תגית: בדיקות לפני רכישת עסק

רכישת עסק – בדיקות חשובות

מה חשוב לבדוק לפני רכישת עסק? מתי לחתום על הסכם הרכישה? עם מי להתייעץ לפני רכישת עסק?

בהנחה שאיתרתם את סוג העסק שהנכם מעוניינים לרכוש למשל – בכוונתם לקנות חברה פרטית בע"מ או שותפות או עסק של אדם אחד, חשוב לבצע מספר בדיקות מקיפות לפני התקשרות בהסכם לרכישת עסק והעברת הכספים לצד השני.

מתי לחתום על הסכם לרכישת עסק? בהסכם הרכישה מומלץ להתקשר רק לאחר ביצוע הבדיקות המשפטיות והעסקיות בנוגע לעסק ולאחר הערכה מבוקרת של הסיכונים והסיכויים הטמונים בעסקה. הערכת הסיכונים תלויה בין השאר, בהעדפות הצדדים, מידת הסיכון שהם מוכנים ליטול על עצמם ובמטרות הרכישה.

זה המקום להזהיר גם את מי שפחות מנוסה ברכישת חברות, חתימה על זכרון דברים (מזכר הבנות) ללא ייעוץ משפטי, עשויה להסב לכם נזק רב, ולכן גם אם מדובר בעסקה טובה, שעשויה לחלוף אם לא תחתמו על זכרון דברים, לפני החתימה חשוב להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום (עורך דין חברות).

למה חשוב לבצע בדיקות באופן יסודי על-ידי אנשי מקצוע – עו"ד ורו"ח ויועצים נוספים – לפני התקשרות בהסכם רכישה?

בקצרה, רכישת עסק ללא ליווי מקצועי עלול להביא לחיסול השקעתכם הכספית ואף לחשוף אתכם להליכים משפטיים ארוכים ויקרים, למשל אתם כקונים עלולים לגלות שהעסק נמצא בחובות גדולים או בתביעות או שהוא מנהל פעילות לא חוקית ועוד ועוד.

 

אילו בדיקות מומלץ לבצע לפני רכישת עסק?

באופן כללי את הבדיקות ניתן לחלק לשני סוגים מרכזיים – בדיקות משפטיות ובדיקות עסקיות (בדיקות נאותות) – בדיקות אלו מקיפות נושאים רבים והן גם משתנות ממקרה למקרה, למשל העדפות הצדדים והסיכונים שהם מוכנים ליטול על עצמם. לכן את האמור ברשימה קצרה זו חשוב לקחת בערבון מוגבל.

לפני רכישה של עסק מומלץ לבצע את הבדיקות בעזרתם של אנשי מקצוע בקיאים בתחום (עורכי דין ורואה חשבון) אשר מלווים כדרך קבע עסקאות מסוג זה.

אומנם העזרות באיש מקצוע כרוכה בהוצאות כספיות נוספת, וכידוע אף אחד לא אוהב להגדיל את הוצאותיו, אבל מבחינת עלות תועלת – ללא ספק מדובר במחי נמוך ביחס לנזק הפוטנציאלי הטמון בהתקשרות ללא ליווי מקצועי (תלוי כמובן בהיקף השירותים שאתם צורכים). למשל מצב בו הרוכש מגלה שגילה את העסק עם חובות גדולים או ללא נכסים או זכויות שהתחייבו בפניו, או מוכר שלא קיבל את מלוא כספי התמורה בעד מכירת עסקיו וכיו"ב.

בדיקות חשובות לרוכשים עסקים: להלן מספר בדיקות שחשוב לעשות לפני רכישה של עסק קיים וחתימה על הסכם רכישה (למידע נוסף בנושא רכישת חברות ובדיקות נלוות ראו רכישת חברה):

 1. הכנת תוכנית עסקית – מה תכלית רכישת העסק? לטובת איזו מטרה? מה הפוטנציאל שניתן לממש בעקבות הרכישה? כחלק מהבדיקות המקיפות (שחלקן מפורטות להלן) הרוכש בדרך כלל מכוון לעסקה ממניעים מוגדרים מראש, כחלק מתוכנית עסקית מקיפה יותר (למידע נוסף ראו כתיבת תוכנית עסקית).

 2. יכולת מימון של עסקת הרכישה – איך בכוונתכם לממן את רכישת העסק? האם באמצעות הון עצמי, הלוואה ממקור חוצני? שעבוד נכסים ונטילת משכנתאות? חשוב לבדוק מראש את מידת הנזילות שלכם והיכולת שלכם לגייס את הסכום הדרוש לביצוע העסקה.

 3. פעילות עסקית – חשוב לאסוף כמה שיותר מידע על הפעילות העסקית של העסק הנרכש; הנה כמה פרמטרים שמומלץ לשים אליהם לב: האם מדובר בעסק עונתי? מה מחזור ההכנסות השנתי של העסק, חשוב לבדוק האם העסק במגמת צמיחה או דעיכה, מומלץ לבדוק מי סוג הלוקחות של העסק, האם מדובר בלקוחות מזדמנים או קבועים, כמו כן מי הלקוחות המשמעותיים של העסק האם לקוחות אלו עתידים להישאר בעסק לאחר רכישתו? מה מידת התלות של העסק בצוות המקצועי או בבעלים של העסק?

