תגית: חברה פרטית

דיווח לרשם החברות על העברת מניות

דיווח לרשם החברות על העברת מניות

חברה מהקבלת החלטה על העברת מניות, מחויבת לדווח על כך לרשם החברות.

את הדיווח לרשם יש לבצע תוך 14 ימים ממועד העברת המניות או קבלת ההחלטה על כך.

לצורך דיווח יש למלא טופס, אשר העתק ממנו ניתן להוריד מהאתר של רשם החברות.

טופס הדיווח צריך לכלול את הפרטים הבאים:

  1. פרטי בעל המניות המעביר את מניותיו – פרטים אלו כוללים את שם שמו המלא (שם + שם משפחה או פרטי תאגיד) וכן את מספר מזהה (תעודת זהות, מספר ח.פ וכיו"ב).
  2. פרטי בעל המניות שאליו מועברות המניות – פרטים אלו כוללים את שמו המלא של בעל המניות אליו מעבירים את המניות ואת המספר המזהה שלו.
  3. כמות מניות מועברת ומועד קבלת החלטה על העברת המניות.
  4. מילוי טופס על-ידי נושא משרה מטעם החברה (כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות) וכן אימות של חתימתו של נושא המשרה על-ידי עורך דין.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

דיווח על שינוי בהרכב הדירקטוריון

שינוי בהרכב הדירקטוריון

חברה העורכת שינוי בהרכב הדירקטוריון (מועצת המנהלים של החברה) נדרשת לדווח על כך לרשם החברות.

לפי חוק החברות, שינוי בעלי מניות בחברה, כגון הוספת דירקטור או הסרה של דירקטור, מחייבת דיווח לרשם החברות. את הדיווח יש להגיש לרשם החברות תוך 14 ימים ממועד השינוי.

לצורך הגשת הדיווח יש למלא טופס דיווח על שינוי בהרכב הדירקטוריון (נוסח לדוגמה מצוי באתר של רשם החברות.

בטופס שינוי הרכב הדירקטוריון יש למלא את הפרטים הבאים:

  1. פרטים בנוגע לחברה – פרטי החברה הכוללים את שם החברה, מספר הח.פ שלה, כתובת החברה ומספר הטלפון של החברה.
  2. פרטי הדירקטורים – פרטי הדירקטורים שמונו או שחדלו לכהן בתפקיד דירקטור בחברה ומועד התחלה או הפסקת כהונתם.
  3. אימות חתימה על-ידי עו"ד – פרטים מלאים של מדווח הבקשה (נושא משרה לפי סעיף 39 לחוק החברות), חתימתו ואימות חתימתו על-ידי עורך דין.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.