תגית: מכתב התראה

איך לבטל הסכם?

רשימה זו תציג, באופן חלקי בלבד, מספר דגשים בנוגע לביטול הסכמים, לפני ביטול הסכם רצוי להתייעץ עם עו"ד.
איך אפשר לבטל חוזה? 
באופן כללי שאלת ביטול החוזה תלויה בהוראות הדין, סעיפי החוזה ונסיבות ההתקשרות, לכן יש להתייעץ עם עורך דין טרם ביטול החוזה על-מנת לוודא שהביטול נעשה כדין.
ככל יצוין כי חוזה ניתן לביטול לפי הוראות ההסכם שנכרת בין הצדדים אולם חוזה ניתן לביטול גם מכוח עילות אחרות אשר קבועות בדין, למשל בעת כריתת חוזה לא חוקי או בעת פגמים בכריתת החוזה, והכל בכפוף להוראות הדין.
הסיבות לביטול חוזים הן רבות ומגוונות. ביטול החוזה נובע פעמים רבות, אך לא תמיד, כתוצאה מהפרה של הוראות בהסכם (להרחבה ראו גם הפרת חוזה), או העדר כדאיות של צד להסכם להמשיך את ההתקשרות ועוד.
האם מותר לבטל את ההסכם?
על-מנת לבדוק אם ניתן לבטל את ההסכם יש לבחון, בין היתר, את הזכויות המוקנות לצדדים לפי ההסכם, הנסיבות ומגבלות הדין. למשל, לעיתים טרם ביטול חוזה על צד להסכם לתת לצד השני התראה בכתב המאפשרת לו לתקן את הליקוי לדוגמא באמצעות שליחת מכתב התראה מעורך דין.
הערה חשובה בנוגע לביטול הסכמים – בעת ביטול חוזה רצוי לנקוט משנה זהירות מאחר וביטלו עשוי להוביל לסכסוכים משפטיים ולנזקים כספיים גדולים, לעיתים עקב מצב בו ביטול ההסכם נעשה שלא כדין. לכן, טרם ביטול החוזה יש להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום (עורך דין לחוזים).

ביטול הסכם לפי הוראות הדין (הוראות אלו יש לקרוא לצד ובכפוף להוראות הדין והפסיקה)

להלן מספר דוגמאות (באופן חלקי ותמצתי בלבד) בהן החוזה ניתן לביטול או חסר תוקף משפטי הכל לפי ההקשר ובכפוף להוראות הדין:

 1. ביטול חוזים ועסקאות לפי חוק הגנת הצרכן – חוק הגנת הצרכן קובע מספר מצבים ותנאים לפיהם צרכן יכול לבטל הסכם שכרת תוך מספר ימים.
 2. חוזה לא חוקי או הסכם חסר תוקף – ישנם חוזים שבטלים מעיקרם או חסרי תוקף משפטי, מאחר ונעשו שלא בהתאם לדרישות החוק. להלן מספר דוגמאות: 1) חוזה לא חוקי או לא מוסרי או חוזה שנעשה בניגוד לתקנת הציבור; 2) חוזה עם קטין (מתחת לגיל 18) שלא מסוג החוזים שקטינים עושים ובכפוף להוראות הדין. 3) עסקאות במקרקעין (כהגדרתן בחוק) חייבות להיעשות בכתב כדי שיהיה לו תוקף משפטי, בכפוף להוראות הדין.
 3. ביטול הסכם עקב הפרה יסודית – לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) בהפרה יסודית של הסכם הנפגע רשאי לבטל את ההסכם אם שלח לצד המפר הודעה על הביטול תוך זמן סביר לאחר שנודע לנפגע על ההפרה.
 4. ביטול הסכם עקב הפרה לא יסודית – לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ניתן לבטל חוזה גם עקב ביצוע הפרות שאינן יסודית לאחר שניתנה למפר ארכה לקיום החוזה ובלבד שהחוזה לא קוים במהלך תקופת הארכה, למעט חריגים הקובעים בחוק וכפוף לפסיקה.
 5. ביטול חוזה עקב פגמים בכריתתו – להלן מספר עילות לביטול חוזה מכוח הדין עקב פגמים בכריתת החוזה, חשוב לציין שביטול החוזה חייב להיעשות בהתאם למגבלות הדין והפסיקה:
 • ביטול חוזה שנכרת בדרך של כפייה – צד לחוזה שנכפה עליו, בכוח או באיום בכוח, להתקשר בהסכם רשאי לבטל את ההסכם, בכפוף להוראות הדין.
 • חוזה ניתן לביטול עקב עושק – צד להסכם יכול לבטל את החוזה שכרת בתנאים גורעים בניגוד למקובל אם הצד השני ניצל את מצוקתו (כגון חולשתו השכלית, הגופנית או חוסר ניסיונו), בכפוף למגבלות הדין.
 • ביטול הסכם עקב טעות – חוק החוזים קובע כי צד להסכם רשאי לבטל הסכם אם הוא התקשר בחוזה עם הצד השני מחמת טעות (שאינה טעות בכדאיות בעסקה) שאם היא היתה ידוע לו מראש הוא לא היה מתקשר בחוזה, ובלבד שהצד השני ידע על הטעות או היה עליו לדעת עליה. כמו כן, אם הטעות לא היתה ידוע לצד השני ולא היה עליו לדעת על הטעות, בית המשפט רשאי, לבקשת הצד שטעה, להורות על ביטול החוזה, בכפוף להוראות הדין.
 • ביטול חוזה עקב הטעיה – צד שהתקשר עם הצד השני בהסכם עקב טעות (שמקורה בהטעיה של הצד השני או של גורם מטעמו), רשאי לבטל את ההסכם. הטעיה כוללת גם אי גילוי של עובדות שלפי נוהג, דין או הנסיבות הצד השני צריך היה לגלותן. ישנם מספר מקרים בהם החוק מכיל על הצד השני חובת גילוי, למשל לפי חוק הגנת הצרכן על עוסק לגלות לצרכן פגמים המפחיתים מערכו של נכס.

