תגית: הקמת חברה

סעיפים בולטים מחוק החברות

להלן סקירה קצרה ולא ממצה של מספר סעיפים בולטים בחוק החברות. למידע מקיף בכל אחד מהנושאים המוזכרים להלן יש להתייעץ עם עו"ד מנוסה בתחום דיני החברות (עו"ד לחברות).

חלקו הראשון של חוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") עוסק בהגדרות של מונחים שונים לרבות, חברה, חברה ציבורית, חברה פרטית, מניה, מיזוג, אגרת חוב, דירקטור, דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני, אסיפה כללית, נושא משרה, עסקה, שעבוד צף, שליטה, דיבידנד, תקנון, תעודת התאגדות ועוד.

מהי חברה? חברה מוגדרת בחוק החברות כמי שהתאגדה לפי חוק החברות או פקודת החברה. כמו כן סעיף 4 לחוק החברות מציין כי לחברה יש אישיות משפטית וככזו היא כשרה לזכויות וחובות המתישבות עם אופיה וטבעה כגוף מאוגד. כך קובע סעיף 4 לחוק: חברה היא אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופיה וטבעה כגוף מואגד.

האם בעל מניות חייב לשאת בחובות של החברה?

למרות שהחברה היא אישיות משפטית, ניתן לייחס חוב של החברה לבעלי מניות בה, פעולה הנקראת "הרמת מסך", הכל בכפוף להוראות הדין והפסיקה. באופן כללי יצוין כי כאשר נעשה שימוש באישות המשפטית של החברה כדי לרמות אחרים כגון (על-מנת לפגוע בנושים של החברה, למשל עובדי החברה) או שהחברה נטלה סיכונים לא סבירים ביחס לכושר הפירעון של חובותיה, חשוב לעיין בהוראות אלו לצד פסקי הדין המנחים בתחום.

כך נקבע בסעיף 6 לחוק החברות:

"6. (א) (1) בית משפט רשאי לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה, אם מצא כי בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, במקרים החריגים שבהם השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באחד מאלה: (א) באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה; (ב) באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה, ובלבד שבעל המניה היה מודע לשימוש כאמור, ובשים לב לאחזקותיו ולמילוי חובותיו כלפי החברה לפי סעיפים 192 ו-193 ובשים לב ליכולת החברה לפרוע את חובותיה.

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו אדם כמודע לשימוש כאמור בפסקה (1)(א) או (ב) גם אם חשד בדבר טיב ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות, שגרמו לשימוש כאמור, אך נמנע מלבררן, למעט אם נהג ברשלנות בלבד. 

(ב) בית משפט רשאי לייחס תכונה, זכות או חובה של בעל מניה לחברה או זכות של החברה לבעל מניה בה, אם מצא כי בנסיבות הענין, צודק ונכון לעשות כן בהתחשב בכוונת הדין או ההסכם החלים על הענין הנדון לפניו. 

(ג) בית משפט רשאי להשעות זכותו של בעל מניה לפירעון חובו מאת החברה עד לאחר שהחברה פרעה במלואן את כל התחייבויותיה כלפי נושים אחרים של החברה, אם מצא כי התקיימו התנאים לייחוס חוב של החברה לבעל המניה כאמור בסעיף קטן (א). (ד) בסעיף זה ובסעיף 7, "בית המשפט" – בית המשפט שלו הסמכות לדון בתובענה."

מי רשאי להקים חברה? לפי חוק החברות כל אדם רשאי לייסד חברה כל עוד מטרת החברה לא נוגדת את החוק או אינה מוסרית או נוגדת את תקנת הציבור. כך נקבע בסעיף 2 לחוק החברות: כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור (למידע נוסף ראו פתיחת חברה). אולם חשוב לקרוא הוראה זו לצד מגבלות אחרות החלות על יחידים או תאגידים מלייסד חברות.

האם חברה יכולה להיות מורכבת מבעל מניות אחד? בחברה יכול שיהיה בעל מניות אחד, וקיומה של החברה הוא מיום התאגדותה (רישומה על-ידי רשם החברות) כנקוב בתעודת ההתאגדות של החברה (ראה סעיפים 2 ו-5 לחוק החברות) ועד לפקיעת התאגדותה כתוצאה מחיסולה.

מה המטרה של החברה? באופן כללי המטרה הרשאית של החברה היא להגדיל את הרווחים שלה, פעמים רבות מתלווים לחברה מטרות נוספות ראשיות או משניות, הכל בכפוף למגבלות הדין.
סעיף 11 לחוק החברות קובע כדלקמן:

"11. (א) תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, וניתן להביא בחשבון במסגרת שיקולים אלה, בין השאר, את עניניהם של נושיה, עובדיה ואת ענינו של הציבור; כמו כן רשאית חברה לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור, אם נקבעה לכך הוראה בתקנון. (ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על חברה לתועלת הציבור."

מהו התקנון של החברה? כל חברה חייבת שיהיה לה תקנון . התקנון מחייב את החברה ואת בעלי המניות בחברה. התקנון יכול להשתנות מעת לעת לפי הוראות הדין. את התקנון אפשר לנסח בצורות שונות, אולם כל תקנון חייב להכיל מספר סעיפים: שם החברה, מטרת החברה (החברה נדרשת לציין בתקנון אם היא תעסוק בכל עיסוק חוקי או בכל עיסוק חוקי למעט סוג עיסוקים מסוים או לעסוק בסוג עיסוקים מסוים כמפורט בתקנון), פרטים בנוגע להון המניות הרשום של החברה ומספר המניות, פרטים בנוגע להגבלת אחריות (האם אחריות בעלי המניות מוגבלת או שאינה מוגבלת?). בתקנון אפשר לכלול, בין היתר, זכויות וחבויות לבעלי המניות או לחברה, הנחיות בנוגע לדרכים שבהן יש לנהל את החברה וכן הוראות נוספות (למידע נוסף ראו תקנון חברה פרטית).