 4. התחייבויות והסכמים של העסק עם צדדי ג' – עורכי דין שמלווים את הפן המשפטי הכרוך בהתקשרות בהסכם לרכישת עסק, בוחנים את מכלול ההסכמים של העסק הנרכש מהם ניתן ללמוד לא רק על החשיפות והסיכונים הטמונים בהסכמים אלו אלא גם היבטים עסקיים חשובים לעתיד העסק ולכדאיות רכישתו. מהסכמים של החברה ניתן ללמוד הרבה על הזכויות, החובות והתחייבויות של החברה. מעיון בחוזים של העסק נלמדות, בין היתר, ההתחייבות של העסק כלפי לקוחות? מה התוקף של ההסכמים? מה מערכת היחסים של העסק עם ספקים? מפיצים? סוכנים? עובדים? וצדדי ג' אחרים? עד כמה העסק תלוי בצדדי ג'?

 5. הליכים משפטיים ותביעות – האם כנגד החברה הוגשו תביעות או מתנהלים הליכים משפטיים כלשהם? למשל תביעות של עובדים, ספקים, לקוחות או צדדי ג' אחרים. במסגרת הערכת סיכון זו על הרוכש להבין מה עומד בבסיס התביעות, מה היקף החשיפה הנלווה להן.

 6. נכסים וזכויות של העסק או החברה – מה הנכסים העיקריים של החברה ואילו נכסים הם קריטיים לניהול הפעילות העסקית השוטפת (נכסי מקרקעין, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים, וכיו"ב)? האם העסק הוא הבעלים היחיד של הקניין? האם נכסיה במצב תקין? מה רשימת הציוד הנרכשת יחד עם העסק?

 7. הסכם רכישת עסק – חשוב להחליט על מבנה ההתקשרות כבר בשלבים הראשוניים, כל עסקה בנויה באופן שונה, לפי הצרכים והמגבלות של הצדדים, המלצה על אופן ההתקשרות מומלץ לקבל מעורך דין. בהנחה שהוחלט על רכישת הפעילות העסקית, יש להגדיר היטב את תנאי התשלום, בטוחות, תנאים לביטול התקשרות, האם לעסק יש רישיונות או היתרים והאם אלו בתוקף? האם לעסק יש חוזה שכירות בתוקף? פיצוי מוסכם ועוד ועוד, כמו כן יש להגדיר את הפריטים הנרכשים מהעסק – מה הקניין הפיזי ומה הקניין הרוחני הנרכש? בציוד, מוניטין, קוד פיתוח, מלאי, מוצרים אחרים ועוד.

 8. שווי העסק ומצבו הפיננסי – מחיר העסק הוא רכיב קריטי בכל עסקה, לעיתים מחירו התחלתי של העסק שונה מהמחיר שרוכש מוכן לשלם עבור העסק לאחר ביצוע מספר בדיקות, בכל אופן את מלאכת בדיקת המחיר יש להפקיד בידי גורם מקצועי – חברות להערכת שווי, על-מנת לעמוד על כדאיות ההתקשרות. על-מנת לקבוע את השווי מתבצעות הערות פיננסיות במסגרתן מתברר, בין היתר, מהו מצבו הכספי של העסק? סך כל ההוצאות של העסק -עלויות קבועות ומשתנות? מה גובה האשראי שהוקצה לעסק? האם ישנן הלוואות פתוחות ומהם תנאי ההלוואות? בדיקות אלו ואחרות יש להפקיד בידי רו"ח ו/או יועץ עסקי מתאים, יועצים כלכליים אלו יבקרו את דוחותיו הכספיים של העסק לרבות דוחות ביניים, דוחות רווח והפסד, דיווחים לרשויות, מאזנים של העסק ודוחות כספיים מבוקרים של העסק ועוד.

 9. מקורות מימון לעסקת הרכישה – איך בכוונתכם לרכוש את העסק או החברה? האם ברשותכם כל ההון הדרוש לביצוע עסקת הרכישה? האם אתם מתכוונים לקחת הלוואה בנקאית? או הלוואה מגוף ציבורי אחר? מה תנאי הלוואה והריביות? האם בכוונתכם לקחת הלוואה מגורם פרטי? טרם נטילת הלוואה מגוף פרטי או מוסדי מומלץ להתקשר בהסכם הלוואה. לפני רכישת עסק חשוב לברר את עלויות המימון של העסקה, שכן אלו עשויות להשפיע על כדאיות ההתקשרות.

  האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

בדיקת נאותות

החלטתם לרכוש עסק או חברה קיימים או להשקיע בעסק פעיל או בעסקה משמעותית עם צד ג'. לפני התקשרות בהסכם חשוב לבצע בדיקת נאותות מקיפה.

