תגית: פירוק חברה

פירוק חברה על ידי בית משפט

מתי מוגשת בקשה לפירוק חברה על ידי בית משפט?

טרם הגשת בקשה לפירוק חברה על ידי בית משפט חשוב להתייעץ עם עורך דין – עורך דין חברות.

פעמים רבות בקשה לפירוק חברות על ידי בית משפט מוגשת על-ידי נושה או נושים של החברה, כאשר החברה לא עומדת בהתחייבויותיה כלפיהם. אולם בקשת הפירוק עשויה להיות מוגשת לא רק על-ידי נושה (מותנה או עתידי), אלא גם על ידי משתתף, החברה עצמה ובמקרים מסוימים גם על-ידי כונס הנכסים הרשמי, רשם החברות ואף היועץ המשפטי לממשלה.

מתי אפשר להגיש בקשה לפירוק חברה? לפי פקודת החברות אלו העילות לפירוק חברה:

להלן סקירה חלקית וקצרה בנושא:

 1. פירוק עקב החלטה מיוחדת של החברה – בקשה לפירוק חברה יכולה להיות מוגשת לאחר שהחברה קיבלה החלטה מיוחדת (בהתאם למוגדר בפקודת החברות ובכפוף להוראות הדין). החלטה מיוחדת מוגדרת בפקודה כהחלטה "שלא מן המניין" (שהתקבלה ברוב של לפחות 3/4 מהחברים הרשאים להצביע והצביעו, זאת בכפוף, בין היתר, לתקנון החברה) שניתנה עליה הודעה כדין של לפחות 21 ימים מראש ובה נרשם באופן מפורש כוונה להציע החלטה מיוחדת וזאת בכפוף לחריג של של הסכמת כל החברים הרשאים להשתתף ולהצביע (כמפורט בפקודה).
 2. פירוק עקב אי התחלת פעילות או הפסקת פעילות – עילות נוספת לפירוק חברה הן כאשר החברה לא התחילה בעסקיה תוך שנה לאחר שהתאגדה או כאשר החברה הפסיקה את עסקיה למשך שנה.
 3. פירוק חברה משיקולי צדק ויושר – בית המשפט סבור שמן הצדק והיושר הוא שהחברה תפורק.
 4. פירוק חברה שהפכה לחדלת פירעון – פקודת החברות מגדירה שני מצבים בהם רואים חברה כחדלת פירעון ולפיך ניתן להגיש כנגדה בקשה לפירוק על ידי בית משפט. 1) כאשר החברה לא שילמה לנושה שלה סכום כספי שהיא חייבת לו מעל ל-5 שקלים, לאחר שחלפו 3 שבועות מאז שהחברה קיבלה מהנושה דרישה חתמו בידו לשלם את חובה ובנוסף החברה לא סיפקה לנושה ערובה או הגיע עמו להסדר בנוגע לחוב (להגדרה מדויקת יש לעיין בפקודת החברות לצד הוראות הפסיקה).  2) בקשה לפירוק חברה יכולה להיות מוגשת גם כאשר נגד החברה ניתן צו הוצאה לפועל או כתב בי-דין אחר שניתן על פי פסק דין או צו של בית משפט לטובת נושה של החברה לא קוים כולו או מקצתו. 3) בית המשפט השתכנע, לאחר ששקל את חבויותיה המותנות והעתידיות של החברה, כי החברה לא מסוגלת לפרוע את חובותיה.

איך להגיש בקשה לפירוק חברה על-ידי בית משפט או בפיקוח בית משפט?

לפי פקודת החברות בקשה לפירוק חברה תוגש לבית המשפט המחוזי.

לצורך הגשת בקשה לפירוק חברה על ידי בית משפט או בפיקוחו מומלץ להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום.

בקצרה, יצוין כי לפי תקנות החברות (פירוק), התשמ"ז-1987, בקשה לפירוק חברה יש להגיש לפי טופס 1, לתקנות. על הבקשה להיות מאומתת בתצהיר נלווה וכן פלט מידע מרשם החברות (נסח חברה).

 • ככל והבקשה לפירוק חברה לא הוגשה על ידי החברה על מגיש הבקשה להמציא עותק לחברה.
 • במידה ובקשת הפירוק הוגשה על-ידי החברה עצמה, עליה לצרף לבקשת הפירוק דוח מעודכן  ליום הגשת הבקשה של דין וחשבון בנוגע לחובותיה ונכסיה – על הדוח להיות ערוך לפי טופס 2 לתקנות הפירוק. אולם, בית המשפט רשאי לפטור את החברה מחובת הגשת הדו"ח וזאת מנימוקים מיוחדים שירשמו.
 • לפי תקנות הפירוק בית המשפט לא יקבל בקשה לפירוק חברה אם לא הוצג אישור לכך שכונס הנכסים הרשמי קיבל העתק מבקשת הפירוק וכן הופקד אצלו פיקדון כספי. לפי תקנות הפירוק הגורם אשר הגיש את בקשת הפירוק נדרש למסור לכונס הנכסים הרשמי העתק מהבקשה ובנוסף להפקיד אצל הכונס פקדון כספי כמקדמה לכיסוי הוצאותיו של הכונס הרשמי. בתקנות נקבע כי על המבקש להפקיד אצל הכונס של 400 ש"ח וכל סכום נוסף שיתבקש (על ידי הכונס הרשמי או בית משפט).

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

פירוק שותפות בחברה

לאחר שנות עבודה משותפת מגיע הרגע שהשותפים רוצים להספיק את הפעילות המשותפת או שהפעילות המשותפת צריכה להסתיים בשל קשיים אליהם נקלע העסק כגון קשיים על רקע חובות כספיים שהובילו לאי עמידה בהתחייבויות מול לקוחות , בנקים, ספקים, רשויות וגורמים נוספים. פעמים רבות קריסת החברה היא תוצאה של הידרדרות מתמשכת, כשהחברה לא הצליחה לעצור בזמן.

לצורך פירוק שותפות בחברה חשוב להתייעץ עם עורך דין אשר מיומן בתחום החברות.

איך לפרק שותפות בחברה?

יוער כי יש להבחין בין פירוק שותפות לבין פירוק חברה – שותפות היא צורת התאגדות שונה מחברה (למידע נוסף על פירוק שותפויות עסקיות ראו פירוק שותפות וכן ראו גם סכסוכים בין שותפים).

שותפות עסקית נוצרת בהסכם בין השותפים (חוזה שותפות), כאשר שותפים מקמים חברה הם בדרך כלל חותמים על הסכם בין בעלי המניות המייסדים את החברה(הסכם מייסדים), לפני או בסמוך להקמת החברה.

פירוק שותפות בחברה כפוף, בין היתר, ולהסכמים בין בעלי המניות ולהוראות הדין. הוראות רבות המתייחסות לנושא הפירוק נלקחות מפקודת החברות ומחוק החברות.

מדוע מפרקים שותפות בחברות? כפי שצוין לעיל לעיתים הפירוק הוא תוצר של הסכמה ופעמים רבות הוא תוצר של העדר כדאיות כלכלית להמשיך ולנהל את הפעילות העסקית או העדר יכולת (למשל עקב תביעה שהוגשה על-ידי צד ג' לפירוק) או בשל סכסוך בעלי מניות שאחד מהם או כולם לא מעוניינים להמשיך את דרכם המשותפת למשל עקב הפרות של חוזים או עקב מאבקי שליטה וכיו"ב.

חשיבות הייעוץ המשפטי בפירוק – מאחר והליכי פירוק של חברה כוללים לא מעט סיכונים משפטיים חשוב להתייעץ עם עורך דין המיומן בתחום (עורך דין חברות) טרם כניסה להליכי פירוק ולקבל ייעוץ וייצוג משפטי במהלכם – בין אם פירוק השותפות נעשה בהסכמה ובין אם הפירוק נעשה שלא בהסכמה (לפני הגעה לערכאות משפטיות ובוודאי שלאחר פתיחה בהליכים משפטיים).

פירוק שותפות בחברה יכול לנבוע ממספר מצבים, להלן מספר דוגמאות בולטות:

 • רכישת חלקו של שותף על-ידי שותף אחר – המנוח המקצועי הנכון הוא רכישת חלקו של בעל מניות בחברה על-ידי בעל מניות אחר – כאשר שותף בחברה (בעל מניות) מעוניין לרכוש את חלקו של שותף או שותפים אחרים (בעלי מניות) ולהוציא אותם מהחברה, למשל באמצעות הפעלת מנגנון רכישה שנקבע בהסכם ביניהם כגון מנגנון המכונה במבי (BMBY- buy me buy you).
 • פירוק חברה לצורך סגירתה או מכירתה – פירוק השותפות בחברה לצורך חיסול עסקי החברה, למשל מכירת נכסי החברה לצד ג', מכירת החברה, סגירת פעילות החברה בשל העדר כדאיות וכיו"ב. סגירת הפעילות יכול להיות בהסכמה של השותפים (בעלי המניות) ואז בדרך כלל יחול הליך של פירוק החברה מרצון (סגירת חברה) או מכירת החברה.
 • פירוק חברה על-ידי צד ג' – פירוק יכול להתרחש גם לבקשה של משתתף (כהגדרתו בפוקדת החברות) הדורש לחסל את עסקי החברה ולהיפרע מנכסיה למשל עקב חובות של החברה אשר לא משולמים כנדרש – פעולה זו מכונה פירוק חברה ע"י בית משפט.

כפי שהוזכר לעיל, פעמים רבות הליך הפירוק מגיע לבית משפט (למשל עקב פניה של צד ג' לבית המשפט או עקב פניה של אחד מבעלי המניות לבית המשפט, עקב סכסוך בין הצדדים) בדרישה לקבלת סעדים שונים.

למידע נוסף בנוגע להתמודדות עם קשיים כלכליים ראו: איך לגבות חובות וכן ראו האיך להתמודד עם לקוחות שדוחים תשלומים?.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

סגירת חברה מרצון (פירוק חברה מרצון)

איך סוגרים חברה?

סגירת חברה מרצון שונה מהליך של סגירת חברה שנקלע למשבר, למשל סגירת חברה לבקשת נושים (למידע נוסף ראו פירוק חברה על ידי בית משפט).

בקצרה, הליך של סגירת החברה מכונה פירוק חברה וחיסולה מתבצע מול רשם החברות, באמצעות הגשת תצהירים, מסמכים ומינוי מפרק לחברה. את הליך הפירוק והסגירה של החברה מומלץ לבצע בעזרת עורך דין חברות.

סגירת חברה לא פעילה – חברות רבות בארץ אינן פעילות, מסיבות כאלו ואחרות למשל עקב העדר כדאיות רווחיות או העדר פעילות עסקית או עקב הפסדים. למרות זאת ובמיוחד כאשר מדובר בחברות חסרות פעילות, לא תמיד בעלי המניות בחברה מקפידים לסגור את החברה.

האם כדאי לסגור חברה לא פעילה? אם אתם מתלבטים בשאלת סגירת החברה שימו לב כי אי סגירת חברה לא רק גורם לצבירת חובות – אגרות שנתיות שיש לשלם לרשם החברות מדי שנה – אלא גם עשוי להכניס את החברה לסטטוס של חברה מפרת חוק (חברות נרשמות בסטטוס זה בין היתר כאשר הן לא משלמות אגרות שנתיות או לא מגישות דוח שנתי לרשם החברות), דבר שעשוי, בין היתר, למנוע מבעלי המניות או הדירקטורים בחברה לפתוח חברה חדשה נוספת בעתיד (עד לחיסול החברה); למידע בנושא קבלת פטור מאגרה שנתית ראו להלן.

איך אפשר לפרק חברה (לסגור חברה)?

אם מדובר בסגירת חברה לא פעילה או חברה שמסוגלת לפרוע את חובותיה היא תיסגר בהליך של פירוק חברה מרצון.

פירוק חברה מרצון יכול להתבצע באחת משתי הדרכים: פירוק במסלול מהיר או פירוק במסלול רגיל.

