תגית: פירוק מרצון

סגירת חברה מרצון (פירוק חברה מרצון)

איך סוגרים חברה?

סגירת חברה מרצון שונה מהליך של סגירת חברה שנקלע למשבר, למשל סגירת חברה לבקשת נושים (למידע נוסף ראו פירוק חברה על ידי בית משפט).

בקצרה, הליך של סגירת החברה מכונה פירוק חברה וחיסולה מתבצע מול רשם החברות, באמצעות הגשת תצהירים, מסמכים ומינוי מפרק לחברה. את הליך הפירוק והסגירה של החברה מומלץ לבצע בעזרת עורך דין חברות.

סגירת חברה לא פעילה – חברות רבות בארץ אינן פעילות, מסיבות כאלו ואחרות למשל עקב העדר כדאיות רווחיות או העדר פעילות עסקית או עקב הפסדים. למרות זאת ובמיוחד כאשר מדובר בחברות חסרות פעילות, לא תמיד בעלי המניות בחברה מקפידים לסגור את החברה.

האם כדאי לסגור חברה לא פעילה? אם אתם מתלבטים בשאלת סגירת החברה שימו לב כי אי סגירת חברה לא רק גורם לצבירת חובות – אגרות שנתיות שיש לשלם לרשם החברות מדי שנה – אלא גם עשוי להכניס את החברה לסטטוס של חברה מפרת חוק (חברות נרשמות בסטטוס זה בין היתר כאשר הן לא משלמות אגרות שנתיות או לא מגישות דוח שנתי לרשם החברות), דבר שעשוי, בין היתר, למנוע מבעלי המניות או הדירקטורים בחברה לפתוח חברה חדשה נוספת בעתיד (עד לחיסול החברה); למידע בנושא קבלת פטור מאגרה שנתית ראו להלן.

איך אפשר לפרק חברה (לסגור חברה)?

אם מדובר בסגירת חברה לא פעילה או חברה שמסוגלת לפרוע את חובותיה היא תיסגר בהליך של פירוק חברה מרצון.

פירוק חברה מרצון יכול להתבצע באחת משתי הדרכים: פירוק במסלול מהיר או פירוק במסלול רגיל.

הליך סגירת חברה במסלול מהיר או פירוק חברה במסלול הרגיל כולל מספר שלבים ובכלל זה דיווח לרשם החברות על הליך הפירוק, קבלת החלטות על פירוק החברה ועל מינוי מפרק, פרסום הודעות ברשומות ותשלום אגרה על הפרסום, הגשת תצהיר בדבר כושר הפירעון של החברה, כינוס אסיפה סופית להצגת דוח הפירוק, הגשת בקשה לפטור מתשלום אגרה (ככל והחברה עומדת בדרישות הדין) ועוד.

לפי פקודת החברות, חברה יכולה להתפרק מרצון באחד מהמצבים הבאים (סעיף 319 לפקודה):

"(1) תמה התקופה שנקבעה בתקנון לקיומה, או אירע הדבר שבאירועו צריכה החברה, לפי הוראה שבתקנון, להתחסל, והחברה באסיפה כללית החליטה להתפרק מרצון;

(2) החברה קיבלה החלטה מיוחדת להתפרק מרצון;

(3) החברה החליטה בהחלטה שלא מן המנין, שבגלל חבויותיה אין היא יכולה להמשיך בעסקיה ומן הראוי שתתפרק."

  • למידע נוסף בנושא פירוק מרצון – פירוק חברה מרצון, כמו כן מומלץ לעיין בחוק החברות ובפקודת החברות.

איך ניתן לקבל פטור מאגרה שנתית לרשם החברות?

האם כל חברה יכולה לקבל פטור מתשלום אגרה שנתית לרשם החברות? לא קבלת הפטור כפופה להנחיות רשם החברות ולהוראות הדין. לפי הנחיותיו של רשם החברות על-מנת לקבל פטור מתשלום אגרה שנתית על החברה להגיש אישורים מקוריים מרשויות המיסים (לרבות מס הכנסה ומע"מ) וכן אישורים מרו"ח של החברה בדבר הפסקת פעילותה העסקית של החברה. חשוב לציין כי רשם החברות מקפיד על פרוצדורה נוקשה בכל הכרוך בהענקת פטור מתשלום אגרה שנתית. ולכן בעת בקשה לקבלת פטור מאגרה חשוב לוודא בדיוק מהם המסמכים והאישורים שעליכם לצרף.

למידע נוסף בנוגע לקבלת פטור מאגרה שנתית לרשם החברות במסגרת הליך של פירוק חברה ראו – פטור מאגרה לרשם החברות.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.