תגית: מס שבח

מס שבח מקרקעין

חקיקה בתחום מס שבח מקרקעין משתנה מעתה לעת ולכן חשוב לעיין בקפידה בהוראות הדין בכל הנוגע לחובת תשלום המס, גובה המס, התנאים לזכאות לפטור ממס וכיו"ב, לצורך כך מומלץ מאוד להתייעץ עם איש מקצוע מומחה בתחום.

מה זה מס שבח מקרקעין? בתמצית, מס זה מכונה גם בקיצור (מס שבח) הוא מס המוטל על "הרווח" שהפיק בעל הזכות במקרקעין (אדם, תאגיד או גורם אחר) ממכירת זכויותיו במקרקעין לקונה. לצורך חישוב הרווח מתבצע קיזוז של חלק מהוצאות העסקה כמפורט בין היתר בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) מקרקעין. חובת תשלום המס חלה על כל בעל זכות אלא אם יש לו פטור מתשלום המס, והכל בכפוף לחוק ולפסיקה.

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ"ג-1963 קובע, בין היתר, את ההוראות הבאות:

"מכירה", לענין זכות במקרקעין, בין בתמורה ובין ללא תמורה – (1) הענקתה של זכות במקרקעין, העברתה, או ויתור עליה. (2) הענקתה של זכות לקבל זכות במקרקעין, וכן העברה או הסבה של זכות לקבל זכות במקרקעין או ויתור על זכות כאמור. (3) הענקתה של זכות להורות על הענקה, העברה או הסבה של זכות במקרקעין או על ויתור על זכות במקרקעין, וכן העברתה או הסבתה של זכות להורות כאמור או ויתור עליה. (4) פעולה באיגוד שהזכות המוקנית בה מקנה לבעליה כוח, יכולת או זכות לתפוש מקרקעין מסויימים של האיגוד בו מוקנית הזכות או אם אותה זכות מקנה לבעליה את הזכות לדרוש מהאיגוד למסור לתפיסתו מקרקעין מסויימים.

"איגוד" – חברה וחברה נכרית כמשמעותן בפקודת החברות, אגודה רשומה כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות, שותפות הרשומה לפי פקודת השותפויות, אגודה כמשמעותה בחוק העותומני על האגודות 1327;"

סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין קובע:  

(א)  מס שבח מקרקעין (להלן – המס) יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין.

(ב)  השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה כמשמעותה בסעיף 47.

סעיף 7 לחוק מיסוי מקרקעין קובע: המס יוטל על פעולה באיגוד מקרקעין.

פטורים מתשלום מס שבח

מי זכאי לפטור מתשלום מס שבח? לצורך בחינת הנושא חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע – עו"ד או רו"ח – מומחה בתחום. התנאים לזכאות לפטור סבוכים ומשתנים מעת לעת.

בין הפטורים הנפוצים קיים פטור לדירת מגורים מזכה, כאשר מי שמעוניין ליהנות מהפטור צריך לעמוד בהגדרות החוק.

אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.