להלן מספר הוראות מרכזיות בנוגע לתקנונים של חברות:

" 17.(א) דין התקנון כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם. (ב) שינוי התקנון ייעשה בדרכים הקבועות בחוק זה.

18. תקנון החברה יכלול את הפרטים האלה: (1) שם החברה; (2) מטרות החברה; (3) פרטים בדבר הון המניות הרשום כאמור בסעיפים 33 ו-34; (4) פרטים בדבר הגבלת האחריות, כאמור בסעיף 35.

19. חברה רשאית לכלול בתקנון נושאים הנוגעים לחברה או לבעלי מניותיה, ובכלל זה: (1) הזכויות והחובות של בעלי המניות ושל החברה; (2) הוראות לענין דרכי ניהול החברה ומספר הדירקטורים; (2א) הוראות ממשל תאגידי מההוראות המומלצות המפורטות בתוספת הראשונה, כולן או חלקן; השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת הראשונה, ובלבד ששינוי הנוגע לחברות ציבוריות או לחברות איגרות חוב, ייקבע בהתייעצות עם יושב ראש רשות ניירות ערך; (3) כל נושא אחר שבעלי המניות ראו לנכון להסדירו בתקנון."

באיזה שם אפשר לרשום את החברה? חברה יכולה להירשם  בכל שם, בכפוף להוראות הדין ולסעיפים הקבועים בחוק החברות. באופן כללי יצוין כי חברה שבעלי המניות הגבילו את האחריות שלהם בהתאם דין חייבת לציין בסוף שמה את הביטוי "בערבון מוגבל" או בע"מ"; כמו כן לחברה אסור להירשם בשם של תאגיד אחר שנרשם כדין בישראל או הדומה לאותו תאגיד ו/או בשם סימן מסחר רשום וכו'. רשם החברות רשאי להורות על שינוי שם של חברה שהפרה את הוראות הדין ביחס לבחירת השם. למידע נוסף יש לעיין בסעיפים 26-29 לחוק החברות.

פעולות על-ידי יזם – לפי חוק החברות חברה יכולה לאשר פעולות של יזם שנעשו בשם או במקום החברה לפני שהתאגדה, האישור יכול להיעשות גם בדיעבד וכל עוד לא תפגע זכות שרכש אדם (צד שלישי) בתום לב ובתמורה לפני האישור. כמו כן החוק  מאפשר לצד השלישי במצבים מסוימים לתבוע מהיזם את קיום התחייבויותיו או לחזור בו מפעולתו. להגדרה מדויקת יש לעיין בהוראות חוק החברות וכן להתייעץ עם עורך דין.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או עסקי או תחליף לייעוץ משפטי או ייעוץ עסקי ואין להסתמך על האמור לעיל ללא התייעצות עם בעל מקצוע מימון בתחום.

חברת חוץ – רישום חברת חוץ

איך לרשום חברת חוץ בישראל? מהי חברת חוץ?

תחילה יוער כי למידע מקיף יש להתייעץ עם עורך דין (עו"ד חברות) וכן לעיין בהוראות חוק החברות לצד הנחיות רשם החברות. למידע נוסף בנוגע לפתיחת חברה ישראלית או פתיחת חברה במדינה זרה ראו בהתאמה – פתיחת חברה חדשה והקמת חברה בחו"ל.

מהי חברת חוץ? תאגיד שהתאגד מחוץ למדינת ישראל, להוציא שותפות. כך מוגדרת חברת חוץ בחוק החברות: "תאגיד, למעט שותפות, שהתאגד מחוץ לישראל".

בתמצית יצוין כי חברת חוץ (כהגדרתה בחוק החברות) לא יכולה לקיים עסקים בישראל אלא אם נרשמה אצל רשם החברות ושילמה אגרת רישום, הכל בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות.

חברות חוץ יוכלו לקיים עסקים במדינת ישראל לרבות העברת מניות או רישום מניות בכפוף לכך שנרשמו כחברת חוץ לפי הוראות חוק החברות לרבות תשלום אגרת רישום.

מתי יש להגיש בקשה לרישום חברה? בקשה רישום יש להגיש תוך 30 יום לאחר הקמת מקום העסקים בישראל ויש לצרף לו מספר מסמכים ואישורים.

אלו המסמכים שעל החברה לצרף להגשת בקשה לרישום כחברת חוץ? כך נקבע בחוק החברות (למידע מדויק יש לעיין בהוראות החוק לצד הפסיקה בתחום):

"(1) עותק ותרגום עברי, מאושרים בדרך שקבע השר, של המסמכים שעל פיהם התאגדה החברה או שלפיהם היא פועלת, כנדרש לפי דיני המדינה שבה התאגדה, לרבות תקנונה, אם קיים; (2) רשימת הדירקטורים של החברה; (3) השם והמען של אדם היושב בישראל המורשה לקבל בעבור החברה כתבי בי-דין והודעות שיש להמציא לחברה; (4) העתק מאושר בדרך שקבע השר של כתב הרשאה המייפה את כוחו של אדם היושב כרגיל בישראל לפעול בשם החברה בישראל."

הפרת הוראות חוק החברות על ידי חברת חוץ –

האם חברת חוץ חייבת בסנקציה במקרה הפרה את הוראות חוק החברות ולא נרשמה בישראל? כך נקבע בסעיף 349 לחוק החברות:

חברת חוץ שהפרה את הוראת סעיף 346(א) דינה ודין כל נושא משרה או שלוח שלה, שהיה שותף להפרה – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז–1977, ובהפרה נמשכת, קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק האמור לכל יום שבו נמשכת ההפרה, מהיום שהחברה קיבלה הודעה מאת רשם החברות."

