תגית: ערבות אישית

ערבות אוואל

ערבות אישית אוואל

לפני חתימה על ערבות אוואל או לצורך הגשת תביעה מכוח ערבות אוואל יש להתייעץ עם עורך דין – עורך דין חוזים.
מה זה ערבות אוואל? בקצרה, הכוונה היא לערבות לכל דבר ועניין, של עושה הערבות כלפי הנושה.

ערבות היא בטוחה שנועדה להבטיח קיום של התחייבות. בחוק הערבות מוגדרת ערבות באופן הבא: "א) ערבות היא התחייבותו של אדם לקיים חיובו של אדם אחר כלפי אדם שלישי. ב) הערבות יכול שתהיה לחיוב כולו או מקצתו, קיים או עתיד לבוא, מתחדש או מותנה, קצוב או בלתי קצוב"

ערבות אוואל שונה מערבות רגילה מאחר והערבות היא לשטר. מה זה שטר? שטר מוגדר בפקודת השטרות כך: "שטר חיליפין לרבות שק". ההגדרה של שטר חיליפן בפקודה: "שטר-חליפין הוא פקודה ללא תנאי ערוכה בכתב מאת אדם אל חברו, חתומה בידי נותנה, בה נדרש האדם שאליו ערוכה הפקודה לשלם לאדם פלוני או לפקודתו, או למוכ"ז, סכום מסוים בכסף, עם דרישה או בזמן עתיד קבוע או ניתן לקביעה".

  • למידע נוסף על סוגי ביטחונות ועל ההבדלים ביניהם, לרבות שטר חוב, שיק ביטחון, ערבות בנקאית, פיקדון כספי וכיו"ב ראו סוגי ביטחונות.
  • בשוק העסקי ערבות אוואל ניתנת בהזדמניות רבות לרבות בעת התקשרויות בהסכמי ייצור, שיווק, הפצה, הלוואה, פיתוח, שירות, בניה ועוד.

תביעה לפי ערבות אוואל

המשמעות העיקרית לערבות לפי שטר היא שניתן לתבוע מכוח הערבות ישירות בהוצאה לפעול (למידע נוסף ראו פתיחת תיק הוצאה לפעול וכן ראו תביעה לפי שטר), להבדיל מערבות רגילה אשר נתבעת בערכאה השיפוטית המתאימה (בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, בוררות וכיו"ב).

פקודת הערבויות (סעיף 57 לפקודה) מגדירה ערבות אוואל כך:

"ערבות לשטר יכול שתיכתב על גוף השטר או שתינתן במסמך נפרד, והיא נוצרת על ידי הביטוי bon pour aval או ביטוי אחר שווה לו, שיש אחריהם חתימה; לא נאמר בעד מי ניתנה ערבות לשטר, רואים אותה כאילו ניתנה בעד עושה השטר אם הוא שטר חוב, או בעד המושך אם אינו שטר חוב."

הגשת תביעה לרוב מתרחשת לאחר הפרה של התחייבות כלשהי (למשל אי תשלום במועד או מסירת הצהרות כוזבות, אי פינוי נכס ועוד – למידע נוסף ראו הפרה של חוזה). חשוב לציין כי טרם הגשת תביעה לפי ערבות אוואל או נקיטת פעולה לגביית החוב מכוח הערבות, לרבות שליחת מכתב התראה רצוי להתייעץ עם עורך דין. (למידע נוסף ראו ביטול הסכם וכן מכתב התראה מעורך דין).

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

סוגי ביטחונות

באופן כללי ובקצרה יצוין כי ביטחונות הם כלי להבטחת התחייבות של אדם, תאגיד או גוף אחר (יכונה להלן: חייב), אשר נועדו לשרת את הצד שביקש את הבטוחה (יכונה להלן: נושה), כך שבמקרה והחייב לא קיים את חיוביו, הנושה (מי שדרש את הערבות) יוכל להיפרע מהביטחונות.

איזה סוגי ביטחונות קיימים?

לצורך הכנת ביטוחנות מתאמים רצוי להתייעץ עם עורך דין – משרד עו"ד.

