תגית: התנגדות לתביעה על סכום קצוב

תביעה על סכום קצוב והתנגדות לתביעה על סכום קצוב

רשימה זו תציג בקצרה מספר נקודות בנוגע לתביעות על סכום קצוב ובנוגע להתנגדות לתביעות על סכום קצוב. לצורך הגשת תביעות, כל שכן התגוננות מפני תביעות חשוב להתייעץ עם עורך דין (משרד עו"ד).

תביעה על סכום קצוב

מה זה תביעה על סכום קצוב? תביעה אשר ניתן להגיש אותה ישירות ללשכת ההוצאה לפעול (פתיחת תיק הוצאה לפעול) להבדיל מתביעות המוגשות לבית המשפט או לבית דין או לערכאה שיפוטית אחרת. את התביעות להוצאה לפועל ניתן להגיש לכל אחת מלשכות ההוצאה לפעול. תביעה על סכום קצוב נוצרת בדרך כלל לאחר הפרת הסכם או התחייבות או ביטול הסכם ופעמים רבות לאחר שמוצו הניסיונות לגבות את החוב בהמצאות שליחת דרישות תשלום או מכתבי התראה (התמודדות עם לקוחות שמסרבים לשלם).

האם יש הגבלה על גובה התביעה בתביעות על סכום קצוב? תביעה על סכום קצוב מוגבלת עד לסכום של 75,000 ש"ח (כולל ריבית והפרשי הצמדה), בכפוף להוראת חוק הוצאה לפעול.

מה התנאים להגשת תביעה על סכום קצוב? 

להלן כמה נקודות שחשוב להכיר בנוגע להגשת תביעות על סכום קצוב:

  1. איזה תביעות מתאימות להליך של סכום קצוב? תביעות אשר יכולות להתברר במסגרת הליך זה, הן תביעות לסכום קצוב (סכום נקוב) מכוח חוזה או התחייבות או מכוח החוק ואשר מגובים בראיה בכתב (למשל חוזה או התחייבות אחרת בהן אדם או חברה מתחייבים לשלם סכום ספציפי).
  2. התראה מראש, בכתב בת 30 יום, בדואר רשום ועם אישור מסירה – טרם הגשת תביעה על סכום קצוב יש להגיש התראה בדואר רשום, לפיה על החייב לשלם את החוב טרם הגשת התביעה ללשכת ההוצאה לפעול. נוסח מכתב ההתראה צריך להיות בהתאם להוראות הדין. אם לא ניתן להמציא את מכתב ההתראה בדואר רשום יש לבצע מסירה אישית של ההתראה לחייב, בהתאם להוראות הדין.
  3. בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב – בקשה לביצוע תביעה כאמור תוגש לאחר 30 יום ממועד שליחת ההתראה לנתבע. לצורך הגשת התביעה יש למלא טופס מתאים, בהתאם להוראות הדין (ראו טופס לדוגמא). מה לצרף לבקשה? לבקשה יש לצרף כתב תביעה, ראיה בכתב, מכתב התראה שנשלח לחייב ואישור משלוח דואר, יפוי כוח לעורך דין אשר מיוצג בתיק, אישור על כתובת החייב בהתאם להוראות הדין. לצורך הגשת הבקשה יש לשלם אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן, אך לא פחות מ-93 ש"ח בצירוף אגרת פרוטוקול בסך של 23 ש"ח.

לאחר הגשת תביעה לסכום קצוב, מנהל לשכת הוצל"פ ימציא אזהרה לחייב לפיו ביכולתו לפעול תוך 30 ימים ממועד קבלת האזהרה: לשלם את חובו, להתייצב לחקירת יכולת או להגיש בקשה לצו תשלומים או להגיש התנגדות לתביעה (התנגדות לתביעה על סכום קצוב) – למידע נוסף ומדויק חשוב להתייעץ עם עורך דין וכן לעיין בחוק ההוצאה לפעול ובתקנותיו.

התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב

איך להתגונן מפני תביעה על סכום קצוב? להלן מספר דגשים בנוגע להתנגדות לתביעה על סכום קצוב, כמו כן לצורך הגשת התנגדות לתביעה על סכום קצוב מומלץ מאוד להיות מיוצג על ידי משרד עו"ד:
  1. איך מתגוננים מפני תביעה על סכום קצוב? בקצרה, חייב שקיבל כתב תביעה על סכום קצוב יכול להגיש התנגדות לתביעה – ההתנגדות היא למעשה מעין "כתב הגנה ובקשת רשות להתגונן יחד" והיא מוגשת להוצאה לפועל. במסגרת זו שוטח הנתבע (חייב) את טענותיו ומבקש מבית המשפט לאשר לו להתגונן מפני התביעה שהוגשה כנגדו. בקשת רשות להתגונן זו מוגשת בליווי תצהיר, אשר מואמת על-ידי עורך דין.
  2. הקפדה על מועדים – מי שהוגשה נגדו תביעה על סכום קצוב ומעוניין להתנגד לתביעה ולהתגונן, עליו להקפיד ולהגיש את כתב ההתנגדות לתביעה על סכום קצוב, במועד, לפני חלוף תקופת האזהרה וכך לעכב את הליכי ההוצאה לפעול.
  3. ניהול הליך משפטי – לאחר הגשת ההתנגדות הדיון בתיק יעבור לבית משפט, במסגרתו ייחקר החייב ולאחר מכן בית המשפט יחליט אם לקבל את ההתנגדות ולאפשר לחייב להתגונן מפני כתב התביעה או להורות על תשלום הסכום הקצוב ו/או הוצאות.
המלצה לסיום, ניהול הליכים משפטיים דורשים לא רק היכרות מעמיקה עם החוקים, אלא גם ידע וניסיון רב בפרקטיקה הנהוגה בערכאות משפטיות, לכן מי ששוקל הגשת תביעה על סכום קצוב או נדרש להגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב, חשוב שיתייעץ עם עורך דין.