הנחיות רשם החברות לרישום חברת חוץ בישראל:

 1. תעודת התאגדות של החברה – חברה זרה המעוניינת להירשם כחברת חוץ בישראל נדרשת להגיש את תעודת ההתאגדות המקורית שלה (ממדינת המקור) אשר תאומת באמצעות אפוסטיל. ככל ולא מונפקת תעודת התאגדות מהמדינה הזרה יש להמציא אישור רשמי אחר לבקשה לרישום חברת חוץ בישראל. (כמפורט בהנחיות רשם החברות).
  • תרגום נוטריוני של תעודת ההתאגדות הזרה לשפה העברית.
  • אישור סטטוס מהמדינה הזרה שמעיד כי החברה פעילה.
 2. תקנון החברה ובנוסף תרגום נוטריוני לעברית של תקנון החברה.
 3. ייפוי כוח לתושב ישראל – לצורך רישום חברת חוץ יש להמציא מסמך מקורי או העתק נאמן למקור של יפוי כוח (כתב הרשאה) לאדם בישראל (כולל כתובת ות.ז) מייפה את כוחו לפעול בשמה של החברה בארץ ישראל בכל דבר ועניין. בנוסף יש למסור הודעה הכוללת את פרטיו, מענו ומספר הזהות של תושב ישראל אשר מוסמך לקבל עבור החברה כתבי בי-דין והודעות.
 4. פרטי הדירקטורים של החברה – יש להמציא פרטי דירקטורים של החברה כולל מספרי דרכון ושם מדינת האזרחות או מספר תעודת זהות ישראלי וכתובת.
 5. אישור מקורי על תשלום אגרת רישום חברת חוץ – פרטי שובר התשלום צריכים להיות זהים לפרטים שיופיעו על גבי מסמכי בקשה לרישום חברה (כולל שם החברה, שם דירקטור, שם מגיש הבקשה ובעל מניות).

מחיקת רישום של חברת חוץ

חברה שחדלה לקיים עסקים בישראל תודיע על כך לרשם החברות וממועד הודעתה היא תימחק ממרשם רשם החברות ולא תאלץ לשלם עוד אגרות, הכל בכפוף להוראות חוק החברות.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

עורך דין לחברות

מה תפקידו של עורך דין לענייני חברות (עו"ד חברות)?

עורך דין לענייני מחברות מעניק שירותים משפטיים בתחום המשפט המסחרי ובדיני חברות. עורך דין מלווה חברות הפועלות בכל ענפי המשק ובכלל זה מסחר ותעשייה, חברות טכנולוגיה, חברות תוכנה, חברות יבוא ויצוא, חברות שיווק, חברות בתחום הפיננסי, חברות למתן שירותים מגוונים, חברות נדל"ן, חברות ייזום פרויקטים, חברות כוח אדם וכיו"ב.

מה הדרך המומלצת לבחור עו"ד חברות? לפני שאתם בחורים עו"ד תבדקו מה הניסיון שלו בתחום, האם הוא מלווה חברות בעלות פעילות דומה? בנוסף חשוב לקבוע פגישת הכרות לצורך התרשמות גם מתודעת השירות של עו"ד (להרחבה ראו לבחור יועץ משפטי לחברה וכן עורך דין לחברות).

מתי פונים בדרך כלל לע"ד לענייני חברות? עו"ד לחברות עוסקים בין היתר בפועלות הבאות:

 1. יסוד והקמה של חברות – ליווי משפטי בנושא ייסוד והקמה של חברות, לרבות בחינת כדאיות הקמת החברות מול חלופות אחרות (כגון הקמת שותפות, רגילה או מוגבלת, פתיחת חברה במדינה זרה ועוד); למידע נוסף ראו רישום חברה והכנת תקנון לחברה פרטית וכן להקמת חברות במדינות זרות ראו הקמת חברה בחו"ל.
 2. הסכמים ועסקאות – עורך דין לענייני חברות וגם עורכי דין בתחום המסחרי, מעניקים שירותי תכנון וניסוח הסכמים, ניהול משאים ומתנים וליווי עסקאות מסחריות. השירותים המשפטיים כוללים בניה נכונה של ההתקשרויות החוזיות בהתאם למערכת הצרכים והאילוצים של התאגיד וזאת מתוך מטרה להגן על האינטרסים של החברה ולהוציא לפעול עסקאות והסכמים. שירותיו של עו"ד כוללים הכנת הסכמי מייסדים, הסכמי שיתוף פעולה, הסכם שותפות עסקית, הסכמי שיווק, הסכם בין בעלי מניות, הסכמי הפצה, הסכם פיתוח תוכנה, הסכמי סוכנות, חוזי זיכיון, חוזי העסקה, הסכמי ניהול וחוזה ייעוץ, הסכמי פיתוח, הסכמי סודיות ואי תחרות, הסכמי השקעה, הסכמי הלוואה, הסכמים לרכישה ומכירה של נכסים, הסכמי רכישה ומכירה של מניות, הסכמי שכירות לעסק, הסכמי שעבוד, הסכמי התקשרות עם לקוחות וספקים הכנת תקנונים ותנאי שימוש לאתרים ולאפליקציות וכיו"ב.
 3. ליווי משפטי שוטף – עו"ד המלווים חברות מספקים להם ייעוץ שוטף במכלול הסוגיות המסחריות והמשפטיות הנלוות לפעילות העסקית או לחיסולה (לרבות פירוק חברות), נושאים אלו כוללים  מענה וטיפול בנושאים הקושרים לעבודה מול ספקים, עובדים ולקוחות. ייעוץ משפטי לחברות בעבודה מול הרשויות – הגשת בקשות לקבלת היתירים, רישיונות ופטורים, ליווי מכרזים, ניהול מו"מ מול גורמים שונים ברשויות וכיו"ב; ייעוץ לבעלי מניות ונושאי משרה בחברה: השירותים המשפטיים כוללים יועץ בנוגע לניהול משפטי תקין של החברה,  הטמעת שינויי חקיקה וייעוץ בנוגע לניהול הסיכונים המשפטיים הכרוכים בפעילותם של הגורמים הפועלים בתאגיד. השירות המשפטי כולל הכנת פרוטוקולים ומסמכים שונים בנוגע לפעילות החברה מול הגורמים הפנימיים (כגון נושאי משרה ובעלי מניות); הגנה על קניין רוחני – עו"ד לחברות מלווים את הפעילות העסקית גם בהיבטים הקושרים לקניין הרוחני, תוך מתן דגש על הגנה על הקניין הרוחני של החברה – סימני מסחר, מדגמים, פטנטים (רישום פטנטים ואיתור פנטים מתבצע ע"י עורך פטנטים), זכויות יוצרים וסודות מסחריים. ההגנה הנדרשת היא בכל רבדי הפעילות של החברה ובעבודתה מול גורמים פנימיים בחברה כגון עובדים, נושאי משרה, בעלי מניות וכיו"ב וכן בעבודה מול גורמים חיצוניים לתאגיד לקוחות, רשויות, יועצים, מפיצים, ספקים, זכיינים, משווקים, יצרנים וכיו"ב. העבודה המשפטית כוללת ביצוע בדיקות משפטיות, הטמעת סעיפים והוראות רלוונטיים בחוזים ומסמכים וכן הכנת הסכמים ספציפיים בתחום של קניין רוחני. כמו כן העבודה כוללת רישום מדגמים וסימני מסחר, הכנת כתבי סודיות וכיו"ב. ייצוג בערכאות שיפוטיות – לא כל עו"ד העוסקים בדיני חברות בקיאים גם בניהול סכסוכים עסקיים הנוגעים לתחום החברות כגון סכסוכי בעלי מניות, תביעות נגזרות, הפרות של הוראות דיני החברות וכיו"ב.
 4. דיני עבודה – עורכי דין אשר מלווים חברות נדרשים גם להכיר אות תחום דיני העבודה, הן בתחום של הכנת חוזים וניהול מו"מ מול עובדים ויועצים של החברה (לרבות חוזה עבודה, חוזי ייעוץ והסכמי אופציות) והן בתחום של ליווי שוטף לצרכים השונים המתעוררים אגב יחסי עובד מעביד, לרבות ליווי וייעוץ בנוגע להליכי שימוע ופיטורים, הטמעת שינויי חקיקה, הכנת כתבי סודיות, תחרות, ויתור וכיו"ב. כמו כן יש לא מעט סוגיות בתחום דיני עבודה אשר מתעוררות אגב חילופי מעסיקים כגון בגין מכירת הפעילות של החברה או מיזוג.