ביטול חוזה מכוח הוראותיו 

להלן מספר דוגמאות נפוצות למקרים בהם הצדדים קבועים הוראות בהסכמים אשר מעניקות להם את הזכות לבטל את ההסכם (בכפוף להוראות הספציפיות של החוזים ולמגבלות הדין והפסיקה):

 • חוזה יכול להעניק לצד להסכם לבטלו אם הצד השני לא ביצע חובה כלשהי שהתחייב לבצע לפי ההסכם. למשל בחוזה שותפות עסקית פעמים רבות קובע גם את חלוקת התפקידים בין הצדדים, אם אחד מהשותפים לא מגיע למשרד או לא מבצע את עבודתו כאמור בהסכם ביניהם, אותו מצב עשוי להיות עילה לביטול החוזה. כך גם בחוזה עבודה, כאשר עובד לא מגיע לעבודתו, ללא הצדקה חוקית למשל עקב מחלה,  או כאשר עובד מפר את אחת מחובותיו למשל חובת סודיות.
 • הסכם יכול לקבוע כי במצב בו צד לא מבצע תשלום כלשהו או לא מעביר לצד השני סחורה כלשהי בזמן, באיכות, בכמות או במועד שסוכם עליו מראש, לצד השני תעמוד זכות לבטל את החוזה. למשל זכיין אשר לא מבצע תשלומים שוטפים לרשת בניגוד להוראות חוזה הזיכיון. דוגמה נוספת היא אי השבת כספי ההלוואה במועד, בניגוד להסכם ההלוואה שנחתם בין הצדדים.
 • בלא מעט הסכמים נקבע כי צד להסכם רשאי לבטלו רק לאחר שנתן לצד המפר את ההסכם אפשרות לתקנו תוך פרק זמן קבוע מראש (מכתב התראה). למשל בהסכם שכירות לעסק בדרך כלל יינתן לשוכר האפשרות לתקן את החוזה במקרה של הפרה לפני ביטולו, למשל אם השוכר לא ישלם דמי שכירות לאחר שנשלחה לו התראה בת 10 ימים, המשכיר יהיה ראשי לבטל את הסכם השכירות. דוגמה נוספת, למשל כאשר קונה נכס לא עמד בלוח התשלומים שנקבע בהסכם לרכישת הדירה ופעל בניגוד להנחיות החוזה.

למידע נוסף בנושא גביית כספים מלקוחות ובפתיחה בהליכים משפטיים ראו:

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

מכתב התראה מעורך דין – האם לשלוח מכתב? ואיך להגיב למכתב שהתקבל?

לצורך הכנת מכתב התראה מעורך דין או התייעצות בנוגע להכנת תגובה למכתב התראה, מומלץ לפנות לעורך דין בעל ידע וניסיון בתחום (בתחום העסקי – עורך דין חברות, בתחום המקרקעין – עורך דין למקרקעין או נדל"ן, בתחום המעמד האישי – עורך דין לדיני משפחה וכיו"ב).

מה זה מכתב התראה מעורך דין?

מכתב התראה מעורך דין כולל בדרך כלל דרישה לבצע פעולה כגון תשלום סכום כספי או מסירת סחורה או ציוד או דרישה לתיקון הפרה של התחייבות חוזית או חובה חוקית אחרת כגון פרסום המהווה לשון הרע.

אם נפגעתם ממעשה או מחדל של צד ג', רצוי לשקול לשלוח מכתב התראה לצד המפר, לצורך כך מומלץ מאוד להתייעץ עם עו"ד.

מכתבי התראה נפוצים מאוד בנושא חובות ותשלומים, כאשר צד מסרב לשלם את חובו לעסק. למידע נוסף בנושא התמודדות עם חובות ראו איך להתמודד עם לקוחות שלא משלמים.