 

חוק ההוצאה לפעול  

להלן מספר סעיפים חשובים מחוק ההוצאה לפעול בנושא תביעה על סכום קצוב ושכר טרחה בתביעות כאמור:

"ביצוע תביעה על סכום קצוב

81א1. (א)  תביעה שהיא אחת מאלה:

1) תביעה על סכום כסף קצוב הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראיה בכתב;

2) תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק, ניתן לבקש לבצעה בהוצאה לפועל כמו פסק דין של בית משפט בכפוף להוראות סעיף זה, ובלבד שסכום התביעה אינו עולה על 75,000 שקלים חדשים ביום הגשתה, והוא אף אם עלה הסכום לאחר מכן מחמת הפרשי ריבית או הצמדה (בסעיף זה – תביעה על סכום קצוב).

(ב), 2) הוגשה בקשה לבצע תביעה על סכום קצוב שעניינה תשלום שכר טרחה בעד טיפול בתביעה שאדם זכאי בשלה לסיוע משפטי לפי פרט 6(ג) או (ד) לתוספת לחוק הסיוע המשפטי, יכלול המבקש בהתראה הודעה לחייב, בנוסח ובאופן שיקבע שר המשפטים.

(ב1) המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב לפי הוראות סעיף זה, ימציא לנתבע, בדואר רשום עם אישור מסירה, התראה בדבר כוונתו להגיש את התביעה כאמור לביצוע בהוצאה לפועל (בסעיף זה – ההתראה); לא הצליח המבקש להמציא לנתבע את ההתראה באופן האמור, והיה המבקש מיוצג על ידי עורך דין, יוכל עורך הדין להמציא את ההתראה באמצעות מסירה אישית לפי הוראות תקנות סדר הדין ויחולו לעניין זה הוראות תקנות 489 ו-490 לתקנות סדר הדין.

(ב2) סירב הנתבע לקבל את ההתראה או לחתום על אישור מסירה, יראו את הנתבע כמי שהומצאה לו ההתראה כדין; הערת פקיד הדואר או המוסר בדבר הסירוב תהווה ראיה לאמיתותה.

(ג) לא תוגש בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל אלא בתום שלושים ימים מיום שהתובע שלח לנתבע את ההתראה; הבקשה תוגש בצירוף כתב התביעה, כל מסמך התומך בתביעה, העתק מההתראה, אישור על משלוח ההתראה בדואר רשום לנתבע ואישור מסירה או הערת פקיד הדואר או המוסר בדבר סירוב הנתבע לקבל את ההתראה או לחתום על אישור המסירה, לפי העניין, וכן העתק תשובת הנתבע להתראה, אם השיב לה (בסעיף זה – בקשה לביצוע תביעה).

(ד), 1) הנתבע רשאי להגיש התנגדות לבקשת הביצוע, לרבות התנגדות מהטעם שלא התקיימו בתביעה התנאים הקבועים בסעיף קטן (א), בתוך שלושים ימים מיום המצאת האזהרה לפי הוראות סעיף קטן (ה); להתנגדות יצורף תצהיר לאימות העובדות שביסודה וכן כל מסמך שתומך בהתנגדות; 

2) הוגשה התנגדות, יעכב רשם ההוצאה לפועל את ביצוע הבקשה ויעביר את התביעה וההתנגדות לבית המשפט; לענין הדיון בבית המשפט יראו את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר לפי תקנות סדר הדין.

(ה) הוראות סעיף 7 בדבר המצאת אזהרה יחולו על תביעה על סכום קצוב, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

1) על אף האמור בסעיף 7(א) – המועד להגשת התנגדות לבקשה לביצוע התביעה יהיה שלושים ימים מיום המצאת האזהרה;

2) על אף האמור בסעיף 7(ה) – לא יוחל בביצוע תביעה על סכום קצוב אלא לאחר המצאת האזהרה ולאחר שחלפה התקופה שנקבעה בה, לפי הוראות סעיף זה.