רישום חברה באינטרנט (באופן מקוון)

איך אפשר לרשום חברה באינטרנט?

לפתיחת חברה בהליך מהיר ניתן למלא דף פרטים בהמשך ועורך דין יצור עמכם קשר תוך פרק זמן קצר.

הליך רישום חברה הפך לפרוצדורה מהירה וחסכונית מבעבר. להלן מספר דגשים בנוגע להליך רישום חברה באינטרנט (באופן מקוון – און ליין).

רשם החברות מאפשר היום לרשום חברות דרך האתר של רשות התאגידים באינטרנט (אופן מקוון – און ליין), השירות מבוצע על-ידי עו"ד. למידע נוסף בנוגע לרישום והקמה של חברות וכן בנוגע ליתרונות והחסרונות הכורכים בהקמה וניהול חברה ראו – הקמת חברהלייעוץ משפטי בנושא רישום והקמת חברה יש לפנות לעורך דין לחברות.

איך מגישים את הבקשה לרישום חברה באינטרנט (באופן מקוון)?

כחלק מהשינוי שנעשה אצל רשם החברות מסמכי היסוד הדרושים להקמת חברה מצורפים לאתר רשם החברות (להרחבה ראו פרטים באתר של הרשם הגשת בקשה מקוונת לרישום חברה) ומוגשים במסגרת הבקשה לרישום חברה.

בקשה לרישום חברה מוגשת על-ידי עורך דין המחזיק בכרטיס חכם. עו"ד שמגישים בקשות להקמה ורישום חברה באתר של הרשם מצרפים לבקשה את כל המסמכים שנחתמו בפניהם – תצהיר הדירקטורים הראשונים, טופס הגשת מסמכי רישום חברה, תצהיר בעלי המניות הראשונים, בקשה לרישום חברה, תקנון החברה (הכולל לפחות את שם החברה, מטרת החברה, התייחסות להון המניות הרשום של החברה, פרטים בנוגע להגבלת אחריות של בעלי המניות ועוד), תעודת ההתאגדות של החברה וטופס הבקשה לרישום חברה. בנוסף על-מנת לפתוח חברה יש לשלם את אגרת פתיחת החברה (נכון למועד זה האגרה בסך 2,614 ש"ח).

כמה זמן לקוח לרשום חברה חדשה? נכון למועד כתיבת שורות אלו רשם החברות מבצע את רישום החברה, בהנחה שכל הטפסים והמסמכים מולאו כנדרש באמצעות הליך מקוון (באינטרנט), תוך 4 ימי עסקים. רצוי לבדוק מעת לעת באתר של רשות התאגידים המעדכן את זמני הטיפול בבקשות.

חסכון בעלויות רישום חברה:

בעבר לצורך רישום חברה היה צורך להגיש לרשם החברות את מסמכי הקמת החברה בדואר או פיזית, דבר שהיה כרוך בעלות השליחות. לפני כשנה רשם החברות התייעל ואפשר לרשום חברות באמצעות דואר אלקטרוני. בחודשים האחרונים רשם החברות עבר הליך התייעלות נוסף וכעת הוא מאפשר להקים חברה למחזיקים בכרטיס חכם דרך האתר של רשם החברות, באופן מקוון.

כך הוגדרה בקשה מקוונת לרישום חברה בתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים):

"16ב.  (א)  מקשה מקוונת לרישום חברה תוגש בידי אחד מאלה בלבד: (1) בעל מניות יחיד שהוא גם הדירקטור היחיד בחברה; (2) עורך דין – אם הבקשה מוגשת לרישום חברה בעבור בעל מניות אחד או יותר.

(ב) לבקשה המקוונת כאמור בתקנת משנה (א), יצרף המגיש העתק סרוק של התקנון הראשון, חתום בידי בעלי המניות הראשונים ומאומת כאמור בסעיף 23 לחוק.

