תגית: פירוק שותפות

פירוק שותפות – איך לסגור שותפת?

איך סוגרים שותפות עסקית? 

איך לפרק שותפות בעסק? איך להתמודד עם שותף שמתעלם מזכויות השותפים האחרים? או מפר את הסכם השותפות שנחתם מולו?

לאחר שניהלתם יחסי שותפות מוצלחים יותר או פוחת והגעתם למסקנה שברצונכם לסיים את השותפות (לסגור אותה) או שהמציאות הובילה אתכם לפירוק השותפות, ההליך המשפטי שיש לבצע מכונה פירוק שותפות. פירוק שותפות עסקית אינו נושא פשוט, במיוחד כאשר הפירוק נעשה שלא בהסכמה או כאשר הפעילות העסקית רחבה או כאשר הפירוק של השותפות נובע מקשיים כלכליים.

להלן מספר דגשים בנושא פירוק שותפות, טרם פירוק שותפות ובמהלכה יש לקבל ייעוץ משפטי מעו"ד בעל ידע וניסיון בתחום (ייעוץ משפטי לשותפויות וחברות).

הערות

 • מדוע שותפים מחליטים לסגור את הפעילות המשותפת ולהיפרד? הסיבות לפרידה משתנות ממקרה למקרה, שותפים רבים נקלעים לסכסוכים ביחס לניהול השותפות עקב מחלוקות ניהוליות או מקצועיות, מחלוקת כספיות או קשיים תזרימיים, רצון של שותפים לצאת לדרך עצמאית או להפסיק את הפעילות המשותפת ועוד ועוד.
 • רבים שוגים בהבחנה בין פירוק שותפות עסקית לפירוק חברה. אומנם בשני המקרים מדובר על הפסקת פעילות עסקית משותפת וחיסול התאגיד המשותף אך מדובר בשני מסגרות החוסות תחת מערכות דינים שונות ולכן יש להבחין בין פירוק תאגיד מסוג שותפות לבין פירוק של תאגיד מסוג חברה (למידע נוסף בנושא פירוק חברות ראו פירוק חברה, וכן  ראו גם פירוק חברה מרצון). למידע בנושא פירוק שותפות במקרקעין ראו – פירוק שיתוף במקרקעין.

איך אפשר לפרק שותפות? איך סוגרים את השותפות? 

פירוק שותפות נעשה בהתאם להוראות הדין, פקודת השותפויות מונה מספר מצבים בהם ניתן לפרק שותפות (בסיומה של תקופה שהוקצבה לשותפות, עם השגת מטרת השותפות, עם פטירת אחד השותפים או הכרתו כפשוט רגל ועוד והכל בכפוף למגבלות הדין – להרחבה עיינו בפקודת השותפויות וכן התייעצו עם עו"ד), אך הפירוק יכול להיעשות גם בדרכים אחרות, למשל כשבהסכם השותפות (חוזה שותפות) נקבע דרך ספציפית לכך.

להלן מספר הוראות מפקודת השותפויות בנושא דרכים לפירוק השותפות:

 1. שותפות שהוקמה לתקופה קצובה, בתום התקופה.
 2. שותפות שהוקמה לעסק אקראי או קיבולת יחידה – בתום העסק או הקיבולת.
 3. שותפת שהוקמה לתקופה לא מסוימת – עם הודעת אחד מהשותפים על כוונתו לפרק את השותפות, בתאריך שנקב השותף בהודעתו.
 4. פירוק שותפות עקב פטירה של אחד השותפים או פירוק שותפות עקב פשיטת רגל של אחד מהשותפים, בכפוף להסכם בין השותפים
 5. שותף ששעבד את חלקו בשותפות לחוב פרטי, רשאים שאר השותפים לפרק את השותפות.
 6. פירוק שותפות עקב אירוע שהופך את ניהול עסקי השותפות או פעולת השותפים בניהול למעשה אסור.
 7. פירוק שותפות לפי החלטת בית משפט – בית המשפט רשאי, לבקשת שותף בשותפות, להורות במצבים הבאים על פירוק השותפות: א) הוכח להנחת דעתו של בית המשפט שאחד השותפים הוא דרך קבע לא שפוי בדעתו; ב) כאשר אחד מהשותפים לשותפות (לא המבקש) נעשה מטעם אחר נטול כושר דרך קבע למלא את המוטל עליו לפי ההסכם בין השותפים; ג) כששותף בשותפת (לא המבקש) אשם בהתנהגות שעלולה להשפיע לרעה על ניהול עסקי השותפות, זאת בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט ובהתחשב במהות עסקי השותפות; ד) כששותף בשותפות (לא המבקש) מפר באופן קבוע או במזיד את חוזה השותפות, או כשהשותף מתנהג בנושאים הנוגעים לשותפות באופן שאין לשותפים אחרים אפשרות מעשית סבירה להמשיך עמו בניהול עסקי השותפות; ה) אי אפשר עוד לנהל את עסקי השותפות אלא בהפסד; ו) לפי שיקול דעת בית משפט כאשר להנחת דעתו יהיה צודק וישר להורות על פירוק השותפות.
 8. פירוק שותפות עקב תרמית – שותף בשותפות אשר ביטל את חוזה שותפות עקב תרמית או מצג שווא של אחד מהשותפים, יהיה זכאי לכל התרופות הבאות, בנוסף לכל זכות אחרת שיש לו: א) הטלת עיכבון על יתרת נכסי השותפות לאחר מילוי חבויותיה או לעכבה בידו, בגין כל סכום ששילם בקניית חלק בשותפות וכל הון שהשקיע בה, ובכלל זה הריבית שעליה, מיום התשלום או ההשקעה עד למתן פסק הדין. ב) השותף זכאי להיות כאחד הנושים של השותפות בשל כל סכום ששילם בעד חבויותיה של השותפות. ג) שיפוי מהאדם האשם במצג השווא או בתרמית בעד כל חיוביה של השותפות. ד) לקבל צו המחייב את מי שאשם במצג השווא או בתרמית להחזיר לו כל סכום כסף ששולם או הושקע עם הריבית.