הליך סגירת חברה במסלול מהיר או פירוק חברה במסלול הרגיל כולל מספר שלבים ובכלל זה דיווח לרשם החברות על הליך הפירוק, קבלת החלטות על פירוק החברה ועל מינוי מפרק, פרסום הודעות ברשומות ותשלום אגרה על הפרסום, הגשת תצהיר בדבר כושר הפירעון של החברה, כינוס אסיפה סופית להצגת דוח הפירוק, הגשת בקשה לפטור מתשלום אגרה (ככל והחברה עומדת בדרישות הדין) ועוד.

לפי פקודת החברות, חברה יכולה להתפרק מרצון באחד מהמצבים הבאים (סעיף 319 לפקודה):

"(1) תמה התקופה שנקבעה בתקנון לקיומה, או אירע הדבר שבאירועו צריכה החברה, לפי הוראה שבתקנון, להתחסל, והחברה באסיפה כללית החליטה להתפרק מרצון;

(2) החברה קיבלה החלטה מיוחדת להתפרק מרצון;

(3) החברה החליטה בהחלטה שלא מן המנין, שבגלל חבויותיה אין היא יכולה להמשיך בעסקיה ומן הראוי שתתפרק."

 • למידע נוסף בנושא פירוק מרצון – פירוק חברה מרצון, כמו כן מומלץ לעיין בחוק החברות ובפקודת החברות.

איך ניתן לקבל פטור מאגרה שנתית לרשם החברות?

האם כל חברה יכולה לקבל פטור מתשלום אגרה שנתית לרשם החברות? לא קבלת הפטור כפופה להנחיות רשם החברות ולהוראות הדין. לפי הנחיותיו של רשם החברות על-מנת לקבל פטור מתשלום אגרה שנתית על החברה להגיש אישורים מקוריים מרשויות המיסים (לרבות מס הכנסה ומע"מ) וכן אישורים מרו"ח של החברה בדבר הפסקת פעילותה העסקית של החברה. חשוב לציין כי רשם החברות מקפיד על פרוצדורה נוקשה בכל הכרוך בהענקת פטור מתשלום אגרה שנתית. ולכן בעת בקשה לקבלת פטור מאגרה חשוב לוודא בדיוק מהם המסמכים והאישורים שעליכם לצרף.

למידע נוסף בנוגע לקבלת פטור מאגרה שנתית לרשם החברות במסגרת הליך של פירוק חברה ראו – פטור מאגרה לרשם החברות.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

תביעת חוב בפירוק (הגשת תביעת חוב)

להלן מספר נקודות בנושא הגשת תביעת חוב לחברה בפירוק.

לצורך הגשת תביעת חוב, מומלץ, אך לא חובה, להיעזר בעורך דין לחברות.

אם הנכם נושים ונאלצתם להגיש תביעת חוב או לפעול לגביית החוב באמצעות עורך דין, המשמעות היא שהוצאות הגביה שלכם יגדלו (למידע נוסף בנוגע לאיך לנהל את החובות כלפי העסק ראו גביית חובות). אולם בלא מעט מקרים לנושים אין ברירה אלא לפעול נגד החברה באמצעים משפטיים, כגון הגשת בקשה לפירוק חברה, שליחת מכתב הראה וכיו"ב.

כפי שיפורט להלן, כדי לגבות חובות מחברות בפירוק יש להגיש תביעת חוב, באופן כללי יצוין כי פרק הזמן שניתן להגיש תביעת חוב הוא מוגבל, לעיתים יהיה צורך לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה לצורך גביית החוב.

מה זה תביעת חוב לחברה בפירוק? בקצרה, תביעת חוב מוגשת על-ידי נושה (למשל ספק, יצרן, נותן שירותים, עובד וכו') והיא כוללת פירוט של גובה החוב של החייב (חברה, פושט רגל או תאגיד אחר) אשר מתנהלים נגדו הליכי פירוק (כגון פירוק חברה על ידי בית משפט) או פשיטת רגל.

מי שמעוניין לגבות את כספו מחברה שנמצאת בשלבי פירוק (למשל כשהחברה נכנסה להליכי פירוק או שניתן צו להקפאת הליכים המתנהלים נגד החברה) נדרש להגיש תביעת חוב. התביעה צריכה לבסס את החוב.