(ג) הוגשה הבקשה בידי בעל מניות כאמור בתקנת משנה (א)(1), תכלול הבקשה המקוונת גם את הצהרותיו כבעל המניות הראשון והדירקטור הראשון, כמשמעותן בתקנה 1(א), והוא יהיה פטור מחתימה על הצהרותיו כאמור ומאימות החתימה.

(ד)  הוגשה הבקשה המקוונת בידי עורך דין כאמור בתקנת משנה (א)(2), יצורף לבקשה עותק סרוק של הצהרת בעלי המניות והדירקטורים הראשונים כמשמעותה בתקנה 1(א), חתומה בידי כל אחד מבעלי המניות והדירקטורים, לפי העניין, ומאומתת בידי עורך הדין המגיש את הבקשה או עורך דין אחר ממשרדו."

פעולות נוספות בסמוך להקמת חברה

בסמוך לפתיחת החברה מבדרך כלל מתבצעות פעולות נוספות, כגון:

הקמת חברה באינטרנט בהליך פשוט ומהיר –

לצורך פתיחת חברה אתם מוזמנים למלא את הפרטים הבאים ויצרו עמכם קשר תוך פרק זמן קצר בנושא עלויות וזמני טיפול:

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

פתיחת חשבון בנק לחברה

איפה כדאי לפתוח חשבון בנק עבור החברה? אילו מסמכים צריך לצורך פתיחת חשבון בנק לחברה?

באיזה בנק כדאי לפתוח חשבון לחברה?

רבים פונים לפתיחת חשבון בנק באותו הבנק שבו הם מנהלים את החשבונות הפרטיים שלהם. אולם לפני בחירת הבנק שבו אתם עתידים לפתוח את החשבון של החברה, מומלץ לבצע מספר בדיקות מקדמיות, כמו כן לעיתים פתיחת חשבון בנק עסקי במקום בו מנוהל חשבונכם הפרטי יכול להסב נזק, למשל במקרה בו הפעילות העסקית סובלת מקשיים כלכליים, עשויות להיות לכך השלכות שונות על בעל החשבון הפרטי.

בדקו את מידת הנגישות של הבנק לאזור הפעילות שלכם, בצעו סקר שוק בין מספר בנקים, כמו כן מומלץ לברר מה תנאי האשראי שעתיד להעניק לכם הבנק, אילו פעולות תוכלו לבצע מרחוק (למשל במערכת אינטרנטית, בטלפון, דוא"ל, פקס וכיו"ב), מי הבנקאי שעתיד לטפל בכם, איכות שירות הלקוחות שמספק הבנק ועוד.

האם לפתוח חשבון בנק חדש ונפרד לטובת פעילות החברה? יש יתרונות להפרדת פעילות עסקית אחת מאחרת וכן פעילות עסקית מחשבון בנק פרטי. ההפרדה יכולה לסייע לעקוב באופן טוב יותר אחר תזרים המזומנים של החברה, כמובן שזאת יש לעשות לצד ניהול חשבונות מסודר וליווי של אנשי מקצוע.

מסמכים דרושים לצורך פתיחת חשבון בנק לחברה

איך אפשר לפתוח חשבון בנק לחברה בע"מ?

לאחר שסיימתם עם הליך פתיחת החברה החדשה (רישום חברה וקבלת מספר תאגיד (ח.פ)) אתם צריכים לפתוח לחברה חשבונות בנק ותיקים ברשויות.

להלן מספר דגשים בנוגע לפתיחת חשבון בנק לחברה חדשה:

אומנם כל בנק דורש חתימה על מסמכים בנוסחים שונים, לפי נוסח ספציפי שמוסר הבנק, אולם בדרך כלל רוב הדרישות של הבנקים בנוגע לפתיחת חשבון בנק לחברה, זהות.

מסמכי פתיחת חשבון בנק כוללים בין היתר את המסמכים והפרטים הבאים, חלקם נדרשים להיות מאומתים על-ידי עורך דין. בדרך כלל עורך הדין אשר מלווה את החברה בשלב הרישום וההקמה מבצע גם את הליך אימות מסמכי הבנק (עורך דין חברות):

 • מסמך מקורי מתעודת ההתאגדות של החברה.
 • מסמך מקורי של תקנון החברה.
 • צילום תעודת זהות של בעלי מניות בחברה.
 • פרוטוקול מורשי חתימה בחברה, רוב הבנקים דורשים חתימה על פרוטוקול בנוסח שהם מציעים, על הפרוטוקול להיות מאומת על-ידי עורך דין.
 • טופס פעולות והרשאות בחשבונות הבנק לפי מורשי חתימה – כגון הרשאות לביצוע פעולות באינטרנט, בטלפון, בפקס, הרשאה לביצוע פעולות במטבע חוץ וכיו"ב.
 • הצהרת בעלי שליטה בחברה ו/או נהנים (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך ובחוק הנאמנות).

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

מניות בכורה

מה זה מניה? מניה היא אוסף של זכויות בחברה, הזכויות של המניות קבועות בדין, בתקנון חברה ולעיתים גם בהסכמים (להרחבה ראו מניות וכן עיינו גם בהוראות חוק החברות).

מה ההבדל בין מניות רגילות למניות בכורה?

מה זה מניית בכורה? חברות יכולות ליצור מגוון אינסופי של סוגי מניות בכפוף למגבלות הדין, אולם ברוב החברות הפרטיות יש סוג מניות אחד בלבד. ההבחנה בין סוגי המניות נקבעת בתקנון של החברה, לרוב עם הקמת החברה, אך בעלי מניות יכולים לשנות מעת לעת את הוראות התקנון ולהוסיף סוגים שונים של מניות, בכפוף למגבלות הדין.

חשוב לשים לי כי השם שהוצמד למניה (למשל מניית זהב, מניית בכורה, מניה עדיפה, מניה סוג א' וכיו"ב) לא קובע את הזכויות שצמודות לה או את היתרונות של המניה על פני סוג מניות אחרות. על-מנת להבין מה היתרונות או הזכויות העודפות שמעניקה מניית בכורה יש לקרוא את האופן שבו היא מוגדרת.