איך להיפרד משותף עסקי?

התשובה תלויה מאוד בנסיבות – האם קיים הסכם שותפות? מה בכוונתם להשיג? ועוד ועוד- ולכן אם נקלעתם לסכסוך בין השותפים ואתם שוקלים להיפרד מהשותף, לפרק את השותפות או לנקוט בדרך אחרת ישנם מספר דרכי פעולה ועל-מנת לבחור את אפיק הפעולה המיטבי עבורכם, רצוי לפנות לקבל ייעוץ משפטי מעו"ד מיומן בתחום (ייעוץ משפטי לשותפויות וחברות).

מה הפרוצדורה הכרוכה בפירוק שותפות עסקית? בתמצית יצוין כי התשובה תלויה במספר גרומים לרבות האם השותפות מתפרקת בהסכמה או בהעדר הסכמה דרך בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת וכן מה הסכמות השותפים ביחס לפירוק ומה המגבלות החלות עליהם, פעמים רבות מתבצעת הפרדה עסקית וחלקות נכסים או התחייבויות וזאת דרך עריכת הסכם פירוק בין השותפים. כן היבט פרוצדורלי נוסף הכרוך בפירוק הוא חיסול השותפות ברשם השותפויות (למידע נוסף בנוגע לפרוצדורה זו ראו – רשם השותפויות).

זכויות שותף בפירוק (סגירת) שותפות

האם לשותף יש זוכיות בעת סגירת השותפות? הזכויות של השותפים כפופות להוראות הדין ולהסכם ההתקשרות שבין הצדדים, כגון חוזה השותפות.

פקודת השותפויות מגדירה את זכותו של שותף בפירוק כך:

"בהתפרק שותפות יהיה כל שותף זכאי כלפי שאר השותפים וכלפי כל מי שיש לו מכוחם תביעה בשל זכויותיהם כשותפים, שנכסי השותפות ישמשו לסילוק חיוביה של השותפות, ושהנכסים העודפים ישמשו לסילוק המגיע לשותפים לאחר שינוכה ממנו כל המגיע מהם לשותפות בשל היותם שותפים בה."

פקודת השותפויות מכילה הוראות נוספות בנושא פירוק, יישוב חשבונות בין השותפים לאחר הפירוק, חלקו של שותף שיוצא משותפות ועוד.

למידע נוסף בנושא פירוק שותפויות ראו – פירוק שותפות עסקית.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ עסקי או משפטי או כל המלצה לפעול או להימנע מלפעול בדרך כלשהי. לצורך קבלת המלצה בנושא חשוב להתייעץ עם גורמים מומחים בתחום הרלוונטי.

שותפות עסקית

מהי שותפות עסקית? שותפות היא צורת התאגדות משפטית של לפחות שני גורמים (לרבות חברות) הפועלים יחד (בקשרי שותפות) על-מנת לנהל עסק משותף ולהפיק ממנו רווח, למעט מספר חריגים ובכפוף להוראות הדין.

לפני פיתחת שותפות עסקית מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום.

לפני הקמת שותפות עסקית להלן מספר דגשים חשובים

להלן כמה דגשים בנוגע להקמת שותפות:

 • צורת התאגדות – האם הקמת שותפות היא צורת ההתאגדות המועדפת עליכם? ייתכן ועדיף לכם להקים חברה, לצורך כך מומלץ לשקול היטב את היתרונות והחסרונות הכרוכים בהקמה וניהול של שותפות לעומת הקמה וניהול של חברה (להרחבה ראו יתרונות חסרונות בהקמת חברה).
 • אחריות השותפים לחובות השותפות – בשותפות כללית כל השותפים אחראיים באופן אישי לחובות השותפות (בכפוף להוראות הדין), לעומת זאת, בשותפות מוגבלת, בה השותפים הכללים בלבד אחראיים לחובות השותפות, זאת בכפוף להוראות פקודת השותפויות. בשותפות כללית אין חובה לערוך חוזה שותפות (אולם מומלץ מאוד לעשות זאת), בשותפות מוגבלת חובה לערוך הסכם שותפות מוגבלת.
 • הגבלת מספר השותפים – החוק מגביל את מספר השותפים בשותפות לעשרים שותפים, למעט מספר חריגים כגון שותפות של עורכי דין ורוחי חשבון.
 • למידע נוסף בנוגע לרישום שותפות ראו פתיחת שותפות.

