תגית: חוזה שותפות עסקית

חוזה שותפות עסקית

הסכם שותפות עסקית נערך בין שותפים אשר רוצים לנהל את הפעילות העסקית שלהם במסגרת משפטית של שותפות. הסכם השותפות מסדיר את הזכויות והחובות של הצדדים האחד כלפי השני וביחס לשותפות.

חשוב להבדיל בין חוזה שותפות לבין הסכם מייסדים – האחרון מתייחס למצב בו הפעילות העסקית מתנהלת בחברה כמו כן חלים על הסכמים אלו מערכות דינים שונות.

טיפים לעריכת הסכם שותפות עסקית – ללא הסכם בכתב יש יותר מקום לפרשנות

חוזה איכותי הוא כזה אשר מותאם לצדדים המתקשרים הכוללת גם את מערכת האילוצים לה הם כפופים. ולכן לפני התקשרות בחוזה שותפות עסקית חשוב להתייעץ עם עו"ד (עורך דין לחוזים) אשר עוסק כדרך קבע בתכנון וניסוח הסכמים כאלו.

להלן מספר סעיפים בהסכם שותפות עסקית, שחשוב להכיר:

  1. מימון השותפות – איך תמומן הפעילות השוטפת של השותפות? האם השותפים מתחייבים להזרים הון ראשוני לשותפות? האם בכוונת הצדדים לגייס שותפים חדשים?
  2. קבלת החלטות בשותפות ומבוי סתום – לכל שותפות עסקית נלוות מחלוקות בין השותפים בנוגע לאופן ניהול השותפות, היכולת ליישב את המחלוקות  וקשיים מעשיים בנושאים שלא גובשו היטב מראש, לכן מומלץ מאוד לתכנן מראש בהסכם שותפות את אופן ניהול הפעילות המשותפת. טרם כניסה ליחסי שותפות, אך גם במהלך חיי השותפות, חשוב ליצור מנגנונים לקבלת החלטות – על השותפים לדעת לענות על שאלות כמו מי מנהל את הפעילות השוטפת של השותפות? איך מתקבלות החלטות בפועל? האם יש החלטות שרק אחד מהשותפים יכול לקבל לבד? האם יש החלטות שחייבות את הסכמת כל השותפים (למשל צירוף שותפים, נטילת הלוואות וכיו"ב)? לאור מורכבת הפעילות העסקית לא פעם הצדדים מגיעים למצב של העדר הסכמה – מבוי סתום (Dead Lock) – כדאי לקבוע מראש איך הצדדים יישבו את המחלוקות – האם פונים לבורר או יועץ מוסכם? או שהצדדים יפנו לבית משפט? האם קובעים מנגנון של רוב מופחת לצורך קבלת החלטה?
  3. זכות סירוב ראשונה – האם לשותפים תהא זכות לרכוש ראשונים נכס של השותפות או למשל את חלקו של שותף בשותפות, לפני שהם יוצעו לכל צד אחר? למשל כאשר צד לשותפות רוצה למכור את חלקו עליו יהיה להציע את עסקת המכירה קודם כל ליתר השותפים המחזיקים בזכות הסירוב (להרחבה ראו זכות סירוב).
  4. חלוקת תפקידים וזמן עבודה נדרש בין השותפים – מה חלוקת העבודה בין השותפים? כמה זמן נדרש כל אחד מהשותפים להשקיע בפעילות המשותפת? מי אחראי על איזה תחום בשותפות? ללא חלוקת תפקידים בשותפות חלק מהשותפים יכולים לכפור בחובות החלות עליהם או לדרוש לפתע תשלום עבור פעולות שביצעו עבור השותפות.
  5. פירוק השותפות – מי ראשי לפרק את השותפות? מה המנגנון שיקבע את פירוק השותפות? איזה חלק מהשותפות יקבל כל שותף עם הפירוק? להרחבה ראו פירוק שותפות.
  6. סודיות ואי תחרות – חוזי שותפות בדרך כלל מתייחסים לסוגיות הנוגעות לחובת סודיות ואי תחרות לפיהן פעמים רבות הצדדים בוחרים להגביל את השותפים לשמור באופן סודי, בין היתר, מידע שהגיע לידיעתם במסגרת העבודה המשותפת וכן חל עליהם איסור להתחרות בעסקי השותפות – למידע נוסף ראו חוזה סודיות.
  7. מטרות ותקופת השותפות – פעמים רבות לשותפים כדאי להגדיר מה מטרתה של השותפות העסקית? מתי מתחילה השותפות? מתי השותפות מפסיקה להתקיים? האם יש מגבלות על פעילות השותפות?
  8. חלוקת רווחים בשותפות – מתי יחולקו רווחי השותפות ובאיזה אופן? האם כל הרווחים יחולקו? האם חלק מהרווחים יושקעו מחדש בשותפות?
  9. הפרות וסעדים – מה קורה במקרה של הפרת הסכם (הפרה של חוזה)? האם השותפות תיכנס למסלול של פירוק? האם צד להסכם יהיה רשאי לרכוש את הצד השני? האם פונים לבוררות? איך ניתן יהיה לבטל את ההסכם?

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.