תגית: ביטחונות

הסכם הלוואה (Loan Agreement)

מהו הסכם הלוואה? הסכמה בין צדדים לפיה הלווה או הלווים מעניקים למלווה או המלווים סכום כספי שיועמד לפירעון בתנאים שנקבעו בחוזה.

מה כולל הסכם הלוואה?

חוזה הלווה תלוי, בין היתר, בנסיבות ההתקשרות של הצדדים והוא כפוף להוראות הדין.

יצוין כי לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות התשנ"ג-1993, חוזה הלוואה של מי שעוסק בהענקת הלוואות טעון מסמך בכתב. כמו כן חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות קובעת שורה של הוראות וחובות נוספים.

קיימים מגוון גדול של הסכמי הלוואה, כאשר כל חוזה תלוי באופן ספציפי בנסיבות ההתקשרות וכן הוא כפוף להוראות הדין.

להלן מספר דוגמאות להסכמי הלוואה:

 • הלוואה בין עובד למעסיק – לא מעט עובדים נוטלים הלוואות ממעסיקים, בדרך כלל בתנאים טובים יותר לעומת תנאי השוק. הלוואות אלו כפופות לרגולציה נוספת אשר נובעת מיחסי העבודה שבין הצדדים, בהקשר זה מומלץ לשים לב למיסוי שיחול על הריבית להלוואה וכן למגבלות הנוגעות להחזר הלוואה ממשכורתו של העובד.
 • הלוואה לבן משפחה או לחבר קרוב – הסכמי הלוואה בין בני זוג או בין הורים לילדים או בין קרובי משפחה או חברים הם חוזי הלוואה נפוצים מאוד. הסכמים אלו פעמים רבות נערכים, שלא בצדק, ללא ייעוץ מקצועי של עורך דין, הסיבה היא יחסי הקרבה שבין הצדדים.
 • הלוואות בין גופים עסקיים או בין גוף פרטי לעסקי – הלוואות שנוטלים יחידים מבנקים או מגופים פיננסים אחרים (כגון חברות אשראי), נפוצים מאוד, כך גם הלוואות בין חברות או גופים עסקיים אחרים.

הערה חשובה,  בהלוואות עסקיות מגופים פיננסים הסכם הלוואה יערך באופן מסודר ובכתב. התנהלות זהירה זו מומלצת מאוד גם בעת הענקת הלוואות בין חברים או בין בני משפחה או בין מעביד לעובד, שכן יחסי החברות או קרבה משפחתית או יחסי העבודה לא יכולים להבטיח העדר מחלוקות ופירעון מלא וסופי של הלוואה.

לצורך הכנת הסכם הלוואה מקצועי יש להתייעץ עם עורך דין לענייני חוזים.

הסכם הלוואה כולל מספר סעיפים, להלן מספר נושאים שיופיעו כמעט בכל חוזה הלוואה:

 1. פרטי הצדדים – פרטים מלאים של הצדדים הכוללים שמות, מספר מזהה וכתובות.
 2. סכום ההלוואה – את סכום ההלוואה ואת המטבע שבאמצעותו תועמד ההלוואה (כגון שקלי או דולרי), מומלץ לכתוב לא רק במספרים ובסמלים אלא גם במילים (למשל 200,000 ש"ח, מאתים אלף שקלים).
 3. הצמדת ההלוואה וריבית – האם ההלוואה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן? מה גובה הריבית על הלוואה?
 4. מועדי פירעון ההלוואה – חושב לקבוע בחוזה מתי יוחזרו כספי הלוואה למלווה? מה תנאי החזרה הלוואה? האם אפשר לפרוע את ההלוואה לפני תום התקופה, אם כן באילו תנאים?
 5. ביטחונות – האם הלווה יעניק ביטחונות למלווה? בדרך כלל הלווה לא יסכים להעניק הלוואה אלא בכפוף העמדת ביטחונות מראש. ביטחונות למלווים נועדו לסייע להם לפרוע את החוב של הלווים במקרה בו הלווה לא עמד בתנאי הלוואה. איזה סוג של ביטחונות רצוי לדרוש מהלווה?  שטר חוב, ערבות אישית, ערבות בנקאית, שיק ועוד. למידע נוסף על סוגים שונים של ביטחונות ראו סוגי ביטחונות.
 6. סעדים במקרה של הפרת הסכם – אילו פעולות נחשבות להפרה של חוזה? מה התנאים לביטול החוזה (איך לבטל הסכם?)? מה הסנקציה במקרה שצד להסכם מפר את התחייבויותיו, למשל כאשר נמסר שיק ללא כיסוי והלווה לא עומד בתנאי פירעון התשלומים? (למידע נוסף בנושא איך לגבות חובות והתמודדות עם לקוח שלא משלם).

להלן נוסח קצר, ולא ממצה, של הסכם הלוואה לדוגמה – לא רצוי לעשות בו שימוש ללא ייעוץ משפטי פרטני ו/או ביצוע התאמות לנסיבות הספציפיות על-ידי עו"ד (למידע נוסף  ביחס לסיכונים הכרוכים בחתימה על הסכמים מהאינטרנט או שימוש בהסכמים מוכנים ללא ייעוץ משפטי ראו הסכם לדוגמא):

"הסכם הלוואה שנערך ביום______

בין:  צד א':________________ ת.ז/ח.פ______________

לבין: צד' ב':_______________ ת.ז/ח.פ______________

והואיל: וצד א' פנה לצד ב' בבקשה למתן הלוואה וצד ב' נענה לבקשתו….

לפיכך הוצהר והוסכם כדלקמן:

 1. צד א' יעמיד לרשות צד ב' סכום כספי בסך________ ש"ח (במילים:________שקלים).
 2. צד ב' מתחייב להשיב את הלוואה תוך ______ חודשים, בצירוף ריבית חודשית בשיעור של_____ והפרשי הצמדה ממועד נטילת ההלוואה.
 3. להבטחת החזר הלוואה צד ב' מעניק לצד א' שטר חוב.
 4. תנאים לביטול הסכם:______
 5. _________

____________                        ____________

חתימת צד א'                           חתימת צד ב'  "

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.