לא מעט חברות קובעות כי מניות בכורה מעניקות לבעליהם את הזכות לנהל את החברה, לקבל החלטות מהותיות, ליהנות מחלוקת רווחים באופן קבוע ועוד ועוד.

לצורך הקמת חברה, כל שכן תכנון וניסוח תקנון החברה והגדרת הזכויות הצמודות למניות החברה חשוב להתייעץ עם עורך דין לענייני חברות.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

הקמת חברת סטארטאפ – דגשים משפטיים

להלן מספר דגשים משפטיים למקימי חברות סטראטאפ (Startup):

סלילת הדרך להצלחה של חברת סטארטאפ (חברת הזנק) מוצלח מחייבת את היזמים לקחת בחשבון את ההשלכות המשפטיות שכרוכות בניהול וההקמה של הסטארטאפ. רוב הטעויות של יזמים ואנשי עסקים מקורן ברצון לחסוך בעלויות (לרבות עלויות משפטיות) זאת לצד חוסר ידע או ניסיון, אשר מוביל להערכה שגויה של הסיכונים המשפטיים הכרוכים בפעילות העסקית. לכן לכל סטארטאפ מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד.

רשימה קצרה זו תציג מספר דגשים חשובים, התעלמות מהם תחשוף את מייסדי המיזם לנזקים בלתי הפיכים לרבות, אובדן הבעלות על הקניין הרוחני של הסטארטאפ, חשיפה לתביעות, איבוד שליטה במיזם, פירוקו וכיו"ב.

 1. הסכם מייסדים – כמי שראה את הבעייתיות של המתנהלים ללא חוזה בכתב (כמעט מכל כיוון אפשרי) אני מאוד ממליץ לא לחסוך כאן. בהתחלה כל השותפים פועלים כגוף אחד, הבעיות צצות אחר כך (הרבה פעמים דווקא כשהמיזם מתקדם או מצליח). במהלך הפעילות העסקית מתעוררים לא מעט חילוקי דעות בנושאים מקצועיים ונושאים אחרים – למשל בעת גיוס כספים, מכירת מניות, עזיבת שותף, צירוף שותף חדש, משיכת משכורות ועוד ועוד. פעמים רבות הדרך שעוברים השותפים והמיזם רצופה חילוקי דעות. כך שאי הסדרה של זכויות וחובות בנוגע לפעילות העסקית עשוי לפגוע לא רק בזכויות של המייסדים עצמם אלא גם בעצם קיומו של המיזם. מחלוקות עשויות לשתק את הפעילות העסקית, כך שהסדרת נושאים במחלוקת ללא הסדרה מראש עשויה לגזול מהמייסדים מחיר כבד. לכן רצוי שהמייסדים יפעלו להסדיר ביניהם מראש את מערכת היחסים ולהגן לא רק על הזכויות שלכם במיזם אלא גם על המיזם עצמו (להרחבה ראו דגשים בהסכם מייסדיםהסכם מייסדים ו- טעויות בהסכם מייסדים וכן ראו גם הסכם בעלי מניות).
 2. התקשרות עם עובדים ועם גורמים  חיצוניים – רק באמצעות הסכם בכתב. נושא זה חשוב מאוד לכל מי שמנהל פעילות עסקית, בהעדר הסכם בכתב עם העובדים (הסכם עבודה), היועצים ונותני השירותים (הסכם ייעוץ) או עם לקוחות (הסכם התקשרות עם לקוחות לרבות הצעות מחיר), החברה חושפת את עצמה לתביעות ונזקים גדולים. למשל חשיפה לטענה מול צד ג' כי הובטחה לו תמורה שונה או כי הוא חלק מהבעלים של הקניין הרוחני שפותח. לכן על הסכם העבודה להיות מקיף ולהתייחס גם לחובת הסודיות, אי תחרות, הענקת אופציות או הטבות אחרות וכו'.
 3. אופציות – כמה אופציות החברה מתכוונת להעניק ולמי? חשוב לתכנן מראש את כמות האופציות שהחברה מתכוונת לחלק ואיזה אחוז אותה כמות תהווה מסך ההחזקות של החברה. הענקת האופציות נעשית בשלבים הראשונים בדר"כ, אך לא רק, לעובדים או ליועצים במסגרת כתב הענקה או הסכם אופציות.  כמו כן חשוב לתכנן מראש אם בכוונת החברה גם להכין תוכנית אופציות.
 4. הגנה על הקניין הרוחני של הסטארטאפ – ההמצאות או רשימת הלקוחות ו/או שיטות ייחודיות ו/או קניין רוחני אחר הם המוצרים או הנכסים היקרים לכם ביותר, ולכן עליכם להגן עליהם מבחינה משפטית. הגנה זו באה לידי ביטוי במספר צורות בין היתר באמצעות חתימה על חוזה סודיות או הסכמים או סעיפים המתייחסים לקניין הרוחני של החברה, אך לא רק. למשל החברה צריכה לשקול הגשת בקשה לרישום הקניין הרוחני כפטנט או סימן מסחר או מדגם, קביעה מפורשת בהסכמי העסקה של יועצים ונתוני שירותים כי הבעלות על ההמצאות והפיתוחים שהם יבצעו במסגרת עבודתם תהיה של החברה והם מוותרים בזאת על תביעות בנוגע לפיתוחים אלו ו/או זכויות שימוש בהם – נושא זה חשוב מאוד לנסח בקפידה באמצעות עורך דין.
 5. הקמת חברה – לא מעט יזמים שהחליטו להקים חברה מתלבטים בשאלה מתי לפתוח חברה? או איפה כדאי לפתוח חברה? שאלות אלו תלויות נסיבות. למשל יזמים שלפני גיוס הון פונים להקים חברה כדי לאגד בצורה מאורגנת את כל הזכויות והחובות שלהם ושל המיזם תחת קורת גג משפטית יציבה. כך גם עושים יזמים כאשר פעילותם העסקית מערבת גורמים רבים לרבות העסקת עובדים או נותני שירותים, כמו כן כאשר הוצאות הפעילות הן גדולות או כאשר הערך הכספי של הפעילות הופך לממשי או שיזמים הם לקראת התקשרות עם ספק גדול או נותן שירותים או כאשר הפעילות העסקית מערבת סיכון משפטי גדול.  כמו כן לא מעט פעמים שיקולי ההקמה תלויים בהשלכות המיסויות של מועד ההקמה. (להרחבה ראו פרוצדורת רישום חברה וכן יתרונות וחסרונות בהקמת חברה).
 • מתי להקים חברה? לרוב ככל שפעילות המיזם הופכת למסועפת יותר או בשלבים מתקדמים יותר של הכנת המוצר (בין אם מדובר בפיתוח טכנולוגי ובין אם מדובר בשלבי ייבוא או ייצור מתקדמים) או כאשר ההוצאות או ההכנסות גדלים, נוטים המייסדים לפנות להליך של הקמת חברה.
 • איפה הכי כדאי לפתוח את החברה? חברה בחו"ל עשויה ליהנות מיתרונות שונים והיא תלויה במקום בו החליטו המייסדים להתאגד, להלן מספר יתרונות אפשריים להקמת חברה בחו"ל ניהול חשבונות זרים, מיסוי (סוגיה זו היא ע חשוב לבדוק טרם הקמת החברה), חשאיות, סיוע בגיוס הון למשל מגורמים מאותה המדינה ועוד (למידע נוסף ראו הקמת חברה בחו"ל).
 • גיוס הון – איך מגייסים הון לסטארטאפ? יזמים רבים יוצאים לדרך ללא הון ראשוני ועושים שימוש בחסכונותיהם או בכספים שגייסו מהמשפחה, זאת מאחר וגיוס הון היא לא מלאכה פשוטה. הסיכוי לגייס כספים תלוי כמובן באיכות המיזם, הצוות והקשרים שיש ליזמים. ישנם כמה מקורות אפשריים לגיוס הון כגון משקיעים פרטיים (אנג'לים), קרנות הון סיכון (בדרך כלל משקיעות בסטארטאפים בשלבים מתקדמים יותר), חממות טכנולוגיה של הרשות לחדשנות ו/או תוכניות מימון אחרות (למשל תוכנית תנופה), גיוס הון מאמצעות פלטפורמות של מימון המונים ועוד. לפני גיוס כספים משקיעים רבים יבקשו להחתים את היזמים על הסכם עקרונות לפני ביצוע בדיקות משפטיות וחתימה על הסכם השקעה או הסכם הלוואה למיזם חשוב לקבל ייעוץ משפטי פרטני.