מה חשוב לדעת לפני כניסה לשותפות עסקית?

 • בחירת שותפים – הרכבת הצוות – שותפות עסקית בדרך כלל נועדה להיות מערכת יחסים ארוכת טווח, ולכן חשוב לבחור את השותפים לדרך בקפידה, ולהגדיר מראש את הכישורים האישיים והמקצועיים המצופים מהשותפים המצטרפים.
  • בחירת שותפים בעלי ערך מוסף – מה הרקע והניסיון של השותף שאיתו אתם עתידים להקים את העסק? האם הוא בא מתחום הפעילות של העסק או מתחום משיק? שותף בעל ידע וניסיון בתחום העיסוק של הפעילות המשותפת או בעל רשת קשרים ענפה או בכל נכסים שיכולים לתרום לקידום העסק או להביא לחיסכון בעליות של העסק יכולים לסייע באופן משמעותי להצלחת העסק.
  • בחירת השותפים בעלי כישוריים אישיים טוביםלצד הכישורים המקצועיים, הידע והניסיון הנדרשים מהשותפים המצטרפים חשוב לבחון גם את הכישורים האישיים שלהם – יכולת העבודה בצוות, יכולת התמודדות במצבי לחץ, בעלי יחסי אנוש טובים וכיו"ב.
 •  חלוקת תפקידים
  • למרות שבתחילת הדרך יש מעורבות גדולה יותר של כל השותפים בכל ענייני השותפות, רצוי להגדיר מראש, במסגרת הסכם השותפות, את תחומי האחריות וחלוקת התפקידים בין השותפים.
 • הסכם שותפות עסקית – לצורך הקמה וניהול שותפות חשוב להסדיר מראש ובכתב את הזכויות והחובות של השותפים בשותפות, זו תהיה גם הזדמנות טובה לערוך תיאום ציפיות בין השותפים בנוגע לאופן העבודה המשותפת. להלן מספר דגשים בנוגע להסכם השותפות:
  • התייעצות עם עורך דין – הכנת הסכם שותפות היא מלאכה הנשענת על ידע וניסיון רבים, הסכם טוב יותאם לצרכים הספציפיים של המתקשרים תוך התחשבות במגבלות הדין והפסיקה. לצורך הכנת החוזה רצוי מאוד להתייעץ עם עורך דין ((משרד עו"ד).
  • מנגנון קבלת החלטות בשותפות – חשוב להסדיר מראש מה האופן שבו קבלת החלטות בשותפות? באיזה אופן יתכנסו ישיבות הנהלה? מה התנאים לצירוף שותפים חדשים?
  • השקעות על-ידי השותפים – אם לצורך הקמת השותפות יש להזרים הון ראשוני, למשל לצורך רכישת סחורה, ציוד ותשלום לנתוני שירותים, חשוב להסדיר מראש מהו הסכום שכל שותף יצטרך להעביר לחשבון השותפות.
  • פירוק שותפות – מה התנאים לפירוק השותפות? האם מנגנוני הפירוק נקבעו בהסכם שותפות? האם כל הפרת חוזה תעניק ליתר השותפים את הזכות לדרוש את פירוק השותפות? (למידע נוסף ראו פירוק שותפות עסקית).
  • העסקת עובדים או נותני שירותים – מי מחליט על העסקת עובדים? האם כל שותף יהיה אחראי על העסקת עובדים או נותני שרותים בתחום אותו הוא מרכז או שהחלטות יתקבלו בישיבות הנהלה? (למידע נוסף בנושא העסקת יועצים ועובדים ראו הסכם ייעוץ או הסכם עבודה).
  • חשבון בנק וזכויות חתימה – מי מורשה לחתום בשם השותפות ובאילו תנאים? עם פתיחת השותפות מומלץ לפתוח חשבון בנק חדש ייעודי לניהול הכספים של השותפות (למידע נוסף ראו פתיחת חשבון בנק לחברה); כמו כן יש להכין פרוטוקול מורשי חתימה.
  • קניין רוחני – מי הבעלים של הקניין הרוחני – סימני מסחר, זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים וכוי"ב? האם הקניין רוחני יועבר לבעלות העסק?
  • הפרת הסכם שותפות – אילו פעולות יהווה הפרה של חוזה השותפות? האם יוטלו סנקציות (כגון פיצוי מוסכם) על מפרי החוזה? איך ניתן לבטל את חוזה השותפות? (למידע נוסף ראו איך לבטל הסכם?)
  • מימון השותפות – מי ממן את הפעילות העסקית של השותפות? האם השותפים יעמידו הלוואות לשותפות? מה תנאי הלוואות?
  • למידע נוסף ראו חוזה שותפות עסקית.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.