תגית: ערבות בנקאית

סוגי ביטחונות

באופן כללי ובקצרה יצוין כי ביטחונות הם כלי להבטחת התחייבות של אדם, תאגיד או גוף אחר (יכונה להלן: חייב), אשר נועדו לשרת את הצד שביקש את הבטוחה (יכונה להלן: נושה), כך שבמקרה והחייב לא קיים את חיוביו, הנושה (מי שדרש את הערבות) יוכל להיפרע מהביטחונות.

איזה סוגי ביטחונות קיימים?

לצורך הכנת ביטוחנות מתאמים רצוי להתייעץ עם עורך דין – משרד עו"ד.

להלן מספר ביטחונות נפוצים, יודגש כי מדובר ברשימה חלקית ותמציתית:

 1. ערבות אישית – התחייבות של נותן הערבות (הערב) לקיים התחייבויות של אדם או תאגיד (החייב), כלפי צד ג' (הנושה). הערבות היא בטוחה שנמסרת לצד ג', בה מתחייב הערב לקיים התחייבויותיו של אחר, בהתאם לכתב הערבות. הערבות יכולה להיות לגבי כל או חלק מהתחייבויות הנדרשות, בהתאם לנוסח כתב הערבות. לפי חוק הערבות התשכ"ז-1967, הערבות נוצרת בהסכם בין הערב לנושה או בהתחייבות שהערב מסר עליה הודעה לנושה. כמו כן קיימת ערבות לפי צו של רשות, במקרה זה הערבות נוצרת עם מסירת כתב הערבות לרשות. יצוין כי קיימת ערבות מסוג אוואל, אשר נועדה לשמש כערבות לשטר (להרחבה ראו ערבות אוואל).
 2. שטר חוב – שטר חוב הוא התחייבות בכתב מאדם (הערב) לאחר (הנושה), אשר נחתמה על-ידי הגורם אשר עשה את השטר, בדרך כלל החייב. השטר כולל התחייבות לפרוע את החוב של החייב כאמור בשטר וכתלות בגובה החוב. למידע נוסף ראו שטר חוב.
 3. שיק של החייב – שיקים רגילים של החייב עצמו, למשל של אדם או תאגיד, אשר ניתנים כמשמרת לצורך הבטחת קיום התחייבות. בקצרה יצוין כי השיק הוא הוראה של מוציא השיק לבנק לשלם לאדם שמחזיק בשיק סכום כסף הנקוב בשיק. במקרה זה להבדיל מהשיק הבנקאי, במידה והחייב נקלע לקשיים כלכליים ואין לו מסגרת אשראי נוספת בחשבון הבנק, עם הגשת השיק לגביית הסכום, השיק יוחזר. יצוין כי גם השיק הרגיל תקף לפרק זמן מוגבל.
 4. שיק בנקאי – שיק של הבנק לפיו הבנק מתחייב לשלם למי שלטובתו נמסר השיק סכום כסף, בגובה הסכום שנרשם על גבי השיק. המחאה זו אינה תלויה במצבו הכלכלי של החייב אלא בבנק שמסר את השיק בלבד. מי שערב לחוב או להתחייבות הוא למעשה הבנק שהנפיק את השיק. ההמחאה תקפה לפרק זמן קצר יחסית, עד 6 חודשים, אך יתכנו שינויים.
 5. פיקדון כספי – סכום כסף שמופקד אצל הנושה ונועד להבטיח קיום התחייבות. בדרך כלל מוסכם כי סכום זה יושב לחייב או לגורם שהעמיד את הפיקדון בתום תקופת ההתקשרות ולאחר שהוכח כי מולאו כל ההתחייבויות לפי ההסכם.
 6. ערבות בנקאית – ערבות שנותן הבנק, במסגרתה הבנק הוא הערב לקיום התחייבות כלשהי. כך שהבנק מתחייב לשלם לצד שדרש את הערבות (הנושה) את הסכום הנקוב בערבות הבנקאית תוך מס' הימים, בהתאם ל נקוב בערבות ממועד קבלת הדרישה מהנושה. במילים אחרות, הבנק,  לוקח על עצמו התחייבות לפרוע את חובות הנושה, במידה שהאחרון לא יוכל לעמוד בהתחייבויות שלקח על עצמו (למידע נוסף ראו ערבות בנקאית).
מימוש ערבויות וביטחנות
האם כדאי לממש ערבויות או בטחנות אחרים? טרם מימוש ערבויות, הגשת תביעות או שליחת מכתבי התראה, חשוב להתייעץ עם עורך דין, מימוש ביטחונות שלא כדין, למשל בניגוד להסכם ההתקשרות שבין הצדדים, עשוי להסב נזק רב.