להלן מספר ביטחונות נפוצים, יודגש כי מדובר ברשימה חלקית ותמציתית:

  1. ערבות אישית – התחייבות של נותן הערבות (הערב) לקיים התחייבויות של אדם או תאגיד (החייב), כלפי צד ג' (הנושה). הערבות היא בטוחה שנמסרת לצד ג', בה מתחייב הערב לקיים התחייבויותיו של אחר, בהתאם לכתב הערבות. הערבות יכולה להיות לגבי כל או חלק מהתחייבויות הנדרשות, בהתאם לנוסח כתב הערבות. לפי חוק הערבות התשכ"ז-1967, הערבות נוצרת בהסכם בין הערב לנושה או בהתחייבות שהערב מסר עליה הודעה לנושה. כמו כן קיימת ערבות לפי צו של רשות, במקרה זה הערבות נוצרת עם מסירת כתב הערבות לרשות. יצוין כי קיימת ערבות מסוג אוואל, אשר נועדה לשמש כערבות לשטר (להרחבה ראו ערבות אוואל).
  2. שטר חוב – שטר חוב הוא התחייבות בכתב מאדם (הערב) לאחר (הנושה), אשר נחתמה על-ידי הגורם אשר עשה את השטר, בדרך כלל החייב. השטר כולל התחייבות לפרוע את החוב של החייב כאמור בשטר וכתלות בגובה החוב. למידע נוסף ראו שטר חוב.
  3. שיק של החייב – שיקים רגילים של החייב עצמו, למשל של אדם או תאגיד, אשר ניתנים כמשמרת לצורך הבטחת קיום התחייבות. בקצרה יצוין כי השיק הוא הוראה של מוציא השיק לבנק לשלם לאדם שמחזיק בשיק סכום כסף הנקוב בשיק. במקרה זה להבדיל מהשיק הבנקאי, במידה והחייב נקלע לקשיים כלכליים ואין לו מסגרת אשראי נוספת בחשבון הבנק, עם הגשת השיק לגביית הסכום, השיק יוחזר. יצוין כי גם השיק הרגיל תקף לפרק זמן מוגבל.
  4. שיק בנקאי – שיק של הבנק לפיו הבנק מתחייב לשלם למי שלטובתו נמסר השיק סכום כסף, בגובה הסכום שנרשם על גבי השיק. המחאה זו אינה תלויה במצבו הכלכלי של החייב אלא בבנק שמסר את השיק בלבד. מי שערב לחוב או להתחייבות הוא למעשה הבנק שהנפיק את השיק. ההמחאה תקפה לפרק זמן קצר יחסית, עד 6 חודשים, אך יתכנו שינויים.
  5. פיקדון כספי – סכום כסף שמופקד אצל הנושה ונועד להבטיח קיום התחייבות. בדרך כלל מוסכם כי סכום זה יושב לחייב או לגורם שהעמיד את הפיקדון בתום תקופת ההתקשרות ולאחר שהוכח כי מולאו כל ההתחייבויות לפי ההסכם.
  6. ערבות בנקאית – ערבות שנותן הבנק, במסגרתה הבנק הוא הערב לקיום התחייבות כלשהי. כך שהבנק מתחייב לשלם לצד שדרש את הערבות (הנושה) את הסכום הנקוב בערבות הבנקאית תוך מס' הימים, בהתאם ל נקוב בערבות ממועד קבלת הדרישה מהנושה. במילים אחרות, הבנק,  לוקח על עצמו התחייבות לפרוע את חובות הנושה, במידה שהאחרון לא יוכל לעמוד בהתחייבויות שלקח על עצמו (למידע נוסף ראו ערבות בנקאית).
מימוש ערבויות וביטחנות
האם כדאי לממש ערבויות או בטחנות אחרים? טרם מימוש ערבויות, הגשת תביעות או שליחת מכתבי התראה, חשוב להתייעץ עם עורך דין, מימוש ביטחונות שלא כדין, למשל בניגוד להסכם ההתקשרות שבין הצדדים, עשוי להסב נזק רב.

למידע נוסף ראו:

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.