תגית: יחסי שותפות

שותפות עם חברה

על מה חשוב להקפיד בעת כניסה לשותפות עם חברה? 

חשוב למקם את ההתקשרות העסקית במרחב המשפטי הנכון – באיזה סוג שותפות מדובר? מה תכלית השותפות? האם מדובר ביחסי שותפות כמשמעותם בפקודת השותפויות או בצורת התקשרות אחרת (כמו למשל שיתוף פעולה עסקי, רכישת מניות בחברה ועוד ועוד).
תכנון נכון של ההתקשרות העסקית הכרחי להוצאה לפעול של מטרות ההתקשרות ובמידת הצורך של אכיפתן בערכאות שיפוטיות. לאור מרוכבות התקשרויות אלו, הסיכונים הנלווים להן והיבטים המשפטיים הרבים הכרוכים בביצוען, טרם כניסה לשותפות עם חברה (למשל כנגד מניות) יש להתייעץ עם עורך דין – עורך דין לחוזים.
בהקשר זה יודגש כי לא מומלץ להתקשר על סמך זכרון דברים קצר, ללא בדיקתו על-ידי עורך דין.
להלן אזכור של מספר פרמטרים שרצוי לשקול בעת כניסה לשותפות עם חברה:
 • מבנה התקשרות – האם ההתקשרות היא בהסכם מייסדים? רכישת מניות או בדרך אחרת? רצוי לשקול מראש מה מבנה ההתקשרות ומה מערכת היחסים שתהיה בין השותפים (למידע נוסף ראו הסכם מייסדים או הסכם בעלי מניות).
 • תקופת ההתקשרות – האם מדובר בהתקשרות קצרה או ארוכה? לצורך ביצוע פרויקט נקודתי או מספר פרויקטים? מה משך הזמן בו יתקיימו יחסי השותפות?
 • תמורה – התקשרויות עסקיות נודעו בדרך כלל להגדיל את הכנסות (כמובן שיש טעמים נוספים), בהתאם יש להגדיר מראש מה התמורה שתועבר בין הצדדים?  האם מי שמצטרף לחברה יקבל את מניותיו באמצעות הקצאת מניות, רכישת מניות או בדרך אחרת? התמורה משפיע גם על סוג ההתקשרות העסקית. מה תנאים לחלוקת התמורה?
 • תהליכי קבלת החלטות – האם השותף החדש ימנה חבר לדירקטוריון בחברה? אילו החלטות יתקבלו בכל באסיפת בעלי המניות? אילו החלטות יתקבלו בדירקטוריון? מה תהיה יכולת ההשפעה שלו על מהליכי החברה? כניסה כשותף לחברה מבלי שתהיה לשותף יכולת השפעה על מהליכי החברה כרוכה בסיכון רב גדול יותר למצטרף.
 • הגנה על הקניין הרוחני – ניסוח הסעיף כפוף לסוג ההתקשרות העסקית, באופן כללי בלבד יצוין כי יש לבחון מה הקניין הרוחני (לרבות סימן מסחר, זכויות יוצרים, פטנטים וכו')  של החברה? מי יהיה הבעלים של הקניין הרוחני שיפותח?
 • סודיות ואי תחרות – האם חלה על הצדדים חובה לשמירה על סודיות אם כן מה הקיפה של חובת הסודיות? למשך כמה זמן תוגבל ההתחייבות לשמירה על סודיות? (למידע נוסח ראו הסכם סודיות) האם תאסר על הצדדים להתחרות בפעילות המשותפות? אם כן יש להגדיר זאת מראש – על מי חלה ההגבלה, למשך איזו תקופה, האם יהיה סעיף של איסור שידול ועוד.
 • בטחונות – פעמים רבות לא כדאי להיכנס לשותפת מבלי שיהיה בידכם ביטחונות מתאמים שיבטחו את קיום התחייבויות הצד השני. כידוע בטחונות נועדו להבטיח קיום התחייבויות, האם צד להסכם נדרש להעמיד ביטחונות כגון ערבות אישית, פיקדון כספי, שטר חוב, ערבות בנקאית וכיו"ב? (למידע נוסף ראו שטר חוב, ערבות בנקאית וסוגי ביטחונות)
 • מנגנון ליישוב סכסוכים – מחלקות קיימות כמעט בכל עסק ולכן מומלץ מאוד להיערך לכך מראש. מה עושים במקרה של מבוי סתום, שהצדדים לא הצליחו ליישב את המחלוקת ביניהם? האם ימונה בורר חיצוני מוסכם? האם צד אחד יוכל לרכוש את חלקו של הצד האחר (מנגנון במבי)? ואם כן מה התנאים לכל אחד מהמצבים? למידע נוסף ראו סכסוך בין בעלי מניות
 • סיום שותפות בחברה, הפרות וביטול ההתקשרות – שלב שפחות חושבים עליו בכניסה ליחסי שותפות הוא שלב סיום ההתקשרות – מה התנאים לסיום יחסי השותפות ולפירוק החברה? מה ייחשב להפרה של הסכם ההתקשרות? מה התנאים לביטול ההסכם? (למידע נוסף ראו הפרה של חוזה וכן ראו גם פירוק חברה)
 • התייעצות עם עורך דין – כל מי שאינו עורך דין ואינו עוסק בהכנת חוזים מסוג זה יתקשה לנסח בעצמו חוזה שיגן על זכויותיו. לכן, טרם כניסה לשותפות עם חברה יש לפנות לקבל ליווי מקצועי מעורך דין בעל ידע וניסיון בתחום.
 • מיסוי – מה השלכות המס על ההתקשרות העסקית – באיזה אופן אתם עתידים להיות ממוסים?
 חשוב להקפיד על ניסוח מדויק וקפדני של הוראות ההסכם, לצורך כך יש להתייעץ עם עו"ד.