לאור ההיבטים המשפטיים הרבים הכרוכים בהקמת סטארטאפ, בעת תכנון, הקמה וניהול המיזם יש להתייעץ עם עו"ד בעל ידע וניסיון בתחום – עו"ד לסטארטאפ.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע פעולה כלשהי ללא התייעצות עם עורך דין.

רישום חברה בדואר אלקרוני

האם אפשר לרשום חברה בדוא"ל? כיום רשם החברות משתדל יותר להתאים את עצמו לשינויים הטכנולוגים והוא מאפשר לרשום חברה באופן מקוון (להרחבה ראו רישום חברה באינטרנט), ללא צורך לשלוח את המסמכים פיזית, דבר שחוסך זמן וכסף למקימי חברות. עד לא מזמן היתה קיימת האפשרות של רישום חברה בדוא"ל.

מומלץ לבדוק עם עורך דין לחברות או לבדוק מול רשם החברות האם עדיין ניתן לרשום חברה בדוא"ל.

עד לא מזמן אפשר רשם החברות לרשום חברה בדואר אלקטרוני, לצורך כך עו"ד שרשמו את החברה נדרשו לסרוק את המסמכים הנדרשים ע"י רשם החברות, לחתום אותם באמצעות כרטיס חכם ולשלוח אותם בדוא"ל לרשם החברות.

להלן דרישות רשם החברות לצורך רישום חברה בדוא"ל

 1. יש להגיש טופס הגשת מסמכים לצורך רישום החברה בדואר האלקטרוני. הטופס דומה למסמך המוגש פיזית לרשם החברות ובו על מקימי החברה להציע את שם החברה המבוקש ובנוסף 3 שמות חלופיים (באנגלית ובעברית).
 2. יש למלא את כל המסמכים הנדרשים לצורך רישום חברה (בין אם מדובר בחברת יחיד או בחברה עם מספר בעלי מניות) כמפורט:
 3. תשלום אגרת רישום חברה – אגרה הרישום החברה נע סביב סכום של 2600 ש"ח (לסכום המדויק יש לעיין באתר הרשם – אגרת רישום).

להלן מספר דגשים בנוגע להגשת מסמכים לרשם החברות:

 • רשם החברות מקפיד על סדר בהגשת המסמכים ולפי דרישותיו, נכון למועד רשימה זו, את שלושת המסמכים המוזכרים בסעיפים 1-3 יש לחתום אלקטרונית ולסרוק לפי סדר הופעתם היינו: (1) טופס הגשת מסמכים (2) מסמכי הקמת חברת יחיד או מסמכי הקמת חברה עם כמה בעלי מניות (3) אישור על תשלום אגרה שנתית.
 • הקובץ הסרוק עם כל מסמכי ההקמה צריך להישמר בשם עורך הדין שמגיש את הבקשה יחד עם שם החברה המבוקש.
 • עוד יש לציין כי רשם החברות דורש כי על-מנת להגיש את המסמכים עו"ד שמגיש את הבקשה חייב להיות עורך דין שחתם בחתימתו האלקטרונית את הבקשה ואימת את כל החותמים על כל מסמכי ההקמה.

 

לאחר רישום החברה, בדרך כלל הבעלים יפעל לפתיחת תיקים ברשויות המס או העברת התיקים לחברה, פתיחת חשבון בנק לחברה ומינוי מורשה חתימה (פרוטוקול מורשי חתימה), עריכת ביטוחים, התקשרות בהסכמים עם צדדי ג' – הסכם שכירות לעסק, הסכם התקשרות עם לקוחות, הסכמי הלוואה, הסכמי ייעוץ, חוזי הפצה ועוד.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

טעויות נפוצות בהקמת חברה

טעויות בהקמת חברה – דגשים בנוגע לרישום חברה

לצורך הקמת חברה מומלץ להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום (עורך דין לחברות).

