תגית: חוק החוזים האחדים

חוזה אחיד – חוק החוזים האחדים

מה זה חוזה אחיד?

בקצרה ובאופן תמציתי יצוין כי חוזה אחיד הוא הסכם בו חלק או כל תנאיו הם מקפחים, כאשר הוראות החוזה נערכו על-ידי צד אחד והם משמשים את העורך לחוזים רבים.

לצורך בחינת השאלה האם מדובר בחוזה אחיד או האם תנאי מתנאי החוזה מקפח או האם יש הצדקה לביטול החוזה עקב תנאיו או לשינוי הוראותיו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין (ראו עורך דין לחוזים).

להלן מספר נקודות העולות מחוק החוזים האחדים התשמ"ג-1982 (להלן: "חוק החוזים האחדים").

חוזה אחיד מוגדר בחוק החוזים האחדים באופן הבא:

"נוסח של חוזה שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי מסויימים במספרם או בזהותם".

המונח תנאי מוגדר גם הוא בחוק החוזים האחדים כך: "תניה בחוזה אחיד, לרבות תניה המאוזכרת בו וכן כל תניה אחרת שהיא חלק מההתקשרות, ולמעט תניה שספק ולקוח הסכימו עליה במיוחד לצורך חוזה מסויים".

חוק החוזים האחדים הגדיר גם את המונחים ספק ולקוח

ההגדרה של ספק בחוק החוזים האחדים היא כדלקמן: מי שמציע שהתקשרות עמו תהיה לפי חוזה אחיד, ואחת היא אם הוא הנותן או המקבל של דבר.

ההגדרה של לקוח בחוק החוזים האחדים היא כדלקמן: "מי שספק מציע לו שהתקשרות ביניהם תהיה לפי חוזה אחיד, ואחת היא אם הוא המקבל או הנותן של דבר".

מה נחשב תנאי מקפח בחוזה אחיד?

בתי המשפט ובתי הדין אשר הונח לפניהם טענה בנוגע לתנאים מקפחים בחוזה אחיד, יכולים להורות על ביטול התנאי המקפח או על שינויו,  כאשר יש בחוזה משום קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של הספק העלול להביא לקיפוח של לקוחות. בתי המשפט בוחנים את התנאי יחד עם נסיבות המקרה טרם החלטה על ביטול תנאי או שינוי תנאי בחוזה.

כך מוגדר נושא "תנאי מקפח וביטולו" בחוק החוזים האחדים: "בית משפט ובית הדין יבטלו או ישנו, בהתאם להוראות חוק זה, תנאי בחוזה אחיד שיש בו – בשים לב למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות – משום קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של הספק העלול להביא לידי קיפוח לקוחות (להלן: תנאי מקפח)."

חזקות לתנאים מקפחים בחוזה אחיד

בנוסף חוק החוזים האחדים קובע בסעיף 4 לחוק מספר חזקות בנוגע לתנאים אשר ייחשבו כתנאים מקפחים.

להלן הוראות סעיף 4 לחוק החוזים האחדים:

"4. חזקה על התנאים הבאים שהם מקפחים: (1) תנאי הפוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מאחריות שהיתה מוטלת עליו על פי דין אילולא אותו תנאי, או המסייג באופן בלתי סביר את האחריות שהיתה מוטלת עליו מכוח החוזה אילולא אותו תנאי; (2) תנאי המקנה לספק זכות בלתי סבירה לבטל, להשעות או לדחות את ביצוע החוזה, או לשנות את חיוביו המהותיים לפי החוזה; (3) תנאי המקנה לספק זכות להעביר את אחריותו לצד שלישי; (4) תנאי המקנה לספק זכות לקבוע או לשנות, על דעתו בלבד, ולאחר כריתת החוזה, מחיר או חיובים מהותיים אחרים המוטלים על הלקוח, זולת אם השינוי נובע מגורמים שאינם בשליטת הספק; (5) תנאי המחייב את הלקוח באופן בלתי סביר להיזקק לספק או לאדם אחר, או המגביל בדרך אחרת את חופש הלקוח להתקשר או לא להתקשר עם אדם אחר; (6) תנאי השולל או המגביל זכות או תרופה העומדות ללקוח על פי דין, או המסייג באופן בלתי סביר זכות או תרופה העומדות לו מכוח החוזה, או המתנה אותן במתן הודעה בצורה או תוך זמן בלתי סבירים, או בדרישה בלתי סבירה אחרת; (6א) תנאי המקנה לספק באופן בלתי סביר תרופה שאינה עומדת לו על פי דין, לרבות תנאי המתיר לספק לצרף תרופות שאין לצרפן על פי דין או תנאי הקובע פיצויים מוסכמים שאינם סבירים לטובת הספק; (7) תנאי המטיל את נטל ההוכחה על הלקוח, ואלמלא אותו תנאי נטל זה לא היה מוטל עליו; (8) תנאי השולל או המגביל את זכות הלקוח להשמיע טענות מסויימות בערכאות משפטיות, או הקובע כי כל סכסוך בין הספק והלקוח יידון בבוררות; (9) תנאי המתנה על הוראת דין בדבר מקום שיפוט או המקנה לספק זכות בלעדית לבחירת מקום השיפוט או הבוררות שבהם יתברר סכסוך; (10) תנאי הקובע מסירת סכסוך לבוררות כאשר לספק השפעה גדולה יותר מאשר ללקוח על תנאי הבוררות, לרבות קביעת הבורר, מקום הבוררות, תנאים שעל פיהם תתנהל הבוררות, אופן ניהול הבוררות וסדרי הדין בבוררות, והכול אף אם הספק הוכיח כי מסירת הסכסוך לבוררות כשלעצמה כאמור בפסקה (8) אינה מקפחת; (11) תנאי הקובע הצמדה של מחיר או תשלום אחר, לפי החוזה, למדד כלשהו, כך שירידה של המדד או עלייה שלו לא תזכה את הלקוח; (12) תנאי שלפיו נדרש הלקוח לאשר או להצהיר כי קרא את החוזה, או תנאי שבו הלקוח מצהיר על מעשה שעשה, על מודעותו לעניין מסוים, או על עובדה שמתקיימת בעניינו, או מאשר אותו, והכול למעט מידע שהלקוח מסר לספק בחוזה".

תנאים בטלים בחוזה אחיד

ישנן הוראות (תנאים) בחוזה אחיד אשר בטלים מעיקרם, כגון תנאי בחוזה אחיד אשר שולל או מגביל את הזכות של הלקוח לפנות לערכאה משפטית או תנאי בחוזה אחיד שפוטר את הספק מאחריות לנזקי גוף או למעשי זדון המוטלים עליו לפי דין.

כך נקבע בסעיף 5 לחוק החוזים האחדים: "(א) תנאי בחוזה אחיד השולל או המגביל את זכות הלקוח לפנות לערכאות משפטיות – בטל. (ב) תנאי בחוזה אחיד הפוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מאחריות לנזק גוף או למעשה זדון המוטלת עליו על פי דין – בטל".

איך להתמודד עם חוזה אחיד?

בקצרה, אחת הבעיות עם חוזה אחיד היא שפעמים רבות לצד החלש אין אפשרות לשנות את סעיפיו, במצב זה עולה השאלה האם עדיין כדאי לבצע את  ההתקשרות. באופן ככללי יצוין כי ככל שנזק ביחס לתועלת מחתימה על החוזה גדול יותר, כנראה שעדיף להימנע חתימה. אולם לעיתים צדדים בכל זאת מעדיפים לחתום על חוזים אחדים ולאחר מכן מבקשים לבטל סעיפים ממנו.

לצורך הכרעה בנוגע לאופן התמודדות עם חוזה אחיד, האם רצוי לחתום עליו למרות תנאיו המקפחים והאם כדאי להגיש תביעה בגין הנזקים שנגרמו עקב החתימה על סעיפים שלא ניתן לשנות, יש לפנות לעורך דין.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.