למידע נוסף ראו:

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

ערבות בנקאית

מה זה ערבות בנקאית? איך ממשים (מחלטים) ערבות בנקאית? האם חובה לתת התראה לפני מימוש ערבות בנקאית?

מהי ערבות בנקאית? בקצרה, ערבות בנקאית היא התחייבות של הבנק לביצוע תשלום למי שנמסרה לו הערבות (הנושה). הבנק מתחייב כלפי הנושה שניתנה לו "הערבות הבנקאית" לשלם לו את סכום הערבות הנקוב, עם דרישתו.

הערבות הבנקאית מבטיחה לנושה אופציה לגביית סכום כספי ישירות מהבנק, ללא צורך לדרוש את הסכום מהגורם אשר התחייב לשלם לו.

ערבות בנקאית נפוצה מאוד בעלום העסקי, לרבות בהשכרת נכסים (הסכמי שכירות דירות, הסכמי חוזה שכירות לעסק, הסכמי שכירות למשרדים), רכישה או מכירה של נכסי מקרקעין (למשל הסכם לרכישת דירה או מגרש או חנות או משרד), הסכמי התקשרות עם ספקים (חוזה עם יועץ), סוכנים (הסכם סוכנות), מפיצים (חוזה הפצה), משווקים, זכיינים (חוזה זיכיון), מלווים (הסכם הלוואה) ועוד.

מה היתרונות של ערבות הבנקאית בהשוואה לבטוחות אחרות? להבדיל משטר חוב או ערבות אישית, ערבות בנקאית היא סכום כסף מובטח על-ידי הבנק. הבנק סוגר את הסכום הכספי בחשבון בנפרד ומעביר אותו למחזיק בערבות עם דרישתו. לעומת זאת כדי להיפרע משטר חוב יש לפתוח בהליכי הוצל"פ, כדי להיפרע מערבות אישית (מעל לסכום מסוים) יש לפתוח בהליכים משפטיים.

מימוש (חילוט) ערבות בנקאית

האם לפני מימוש ערבות בנקאית צריך לתת התראה לצד השני? מימוש ערבות בנקאית באופן מיידי אומנם יעביר את הכסף למחזיק בכתב הערבות אולם מימוש מיידי עשוי להיות טעות טקטיקת, להוות הפרת הסכם ואף לפגוע במצבו של המחזיק בכתב הערבות.

לפני מימוש ערבות בנקאית רצוי להתייעץ עם עורך דין. לעיתים בהסכם ההתקשרות שבגינו נמסרה הערבות הבנקאית, תהיה הוראה אשר מונעות מימוש מיידי של הערבות הבנקאית ללא מתן התראה מראש. טרם מימוש ערבות לעיתים עדיף לשלוח מכתב התראה (להרחבה ראו מכתב התראה מעורך דין), כמו כן רצוי לעיין גם בלינק הבא בנוגע להתמודדות עם לקוחות שלא משלמים-  איך להתמודד עם לקוחות שדוחים תשלומים וכן ראו גם בקישור איך לבטל הסכם? איך להתנהל מול צד שמפר התחייבויות – הפרת חוזה.

לייעוץ משפטי בנושא ערבויות בנקאיות רצוי להתייעץ עם עורך דין מסחרי.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

הסכם שכירות לעסק – נקודות חשובות בחוזה

רשימה זו מציגה מספר נקודות חשובות לשוכרים המעוניינים לשכור מקרקעין – חנות, משרד, אולם, מפעל או כל נכס מסחרי אחר לצורך הפעלת עסק אשר עומדים לפני התקשרות בהסכם שכירות לעסק.

הסכמי שכירות לעסקים כוללים היבטים משפטיים ומסחריים רבים, ולכן טרם התקשרות בהסכם יש להתייעץ באופן פרטני עם עו"ד (להרחבה ראו עורך דין לחוזים).

