדרושים הם בהתאם לנוסח ספציפי של הבנק (למידע נוסף ראו מסמכי פתיחת חשבון בנק לחברה).

פרוטוקול מורשי חתימה נדרש לחברה למגוון רחב של פעולות, הפרוטוקול בדר"כ נערך בהקמה  של החברה (אך פעמים רבות משתנה או נערך שוב במהלך חיי החברה). לצד הצורך בפרוטוקול מורשי חתימה לחברה עם תחילת פעילותה נדרשים לחברה מסמכים נוספים, ובכלל זה רישיונות, תצהירים והסכמים מגוונים כגון הסכם מייסדים, הסכמי שיתוף פעולה, הסכם שכירות לעסק, הסכמי עבודה, חוזה זיכיון, הסכמי ייעוץ, הסכם הפצה, הסכם סוכנות, חוזה רישיון, הסכם קידום ושיווק אתרים, הסכם פיתוח תוכנה ועוד – למידע נוסף ראו רכישת חוזים מוכנים וכן או גם דגשים להקמת עסק.

פרוטוקול מורשי חתימה לדוגמה – טרם שימוש בנוסח להלן יש להתייעץ עם עו"ד

הערה חשובה – את ניסוח הפרוטוקול יש להתאים באופן ספציפי לצרכים ולמגבלות של המתקשרים:

"פרוטוקול של חברת _______ בע"מ, מאסיפת בעלי המניות של החברה מיום _________

נוכחים : כל בעלי המניות של החברה.

יו"ר האסיפה: שם מלא של בעל המניות

על סדר היום : מינוי מורשה חתימה לחברה

אנו, הח"מ, כל בעלי המניות בחברה מאשרים פה אחד, כדלקמן:

1. להסמיך את כל אחד מהאנשים הבאים, כל אחד מהם בנפרד, להיות מורשיי החתימה של

החברה: מר א.ב הנושא ת.ז שמספרה_____ וגב' ג.ד הנושא ת.ז שמספרה____.

2. חתימתו של מר א.ב או חתימתה של הגב' ג.ד (כל אחד מהם בנפרד) לצד חותמת החברה תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

ולראיה באנו על החתום:

 ________              ________  "

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

חוזה שותפות עסקית

הסכם שותפות עסקית נערך בין שותפים אשר רוצים לנהל את הפעילות העסקית שלהם במסגרת משפטית של שותפות. הסכם השותפות מסדיר את הזכויות והחובות של הצדדים האחד כלפי השני וביחס לשותפות.

חשוב להבדיל בין חוזה שותפות לבין הסכם מייסדים – האחרון מתייחס למצב בו הפעילות העסקית מתנהלת בחברה כמו כן חלים על הסכמים אלו מערכות דינים שונות.

טיפים לעריכת הסכם שותפות עסקית – ללא הסכם בכתב יש יותר מקום לפרשנות

חוזה איכותי הוא כזה אשר מותאם לצדדים המתקשרים הכוללת גם את מערכת האילוצים לה הם כפופים. ולכן לפני התקשרות בחוזה שותפות עסקית חשוב להתייעץ עם עו"ד (עורך דין לחוזים) אשר עוסק כדרך קבע בתכנון וניסוח הסכמים כאלו.

להלן מספר סעיפים בהסכם שותפות עסקית, שחשוב להכיר:

 1. מימון השותפות – איך תמומן הפעילות השוטפת של השותפות? האם השותפים מתחייבים להזרים הון ראשוני לשותפות? האם בכוונת הצדדים לגייס שותפים חדשים?
 2. קבלת החלטות בשותפות ומבוי סתום – לכל שותפות עסקית נלוות מחלוקות בין השותפים בנוגע לאופן ניהול השותפות, היכולת ליישב את המחלוקות  וקשיים מעשיים בנושאים שלא גובשו היטב מראש, לכן מומלץ מאוד לתכנן מראש בהסכם שותפות את אופן ניהול הפעילות המשותפת. טרם כניסה ליחסי שותפות, אך גם במהלך חיי השותפות, חשוב ליצור מנגנונים לקבלת החלטות – על השותפים לדעת לענות על שאלות כמו מי מנהל את הפעילות השוטפת של השותפות? איך מתקבלות החלטות בפועל? האם יש החלטות שרק אחד מהשותפים יכול לקבל לבד? האם יש החלטות שחייבות את הסכמת כל השותפים (למשל צירוף שותפים, נטילת הלוואות וכיו"ב)? לאור מורכבת הפעילות העסקית לא פעם הצדדים מגיעים למצב של העדר הסכמה – מבוי סתום (Dead Lock) – כדאי לקבוע מראש איך הצדדים יישבו את המחלוקות – האם פונים לבורר או יועץ מוסכם? או שהצדדים יפנו לבית משפט? האם קובעים מנגנון של רוב מופחת לצורך קבלת החלטה?
 3. זכות סירוב ראשונה – האם לשותפים תהא זכות לרכוש ראשונים נכס של השותפות או למשל את חלקו של שותף בשותפות, לפני שהם יוצעו לכל צד אחר? למשל כאשר צד לשותפות רוצה למכור את חלקו עליו יהיה להציע את עסקת המכירה קודם כל ליתר השותפים המחזיקים בזכות הסירוב (להרחבה ראו זכות סירוב).
 4. חלוקת תפקידים וזמן עבודה נדרש בין השותפים – מה חלוקת העבודה בין השותפים? כמה זמן נדרש כל אחד מהשותפים להשקיע בפעילות המשותפת? מי אחראי על איזה תחום בשותפות? ללא חלוקת תפקידים בשותפות חלק מהשותפים יכולים לכפור בחובות החלות עליהם או לדרוש לפתע תשלום עבור פעולות שביצעו עבור השותפות.
 5. פירוק השותפות – מי ראשי לפרק את השותפות? מה המנגנון שיקבע את פירוק השותפות? איזה חלק מהשותפות יקבל כל שותף עם הפירוק? להרחבה ראו פירוק שותפות.
 6. סודיות ואי תחרות – חוזי שותפות בדרך כלל מתייחסים לסוגיות הנוגעות לחובת סודיות ואי תחרות לפיהן פעמים רבות הצדדים בוחרים להגביל את השותפים לשמור באופן סודי, בין היתר, מידע שהגיע לידיעתם במסגרת העבודה המשותפת וכן חל עליהם איסור להתחרות בעסקי השותפות – למידע נוסף ראו חוזה סודיות.
 7. מטרות ותקופת השותפות – פעמים רבות לשותפים כדאי להגדיר מה מטרתה של השותפות העסקית? מתי מתחילה השותפות? מתי השותפות מפסיקה להתקיים? האם יש מגבלות על פעילות השותפות?
 8. חלוקת רווחים בשותפות – מתי יחולקו רווחי השותפות ובאיזה אופן? האם כל הרווחים יחולקו? האם חלק מהרווחים יושקעו מחדש בשותפות?
 9. הפרות וסעדים – מה קורה במקרה של הפרת הסכם (הפרה של חוזה)? האם השותפות תיכנס למסלול של פירוק? האם צד להסכם יהיה רשאי לרכוש את הצד השני? האם פונים לבוררות? איך ניתן יהיה לבטל את ההסכם?

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

שותפות עסקית

מהי שותפות עסקית? שותפות היא צורת התאגדות משפטית של לפחות שני גורמים (לרבות חברות) הפועלים יחד (בקשרי שותפות) על-מנת לנהל עסק משותף ולהפיק ממנו רווח, למעט מספר חריגים ובכפוף להוראות הדין.

לפני פיתחת שותפות עסקית מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום.

לפני הקמת שותפות עסקית להלן מספר דגשים חשובים

להלן כמה דגשים בנוגע להקמת שותפות:

 • צורת התאגדות – האם הקמת שותפות היא צורת ההתאגדות המועדפת עליכם? ייתכן ועדיף לכם להקים חברה, לצורך כך מומלץ לשקול היטב את היתרונות והחסרונות הכרוכים בהקמה וניהול של שותפות לעומת הקמה וניהול של חברה (להרחבה ראו יתרונות חסרונות בהקמת חברה).
 • אחריות השותפים לחובות השותפות – בשותפות כללית כל השותפים אחראיים באופן אישי לחובות השותפות (בכפוף להוראות הדין), לעומת זאת, בשותפות מוגבלת, בה השותפים הכללים בלבד אחראיים לחובות השותפות, זאת בכפוף להוראות פקודת השותפויות. בשותפות כללית אין חובה לערוך חוזה שותפות (אולם מומלץ מאוד לעשות זאת), בשותפות מוגבלת חובה לערוך הסכם שותפות מוגבלת.
 • הגבלת מספר השותפים – החוק מגביל את מספר השותפים בשותפות לעשרים שותפים, למעט מספר חריגים כגון שותפות של עורכי דין ורוחי חשבון.
 • למידע נוסף בנוגע לרישום שותפות ראו פתיחת שותפות.

מה חשוב לדעת לפני כניסה לשותפות עסקית?