למי מוגשת תביעת החוב? לאחר קבלת תביעת החוב היא מועברת על-ידי הכונס הרשמי לבעל תפקיד שמונה, על-ידי בית המשפט, לטפל בנושא. ולכן תביעת החוב מוגשת לכונס הנכסים הרשמי או למפרק או לנאמן או לבעל תפקיד אחר שמונה על-ידי בית המשפט.

מה תפקידו של המפרק או הנאמן בתביעות חוב? בקצרה ובאופן כללי יצוין כי נושא המשרה שמונה על-ידי בית המשפט אחראי על ריכוז התביעות והכרעה בהן – האם לקבל את התביעות או לדחות אותם – במובן זה תפקידו הוא מעין שיפוטי, בהתאם לתנאים שנקבעו בפקודת החברות, בתקנות ובכפוף למגבלות הפסיקה.

מתי יש להגיש תביעת חוב לחברה בפירוק? בקצרה יצוין כי במקרה בו ניתן צו הקפאת הליכים יש להגיש תביעת חוב תוך 6 חודשים ממועד מתן הצו. לעיתים בית המשפט יאריך את המועד להגשת תביעות חוב.

האם ניתן להגיש תביעת חוב באיחור? תלוי בנסיבות המקרה, באופן כללי ניתן להגיש תביעה באיחור אולם לצורך כך יש להצביע על טעמים מיוחדים. בית המשפט הכיר בעבר במספר מצבים אשר מאפשרים לנושה להגיש את תביעתו באיחור. אך ככלל המגמה של בתי המשפט היא לא לאפשר הגשת תביעות חוב באיחור.

לפי סעיף 71(ב) לפקודת פשיטת הרגל: "נושה רשאי להגיש תביעת חוב תוך ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס, בדרכים ובאופן שיקבע השר;הכונס הרשמי בתפקידו כנאמן על נכסי החייב, או הנאמן, רשאים, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה להגשת תביעת חוב של נושה לפרק זמן שיקבעו בהחלטתם, אם שוכנעו כי הנושה לא יכול היה להגישה במועד שנקבע."

איך להגיש תביעת חוב נגד חברה בפירוק?

תביעת חוב מוגשת לנאמן או למפרק או לכונס הנכסים הרשמי או לבעל תפקיד אחר שמינה בית המשפט. לצורך הגשת תביעת החוב יש לצרף לתביעה, בין היתר, את המסמכים הבאים:

 1. טופס תביעה – טופס בקשה לתביעת חוב חייב להיות מאומת על-ידי העורך דין – טופס 21 לפקודת פשיטת הרגל. תביעת חוב נגד חברה בפירוק כוללת, בין היתר, את הפרטים הבאים: פרטי הנושה (הזוכה), פרטי החייב (החברה שבפירוק), מספר תיק, פירוט עבור מה החוב וסכום החוב עד ליום מתן צו הכינוס או עד ליום מתן צו הפירוק, האם בידי הנושה בטוחות לפירעון החוב.
 2. אישור על החוב – אסמכתא לחוב של החייב – למשל שיקים שחזרו.
 3. ייפוי כוח – ייפוי כוח חתום ומאמות על-ידי עורך דין במקרה בו הנושה מיוצג.
 4. אימות פרטי חשבון בנק של הנושה -אישור בנק על זהות בעל החשבון (הנושה) או העתק המחאה של הנושה לצורך אימות נתוני חשבון בנק של הנושה או אישור בנק על זהות בעל החשבון.
מה לעשות אם המפרק או הנאמן דחה את תביעת החוב?
כל מקרה יש לבחון לגופו ומומלץ להתייעץ עם עורך דין לצורך קבלת החלטה באיזה אופן לפעול.
ככל נושה שתיבעת החוב שלו נדחתה על-ידי מפרק יכול לשקול להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט, לבחינה מחודשת של תביעתו.

יצוין כי חשוב להקפיד להגיש את תביעת החוב במועד ובהתאם להוראות הדין, הגשת תביעת חוב באיחור פוגעת בסיכויו של הנושה לקבל את כספו בחזרה, כך החוב יכול להפוך לחוב אבוד, בכפוף למגבלות הדין (למידע נוסף ראו חוב אבוד).

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.