אם החלטתם להקים חברה בע"מ, לאחר ששקלתם את מכלול היתרונות והחסרונות שניהול עסקים במסגרת חברה (להרחבה ראו הקמת חברה), להלן מספר טעויות נפוצות בהליכי הקמת חברה בע"מ:

 1. בחירת שם לחברה שכבר נמצא בשימוש או שימוש בשם שאינו חוקי – לפני שרשם החברות יאשר את הקמת החברה הוא יבדוק האם השם המוצע אינו עומד בניגוד להוראות הדין לרבות שהחברה החדשה לא עושה שימוש בשם אשר דומה לחברה קיימת (להימנע ממצב של פגיעה בסימני מסחר). בין יתר הבדיקות שמומלץ לבצע בעת בחירת שם לחברה היא בדיקה באתר של רשם החברות ובאתר של רשם סימני המסחר, בנוסף רצוי לבדוק גם במנועי חיפוש ולבדוק האם השם המבוקש בשימוש על-ידי גורם אחר.
 2. חתימות – בעת הקמת חברה חשוב להקפיד לחתום על כל הטפסים, אי חתימה על אחד המסמכים יגרום לרשם החברות לדחות את בקשת רישום החברה. בין יתר המסמכים שיש לחתום עליהם – טופס בקשה לרישום חברה, תצהיר דירקטורים ראשונים, תצהיר בעלי מניות ותקנון החברה.
 3. אי התאמה בין הוראות התקנון של החברה לבקשה לרישום חברה – אחת הטעויות החוזות בבקשה לרישום חברה היא בעת רישום הון המניות של החברה. חשוב להקפיד, הון המניות יכול להיות מורכב ממניות בעלות ערך נקוב או מניות שאינן בעלות ערך נקוב. על נושא זה להופיע באופן זהה הן בתקנון חברה והן בבקשה להקמת חברה.
 4. רישום דירקטור או בעל מניות בחברה כאשר שהוא מוגבל לייסד חברה על-פי דין – למשל הרשם יכול למנוע מבעל מניות בחברה מפרת חוק לייסד חברה חדשה או מדירקטור בחברה מפרת חוק שלא שילם עיצום כספי שהוטל עליו על-פי חוק החברות.
 5. הקפדה על מילוי נכון של מסמכי ההקמה – לעיתים חלק מבעלי המניות והדירקטורים שוכחים למלא ולחתום על תצהיר בעלי מניות ותצהיר דירקטורים ראשונים (להרחבה ראו תצהיר דירקטורים ראשונים וכן תצהיר בעלי מניות ראשונים).
 6. ניסוח תקנון באופן לקוי או חסר – יש לא מעט מקימי חברות אשר בוחרים להקים חברה באמצעות נוסח תמציתי מאוד של תקנון הכולל רק את ההוראות שחובה לכולל בו על-פי דין. פעמים רבות יש היגיון שעומד מאוחרי החלטה זו, אך לצד זאת לעיתים הגדרה מצומצמת של התקנון עשויה להסב נזק, במיוחד כאשר מדובר בחברות בהן יש יותר מבעל מניות אחד. בעת ניסוח תקנון לחברה, בין היתר, מומלץ להגביל את זכויות העבירות של המניות.
 7. לפני הקמת חברה מומלץ לעיין גם בדגשים להקמת עסק.
על-מנת להימנע מטעויות בעת רישום חברה מומלץ לעקוב בקפידה אחר הוראות הדין והדרישות המשתנות של רשם החברות. להרחבה בנוגע לפרוצדורת הרישום ראו רישום חברה.
האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עורך דין.

רשם החברות

רשם החברות הוא גוף שהוקם על-ידי רשות התאגידים והוא ממוקם בירושלים. כיום יש שלוחה של רשם החברות גם בתל-אביב.

מה תפקידו של רשם החברות? רשם החברות עוסק, בין היתר, בהליכים הקשורים להקמת חברה ורישומה. המעוניינים להקים חברה נדרשים להגיש את מסמכי היסוד (תקנון חברה, הצהרת בעלי מניות ראשונים ותצהיר דירקטורים ראשונים) לרשם החברות אשר יבחן אם המסמכים הוגשו בהתאם להוראות הדין והאם ניתן לרשום את החברה בתנאים המוצעים (להרחבה ראו רישום חברה).

כמו כן, רשם החברות מרכז מידע בנוגע לעניינים שונים אשר קשורים לחברה, כגון כתובות, בעלי מניות, דירקטורים, שעבודים, אגרות ועוד.

חברות נדרשות להגיש דיווחים לרשם החברות, כגון דוח שנתת על-ידי רואה החשבון המבקר של החברה, דוח על הקצאת מניות, דוח על החלפת דירקטורים, דיווח על שינוי שם החברה, דיווח על שינוי כתובת החברה, רישום שעבוד על שם החברה ועוד. זמני הטיפול אצל רשם החברות משתנים, והם תלויים בסוג הבקשה שמוגשת, למשל, הקמת חברה בדוא"ל, זמן הטיפול נכון לשנת 2015 הוא 24 שעות.

תיק חברה ונסח חברה – על-מנת לקבל מידע בנוגע לחברות (כגון, פרטים על בעלי המניות והדירקטורים של החברה, כתובת, שעבודים, חובות לרשם החברות, תקנון החברה, דוחות שהוגשו לרשם ועוד) ניתן להפיק נתונים אלו דרך האתר של רשם החברות: פלט (נסח) של החברה (להפקת פלט ראו נסח חברה). יש לציין שהמידע המצוי בידי הרשם הוא חלקי בלבד ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולות.

האמור לעיל אינו מהווה ייעץ משפטי ואין להסתמך בעת ביצוע פעולה כלשהי ללא התייעצות עם עורך דין.