 • בחירת שותפים – הרכבת הצוות – שותפות עסקית בדרך כלל נועדה להיות מערכת יחסים ארוכת טווח, ולכן חשוב לבחור את השותפים לדרך בקפידה, ולהגדיר מראש את הכישורים האישיים והמקצועיים המצופים מהשותפים המצטרפים.
  • בחירת שותפים בעלי ערך מוסף – מה הרקע והניסיון של השותף שאיתו אתם עתידים להקים את העסק? האם הוא בא מתחום הפעילות של העסק או מתחום משיק? שותף בעל ידע וניסיון בתחום העיסוק של הפעילות המשותפת או בעל רשת קשרים ענפה או בכל נכסים שיכולים לתרום לקידום העסק או להביא לחיסכון בעליות של העסק יכולים לסייע באופן משמעותי להצלחת העסק.
  • בחירת השותפים בעלי כישוריים אישיים טוביםלצד הכישורים המקצועיים, הידע והניסיון הנדרשים מהשותפים המצטרפים חשוב לבחון גם את הכישורים האישיים שלהם – יכולת העבודה בצוות, יכולת התמודדות במצבי לחץ, בעלי יחסי אנוש טובים וכיו"ב.
 •  חלוקת תפקידים
  • למרות שבתחילת הדרך יש מעורבות גדולה יותר של כל השותפים בכל ענייני השותפות, רצוי להגדיר מראש, במסגרת הסכם השותפות, את תחומי האחריות וחלוקת התפקידים בין השותפים.
 • הסכם שותפות עסקית – לצורך הקמה וניהול שותפות חשוב להסדיר מראש ובכתב את הזכויות והחובות של השותפים בשותפות, זו תהיה גם הזדמנות טובה לערוך תיאום ציפיות בין השותפים בנוגע לאופן העבודה המשותפת. להלן מספר דגשים בנוגע להסכם השותפות:
  • התייעצות עם עורך דין – הכנת הסכם שותפות היא מלאכה הנשענת על ידע וניסיון רבים, הסכם טוב יותאם לצרכים הספציפיים של המתקשרים תוך התחשבות במגבלות הדין והפסיקה. לצורך הכנת החוזה רצוי מאוד להתייעץ עם עורך דין ((משרד עו"ד).
  • מנגנון קבלת החלטות בשותפות – חשוב להסדיר מראש מה האופן שבו קבלת החלטות בשותפות? באיזה אופן יתכנסו ישיבות הנהלה? מה התנאים לצירוף שותפים חדשים?
  • השקעות על-ידי השותפים – אם לצורך הקמת השותפות יש להזרים הון ראשוני, למשל לצורך רכישת סחורה, ציוד ותשלום לנתוני שירותים, חשוב להסדיר מראש מהו הסכום שכל שותף יצטרך להעביר לחשבון השותפות.
  • פירוק שותפות – מה התנאים לפירוק השותפות? האם מנגנוני הפירוק נקבעו בהסכם שותפות? האם כל הפרת חוזה תעניק ליתר השותפים את הזכות לדרוש את פירוק השותפות? (למידע נוסף ראו פירוק שותפות עסקית).
  • העסקת עובדים או נותני שירותים – מי מחליט על העסקת עובדים? האם כל שותף יהיה אחראי על העסקת עובדים או נותני שרותים בתחום אותו הוא מרכז או שהחלטות יתקבלו בישיבות הנהלה? (למידע נוסף בנושא העסקת יועצים ועובדים ראו הסכם ייעוץ או הסכם עבודה).
  • חשבון בנק וזכויות חתימה – מי מורשה לחתום בשם השותפות ובאילו תנאים? עם פתיחת השותפות מומלץ לפתוח חשבון בנק חדש ייעודי לניהול הכספים של השותפות (למידע נוסף ראו פתיחת חשבון בנק לחברה); כמו כן יש להכין פרוטוקול מורשי חתימה.
  • קניין רוחני – מי הבעלים של הקניין הרוחני – סימני מסחר, זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים וכוי"ב? האם הקניין רוחני יועבר לבעלות העסק?
  • הפרת הסכם שותפות – אילו פעולות יהווה הפרה של חוזה השותפות? האם יוטלו סנקציות (כגון פיצוי מוסכם) על מפרי החוזה? איך ניתן לבטל את חוזה השותפות? (למידע נוסף ראו איך לבטל הסכם?)
  • מימון השותפות – מי ממן את הפעילות העסקית של השותפות? האם השותפים יעמידו הלוואות לשותפות? מה תנאי הלוואות?
  • למידע נוסף ראו חוזה שותפות עסקית.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.