מה זה בדיקת נאותות? בדיקת נאותות לעסק או לחברה נערכת כדי ללמוד על היתרונות והחסרונות, הסיכויים והסיכונים של העסק או החברה. בקצרה יצוין כי בדיקת נאותות כוללת סדרת בדיקות מקיפות בתחום העסקי, משפטי, חשבונאי, טכנולוגי וכיו"ב.

הבדיקה המקיפה נועדה לאפשר לצד שהזמין את ביצוע הבדיקה, ללמוד על כדאיות ההתקשרות עם צד ג' – למשל בהסכם לרכישת חברה או הסכם מיזוג (למידע נוסף ראו גם רכישת עסק).

בדיקת נאותות מתבצעת על-ידי אנשי מקצוע לרבות עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, מומחים בתחום הפעילות של העסק ועוד.

להלן מספר נושאים שחשוב לבדוק במסגרת בדיקת הנאותות:

 1. תוכנית עסקית של העסק, תקציב, מאזנים ודוחות כספיים מבוקרים – חשוב ללמוד ממה מורכבות העלויות הקובעות וממה מורכבות העלויות המשתנות של העסק (עלויות ייצור, תפעול, תחזוקה, שכירות, מכירות, פרסום, שיווק, הפצה ועוד), מה התוכנית העסקית לטווח הקצר ולטווח הארוך.
 2. המוצרים או השירותים של העסק והמתחרים לעסק ואסטרטגית תמחור המוצרים או השירותים – כמות מתחרים באזורי פעילות, מה שיטת עבודה של המתחרים, נתח שוק של העסק, מה היתרונות והחסרנות של העסק מול המתחרים ועוד.
 3. ספקים משמעותיים של העסק, ערוצי שיווק והפצה של העסק ולקוחות של העסק – באיזה אופן החברה משקיע בשיווק של העסק, מה ערוצי ההפצה העיקריים? האם לחברה סוכנים או מפיצים בלעדיים? מה התלות של העסק באותם גורמי שיווק והפצה ? האם החברה מנהלת קמפיינים שיווקים על בסיס קבוע? מה מחזור ההכנסות ביחס לשימוש באמצעי שיווק שונים? מה סוגי הלקוחות של העסק?
 4. מה כוללת עסקת הרכישה או ההתקשרות העסקית? מהםה זכויות ונכסים של העסק? מדוע החלטתם להתקשר בהסכם עיקרי? האם לנכס יש נכסים פיזיים שרשומים על שמו (או בתהליכי רישום) האם לנכס קניין רוחני בעל ערך ממשי עבורכם (למשל פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכיו"ב), האם תנאי לעסקה היה גישה ללקוחות או לסודות מסחריים של העסק? האם העסק צד להתקשרויות כספיות רחבות היקף (למשל עסקאות עם לקוחות גדולים, שיתופי פעולה, אופציות לעסקאות וכיו"ב). מה תוקפן של הזכויות הנרכשות (למשל מתי מסתיימים חוזים, או נגמרת ההגנה הקניינית של הפטנטים); מה השווי של נכסים אלו והאם העסק מתקיים באמצעות שימוש במוצרים או שירותים טכנולוגים? האם אלו נרכשים מצד ג' או שמדובר בנכסים של החברה?
 5. עובדים ונותני שירותים – מעבר לכמויות של העובדים ונותני השירותים חשוב לדעת מי העובדים הקריטיים לפעילות העסקית התקינה? מה תוכניות התמלוגים של העובדים או נותני השירותים? על אילו עובדים אסור לוותר בעת רכישת העסק? בנוסף מה הזכויות של העובדים ככל ויחליטו להישאר בעסק הנרכש וככול שיחליטו לעזוב את העסק?
 6. הלוואת, חובות והתחייבויות – מה היקף החובות של העסק? למי העסק חייב כספים? מה תנאי ההלוואה ( תנאי החזר, גובה הריביות, קנסות על הלוואה, שעבודים ועוד) מה היקף האשראי של העסק מהבנק, מספקים ומצדדי ג' אחרים?
 7. בדיקות משפטיות – היקף הבדיקות תלוי במידה רבה בסוג העסקה, סוג החברה ואופן פעילותה והיקף הסיכון שהצד שהזמין את הבדיקה מוכן לטיפול על עצמו. בכל מקרה חשוב להתייעץ עם עורך דין בשביל להבין את מלוא הסיכונים הכרוכים בעסקה. כלל עורכי הדין אשר מבצעים בדיקת נאותות בוחנים בין היתר, את הזכויות והחובות של החברות לאור הסכמי ההתקשרות שלהם עם עובדים, ספקים וצדדי ג' אחרים. כמו כן נבחן היקף החשיפות המשפטיות הנלווה לפעילותם, ההליכים המשפטיים התלויים ועומדים של החברה, סוגיות הנוגעות לקניין הרוחני של החברה (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכו') ועוד.

לצורך ביצוע בדיקות נאותות יש להתייעץ עם אנשי מקצוע לרבות משרד עו"ד ומשרד רו"ח.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.