(ו)  נוכח רשם ההוצאה לפועל כי לא התקיימו בתביעה התנאים הקבועים בסעיף קטן (א) יעבירה לבית המשפט.

(ז) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי – 1) להתקין תקנות לביצוע סעיף זה, לרבות בדבר נוסח ההתראה ונוסח האזהרה, ואולם לעניין תקנות כאמור בסעיף קטן (ב)(2), לא נדרש אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; 2) על אף הוראות סעיף 6, להתקין תקנות בדבר סמכותן המקומית של לשכות ההוצאה לפועל לענין תביעה לפי סעיף זה; 3) לקבוע בצו סכום העולה על הסכום הקבוע בסעיף קטן (א).

הוראות לענין שכר טרחה בתביעה על סכום קצוב ובתובענה לתשלום שטר

81א2. הוגשה לבית המשפט שלא בדרך של העברה לפי הוראות סעיף 81א או 81א1, לפי העניין, תובענה לתשלום שטר או תביעה על סכום קצוב (בסעיף זה – תביעה), שהיה ניתן לבצעה לפי חוק זה, לא יהיה התובע זכאי לכך שייפסק לזכותו שכר טרחת עורך דין בבית המשפט בשל תביעתו, אלא אם כן בקשת התובע לסעד זמני התקבלה במעמד הצדדים או התקבלה במעמד צד אחד ולא בוטלה בדיון במעמד הצדדים או שבית המשפט מצא כי התקיימו נסיבות מיוחדות אחרות שיפורטו שהצדיקו להגיש את התביעה לבית המשפט.

הפרשי הצמדה וריבית בהוצאה לפועל על שטר ועל תביעה על סכום קצוב

81א3. (א)  בסעיף זה –

          "מועד הפירעון" –

1) לעניין שטר – אם היה השטר בר-פירעון עם דרישה – יום הצגת השטר לפירעון, ובכל מקרה אחר – יום חלותו של השטר; מקום שנאמר בשטר שיש לפרעו בריבית – לפי המועדים האמורים בסעיף 8(ד) לפקודת השטרות;

2) לעניין תביעה על סכום קצוב – מועד הגשתה לביצוע בהוצאה לפועל;

"תביעה על סכום קצוב" – תביעה על סכום קצוב כמשמעותה בסעיף 81א1(א).

(ב) הסכום הנקוב בשטר או סכום התביעה בתביעה על סכום קצוב (בסעיף זה – סכום התביעה), ייגבה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, או, לפי בקשת זוכה – בתוספת ריבית בשיעור שנקבע לפי סעיף 4(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, והכל החל במועד הפירעון ועד למועד הגשת התנגדות הקבוע בסעיפים 81א(ג) או 81א1(ד)(1), לפי העניין; בקשת הזוכה לפי סעיף קטן זה תוגש יחד עם הבקשה לביצוע השטר או התביעה, לפי העניין, והזוכה לא יהיה רשאי לחזור בו ממנה.

(ג) חלף המועד להגשת התנגדות כאמור בסעיף קטן (ב) ולא הוגשה התנגדות, ייווספו לסכום החוב, החל מאותו מועד ועד למועד התשלום בפועל, הפרשי הצמדה וריבית בצירוף ריבית צמודה לפי סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה; בסעיף קטן זה, "החוב" – סכום התביעה בתוספת ריבית או הפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיף קטן (ב), לפי העניין.

(ד) על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), במקרים המפורטים בפסקאות שלהלן יחולו הוראות אלה:

1) הוסכם בשטר, או בחוזה או התחייבות שמכוחם הוגשה התביעה על סכום קצוב, על תשלום ריבית, הפרשי הצמדה, הפרשי הצמדה וריבית או פיצוי אחר בשל פיגור בתשלום (להלן – ריבית הסכמית), תיווסף לסכום התביעה ריבית הסכמית ובלבד שהריבית אינה מנוגדת לכל דין;

2) נקבעו בחיקוק שמכוחו הוגשה התביעה על סכום קצוב תשלום ריבית, הפרשי הצמדה או סעד אחר כפיצוי על פיגור בתשלום, וכל עוד ניתן להעניק אותו סעד, או נקבעה בחיקוק כאמור הוראה בדבר שלילת תשלום הפרשי הצמדה, בין מלאה ובין חלקית מבחינת השיעור או התקופה – תיווסף לסכום התביעה הריבית הקבועה באותו חיקוק.

(ה) רשם ההוצאה לפועל רשאי, לפי בקשת החייב ומטעמים מיוחדים שיירשמו, להקטין את תוספת הפרשי ההצמדה והריבית או תוספת הריבית האמורות בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג).

(ו) על ריבית לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יחולו הוראות סעיף 7 לחוק פסיקת ריבית והצמדה.

שמירת דינים וזכויות

81ב. אין בסעיף 81א כדי לגרוע מזכויותיהם וחובותיהם של הצדדים על פי פקודת השטרות, ואין בו כדי למנוע אוחז שטר מלהגיש לבית המשפט תובענה לתשלום השטר."

למידע נוסף ראו:

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.