נושאים וסעיפים חשובים בהסכם שכירות לעסק

 1. הזכויות בקניון או במתחם – למי שייכות הזכויות? האם יש רישום בטאבו (יש לבדוק נסח טאבו)? חשוב לבדוק שלגורם איתו אתם עומדים להתקשר יש את הזכות לבצע את העסקה ביחס לנכס.
 2. המושכר – האם המושכר מתאים לצרכים שלכם? מה גודלו של המושכר? כמה חדרים יש במושכר? האם למושכר צמודה חניה או מחסן? האם המושכר עם רהיטים או חפצים אחרים? האם המושכר יימסר במצב נקי ומסויד?
 3. זכויות ומגבלות החלות על השוכר – חוזה שכירות לעסק מגדיר את המותר והאסור בכל הנוגע למושכר, כגון השמעת מוזיקה, הפעלת המושכר בניגוד למטרת השכירות, ביצוע תיקונים במושכר ועוד ועוד.
 4. תשלומים – מה סך התשלומים שאתם נדרשים לשלם? מה גובה דמי השכירות? בהשכרת חנויות לרוב מדובר על סכום שמחושב לפי גודל המושכר או לפי סך הפידיון, בהשכרת משרדים יותר נהוג לקבוע מחיר פיקס. בנוסף יש לבדוק עלויות נוספות כגון ארנונה, דמי ניהול, פרסום, חניה ועוד. הפעלת חנות במתחם מסחרי או בקניון כרוכה בעלויות גבוהות יותר ולכן על השוכרים לבדוק זאת היטב טרם חתימה על הסכם השכירות לעסק.
 5. ביטחונות – בכל הסכמי השכירות דורשים המשכירים ביטחונות רבים כגון ערבויות בנקאיות (להרחבה ראו ערבות בנקאית), שטרי חוב (להרחבה ראו שטר חוב), ערבויות אישיות, צ'ק בנקאי ופיקדון כספי. ככלל עדיף להימנע ממתן פיקדון כספי או ערבות בנקאית, בוודאי שלא את שניהם. בכל מקרה אם נאלצתם לבחור מבין השנים נסו לצמצם ככל הניתן את גובה הבטוחה, לא יותר מ-3 חודשים.
 6. נקודות יציאה – שוכרים, רצוי שיהיו לכם כמה שיותר נקודות יציאה בחוזה, זאת למקרה והעסק לא ישגשג כפי שציפתם, מצד שני עדיף לצמצם את נקודות היציאה של המשכיר.
 7. שוכר חלופי – כלי נוסף להביא לקיצור תקופת השכירות היא הבאת שוכר חלופי, אולם משכירים רבים לא ממהרים לאפשר זאת וגם אם כן, לרוב המשכיר יקבע סייגים שונים לצורך הבאת שוכר חלופי כגון דרישה שכל החלפת שוכר תעשה באישורו.
 8. מטרת השכירות – סעיף חשוב נוסף בהסכם השכירות לעסק היא מטרת השכירות – יש להגדיר מה הפעילות שתבוצע במושכר? מכירה של מוצרי מזון, שתייה, חפצים וכו'. מבחינת הושכר עדיף הגדרה רחבה שתאפשר לו גמישות גדולה בעתיד,  אך לצד זאת חשוב שהנוסח של החוזה לא יטיל על השוכר התחייבויות שהוא לא מסוגל או מתכוון לעמוד בהן. כמו כן השוכר תמיד יעדיף שתינתן לו בלעדיות במתחם.  (למידע ודגשים נוספים ראו חוזה שכירות לעסק).
 9. ביטוחים לתקופת שיפוצים ולתקופת השכירות – אילו ביטוחים עליכם לבצע במהלך תקופות עבודות ההתאמה (השיפוצים)? מהם הביטוחים שעליכם לבצע במהלך תקופת השכירות?
 10. מיסים ורישיונות – לפני חתימה על הסכם שכירות יש לבדוק מהם המיסים, ההיטלים והאגרות הכרוכים בהחזקת הנכס? מהם העלויות הוצאת הרישיונות?
 11. הפרה וביטול הסכם – אילו מעשים ייחשבו להפרה של הסכם? מתי ניתן לבטל את החוזה? חשוב להגדיר נושאים אלו מראש על-מנת לאפשר סיום מהיר וחלק של יחסי המשכיר-שוכר. למידע נוסף ראו הפרה של הסכם וכן ראו איך לבטל הסכם.

למידע נוסף למשכירים נכסים מסחריים ראו דגשים בנוגע להשכרת נכס מסחרי.

האמור לעיל לא מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא ייעוץ משפטי פרטני.