תגית: איך לפרק שותפות

פירוק שותפות – איך לסגור שותפת?

איך סוגרים שותפות עסקית? 

איך לפרק שותפות בעסק? איך להתמודד עם שותף שמתעלם מזכויות השותפים האחרים? או מפר את הסכם השותפות שנחתם מולו?

לאחר שניהלתם יחסי שותפות מוצלחים יותר או פוחת והגעתם למסקנה שברצונכם לסיים את השותפות (לסגור אותה) או שהמציאות הובילה אתכם לפירוק השותפות, ההליך המשפטי שיש לבצע מכונה פירוק שותפות. פירוק שותפות עסקית אינו נושא פשוט, במיוחד כאשר הפירוק נעשה שלא בהסכמה או כאשר הפעילות העסקית רחבה או כאשר הפירוק של השותפות נובע מקשיים כלכליים.

להלן מספר דגשים בנושא פירוק שותפות, טרם פירוק שותפות ובמהלכה יש לקבל ייעוץ משפטי מעו"ד בעל ידע וניסיון בתחום (ייעוץ משפטי לשותפויות וחברות).

הערות

  • מדוע שותפים מחליטים לסגור את הפעילות המשותפת ולהיפרד? הסיבות לפרידה משתנות ממקרה למקרה, שותפים רבים נקלעים לסכסוכים ביחס לניהול השותפות עקב מחלוקות ניהוליות או מקצועיות, מחלוקת כספיות או קשיים תזרימיים, רצון של שותפים לצאת לדרך עצמאית או להפסיק את הפעילות המשותפת ועוד ועוד.
  • רבים שוגים בהבחנה בין פירוק שותפות עסקית לפירוק חברה. אומנם בשני המקרים מדובר על הפסקת פעילות עסקית משותפת וחיסול התאגיד המשותף אך מדובר בשני מסגרות החוסות תחת מערכות דינים שונות ולכן יש להבחין בין פירוק תאגיד מסוג שותפות לבין פירוק של תאגיד מסוג חברה (למידע נוסף בנושא פירוק חברות ראו פירוק חברה, וכן  ראו גם פירוק חברה מרצון). למידע בנושא פירוק שותפות במקרקעין ראו – פירוק שיתוף במקרקעין.

איך אפשר לפרק שותפות? איך סוגרים את השותפות? 

פירוק שותפות נעשה בהתאם להוראות הדין, פקודת השותפויות מונה מספר מצבים בהם ניתן לפרק שותפות (בסיומה של תקופה שהוקצבה לשותפות, עם השגת מטרת השותפות, עם פטירת אחד השותפים או הכרתו כפשוט רגל ועוד והכל בכפוף למגבלות הדין – להרחבה עיינו בפקודת השותפויות וכן התייעצו עם עו"ד), אך הפירוק יכול להיעשות גם בדרכים אחרות, למשל כשבהסכם השותפות (חוזה שותפות) נקבע דרך ספציפית לכך.

להלן מספר הוראות מפקודת השותפויות בנושא דרכים לפירוק השותפות:

  1. שותפות שהוקמה לתקופה קצובה, בתום התקופה.
  2. שותפות שהוקמה לעסק אקראי או קיבולת יחידה – בתום העסק או הקיבולת.
  3. שותפת שהוקמה לתקופה לא מסוימת – עם הודעת אחד מהשותפים על כוונתו לפרק את השותפות, בתאריך שנקב השותף בהודעתו.
  4. פירוק שותפות עקב פטירה של אחד השותפים או פירוק שותפות עקב פשיטת רגל של אחד מהשותפים, בכפוף להסכם בין השותפים
  5. שותף ששעבד את חלקו בשותפות לחוב פרטי, רשאים שאר השותפים לפרק את השותפות.
  6. פירוק שותפות עקב אירוע שהופך את ניהול עסקי השותפות או פעולת השותפים בניהול למעשה אסור.
  7. פירוק שותפות לפי החלטת בית משפט – בית המשפט רשאי, לבקשת שותף בשותפות, להורות במצבים הבאים על פירוק השותפות: א) הוכח להנחת דעתו של בית המשפט שאחד השותפים הוא דרך קבע לא שפוי בדעתו; ב) כאשר אחד מהשותפים לשותפות (לא המבקש) נעשה מטעם אחר נטול כושר דרך קבע למלא את המוטל עליו לפי ההסכם בין השותפים; ג) כששותף בשותפת (לא המבקש) אשם בהתנהגות שעלולה להשפיע לרעה על ניהול עסקי השותפות, זאת בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט ובהתחשב במהות עסקי השותפות; ד) כששותף בשותפות (לא המבקש) מפר באופן קבוע או במזיד את חוזה השותפות, או כשהשותף מתנהג בנושאים הנוגעים לשותפות באופן שאין לשותפים אחרים אפשרות מעשית סבירה להמשיך עמו בניהול עסקי השותפות; ה) אי אפשר עוד לנהל את עסקי השותפות אלא בהפסד; ו) לפי שיקול דעת בית משפט כאשר להנחת דעתו יהיה צודק וישר להורות על פירוק השותפות.
  8. פירוק שותפות עקב תרמית – שותף בשותפות אשר ביטל את חוזה שותפות עקב תרמית או מצג שווא של אחד מהשותפים, יהיה זכאי לכל התרופות הבאות, בנוסף לכל זכות אחרת שיש לו: א) הטלת עיכבון על יתרת נכסי השותפות לאחר מילוי חבויותיה או לעכבה בידו, בגין כל סכום ששילם בקניית חלק בשותפות וכל הון שהשקיע בה, ובכלל זה הריבית שעליה, מיום התשלום או ההשקעה עד למתן פסק הדין. ב) השותף זכאי להיות כאחד הנושים של השותפות בשל כל סכום ששילם בעד חבויותיה של השותפות. ג) שיפוי מהאדם האשם במצג השווא או בתרמית בעד כל חיוביה של השותפות. ד) לקבל צו המחייב את מי שאשם במצג השווא או בתרמית להחזיר לו כל סכום כסף ששולם או הושקע עם הריבית.

איך להיפרד משותף עסקי?

התשובה תלויה מאוד בנסיבות – האם קיים הסכם שותפות? מה בכוונתם להשיג? ועוד ועוד- ולכן אם נקלעתם לסכסוך בין השותפים ואתם שוקלים להיפרד מהשותף, לפרק את השותפות או לנקוט בדרך אחרת ישנם מספר דרכי פעולה ועל-מנת לבחור את אפיק הפעולה המיטבי עבורכם, רצוי לפנות לקבל ייעוץ משפטי מעו"ד מיומן בתחום (ייעוץ משפטי לשותפויות וחברות).

מה הפרוצדורה הכרוכה בפירוק שותפות עסקית? בתמצית יצוין כי התשובה תלויה במספר גרומים לרבות האם השותפות מתפרקת בהסכמה או בהעדר הסכמה דרך בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת וכן מה הסכמות השותפים ביחס לפירוק ומה המגבלות החלות עליהם, פעמים רבות מתבצעת הפרדה עסקית וחלקות נכסים או התחייבויות וזאת דרך עריכת הסכם פירוק בין השותפים. כן היבט פרוצדורלי נוסף הכרוך בפירוק הוא חיסול השותפות ברשם השותפויות (למידע נוסף בנוגע לפרוצדורה זו ראו – רשם השותפויות).

זכויות שותף בפירוק (סגירת) שותפות

האם לשותף יש זוכיות בעת סגירת השותפות? הזכויות של השותפים כפופות להוראות הדין ולהסכם ההתקשרות שבין הצדדים, כגון חוזה השותפות.

פקודת השותפויות מגדירה את זכותו של שותף בפירוק כך:

"בהתפרק שותפות יהיה כל שותף זכאי כלפי שאר השותפים וכלפי כל מי שיש לו מכוחם תביעה בשל זכויותיהם כשותפים, שנכסי השותפות ישמשו לסילוק חיוביה של השותפות, ושהנכסים העודפים ישמשו לסילוק המגיע לשותפים לאחר שינוכה ממנו כל המגיע מהם לשותפות בשל היותם שותפים בה."

פקודת השותפויות מכילה הוראות נוספות בנושא פירוק, יישוב חשבונות בין השותפים לאחר הפירוק, חלקו של שותף שיוצא משותפות ועוד.

למידע נוסף בנושא פירוק שותפויות ראו – פירוק שותפות עסקית.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ עסקי או משפטי או כל המלצה לפעול או להימנע מלפעול בדרך כלשהי. לצורך קבלת המלצה בנושא חשוב להתייעץ עם גורמים מומחים בתחום הרלוונטי.