מכתב ההתראה מהווה התראה לפני נקיטת פעולה למשל מימוש ביטחונות (שיק, ערבות אישית, שטר חוב, פיקדון, ערבות בנקאית וכיו"ב), ביטול הסכם – למידע נוסף ראו איך לבטל הסכם? – פתיחה בהליכים משפטיים (למשל הגשת תביעה לאכיפת הסכם, תביעה על סכום קצוב, תביעה לביצוע שטר, למשל תביעה בגין שיק ללא כיסוי, למידע נוסף ראו הגשת תביעה) ועוד.

יצוין כי בדרך כלל ניתן לנמען אפשרות לתקן את ההפרה שביצע או לשלם בעד הנזק או ההוצאות שנגרמו לשולח.

איך להגיב למכתב תראה מעורך דין? חשוב להבין כי תגובתכם תשפיע באופן ישיר על התוצאה, ולכן מומלץ לא להגיב ללא ייעוץ משפטי מעורך דין בעל ידע וניסיון בטיפול בסכסוכים משפטיים. הייעוץ המשפטי בנוגע לאופן הפעולה שיש לנקוט עם קבלת מכתב ההתראה משתנה ממקרה ולמקרה ולתלוי בנסיבות שהובילו לשליחת המכתב. פעמים רבות יהיה צורך לשלוח מכתב תגובה. כמובן שאת נוסח המכתב יש להפקיד בידי משרד עו"ד שילווה אתכם.

האם כדאי לשלוח מכתב התראה מעורך דין? כל מקרה יש לבדוק לפי העובדות הרלוונטיות לרבות ההתחייבויות של הצדדים (לרבות מכוח הסכמים שנחתמו), הוראות הדין, שיקולים עסקיים ועוד. זו עשויה להיות טעות גדולה לשלוח מכתב התראה (בין אם המכתב נשלח מעורך דין ובין אם נשלח באופן עצמי) ללא התייעצות עם עורך דין מומחה בתחום.

להלן דוגמאות נפוצות לשליחת מכתבי התראה מעו"ד:

 1. בתחום האזרחי-מסחרי – מכתב התראה ובו דרישה לקבלת מסמכים או כספים בגין חוב שלא שולם, למשל חוב  בגין אי תשלום עבור אספקת שירותים או סחורות (הפרת הסכם התקשרות עם לקוח או הסכם למתן שירותים); חוב לרשת זכיינות (אי תשלום דמי זיכיון, תמלוגים שוטפים, דמי שיווק ועוד), חוב בגין הפרת הסכם הלוואה (כגון אי תשלום במועד למשל עקב כך ששיק חזר ללא כיסוי, אי תשלום הפרשי ריבית והצמדה); מכתב התראה בגין פרסום לשון הרע או מכתב התראה ואזהרה לפני נקיטת הליכים בגין גזל סודות מסחריים (למשל עקב הפרת חוזה סודיות) או הפרה של סימן מסחר; מכתב התראה בגין הפרת הסכם בין שותפים (חוזה שותפות עסקית) או לפני פירוק של שותפות עסקית (פירוק שותפות או פירוק חברה) ועקב סכסוך בין שותפים; מכתב דרישה לקבלת מידע או מסמכים או כספים או לתיקון ליקויים בחברה מנושא משרה בחברה, מבעל מניות בחברה למשל טרם הגשת תביעה נגזרת או תביעה נגד בעלי מניות בעילה של קיפוח (למידע נוסף ראו קיפוח בעל מניות), לעיתים נשלחים מכתבי התראה לפני הגשת תביעה ייצוגית וכיו"ב.
 2. בתחום דיני העבודה – חלק גדול ממכתבי ההתראה בתחום דיני עבודה נשלחים על-ידי מעסיקים לעובדים ועל-ידי עובדים למעסיקים. להלן מספר דוגמאות לשליחת מכתבי התראה: מכתב התראה בגין אי תשלום שכר מלא, מכתב התראה בשל הפרת חוזה עבודה, מכתב התראה בגין פיטורים שלא כדין, מכתב התראה בגין הטרדה מינית או לשון הרע במקום העבודה ועוד (למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מעסיק).
 3. בתחום המקרקעין – דרישה לתשלום חוב בגין אי עמידה בתשלומי משכנתה או הפרת הסכם לרכישת דירה; מכתב התראה בדרישה לפירוק שיתוף במקרקעין (פירוק שותפות במקרקעין); מכתב התראה לפני נקיטת הליכים של משכיר כלפי שוכר בגין הפרת הסכם שכירות לדירה (או חוזה שכירות לעסק) וגרימת נזק למושכר או אי תשלום חובות (כגון דמי שכירות, ארנונה וכיו"ב) או אי תשלום פיצוי מוסכם; מכתב התראה מרשות מקומית לתשלום היטלי פיתוח, השבחה או אגרות וכיו"ב.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

למידע נוסף אתם מוזמנים להשאיר הודעה ונדאג שעורך דין יצור עמכם קשר: