תגית: שטר חוב

סוגי ביטחונות

באופן כללי ובקצרה יצוין כי ביטחונות הם כלי להבטחת התחייבות של אדם, תאגיד או גוף אחר (יכונה להלן: חייב), אשר נועדו לשרת את הצד שביקש את הבטוחה (יכונה להלן: נושה), כך שבמקרה והחייב לא קיים את חיוביו, הנושה (מי שדרש את הערבות) יוכל להיפרע מהביטחונות.

איזה סוגי ביטחונות קיימים?

לצורך הכנת ביטוחנות מתאמים רצוי להתייעץ עם עורך דין – משרד עו"ד.

להלן מספר ביטחונות נפוצים, יודגש כי מדובר ברשימה חלקית ותמציתית:

 1. ערבות אישית – התחייבות של נותן הערבות (הערב) לקיים התחייבויות של אדם או תאגיד (החייב), כלפי צד ג' (הנושה). הערבות היא בטוחה שנמסרת לצד ג', בה מתחייב הערב לקיים התחייבויותיו של אחר, בהתאם לכתב הערבות. הערבות יכולה להיות לגבי כל או חלק מהתחייבויות הנדרשות, בהתאם לנוסח כתב הערבות. לפי חוק הערבות התשכ"ז-1967, הערבות נוצרת בהסכם בין הערב לנושה או בהתחייבות שהערב מסר עליה הודעה לנושה. כמו כן קיימת ערבות לפי צו של רשות, במקרה זה הערבות נוצרת עם מסירת כתב הערבות לרשות. יצוין כי קיימת ערבות מסוג אוואל, אשר נועדה לשמש כערבות לשטר (להרחבה ראו ערבות אוואל).
 2. שטר חוב – שטר חוב הוא התחייבות בכתב מאדם (הערב) לאחר (הנושה), אשר נחתמה על-ידי הגורם אשר עשה את השטר, בדרך כלל החייב. השטר כולל התחייבות לפרוע את החוב של החייב כאמור בשטר וכתלות בגובה החוב. למידע נוסף ראו שטר חוב.
 3. שיק של החייב – שיקים רגילים של החייב עצמו, למשל של אדם או תאגיד, אשר ניתנים כמשמרת לצורך הבטחת קיום התחייבות. בקצרה יצוין כי השיק הוא הוראה של מוציא השיק לבנק לשלם לאדם שמחזיק בשיק סכום כסף הנקוב בשיק. במקרה זה להבדיל מהשיק הבנקאי, במידה והחייב נקלע לקשיים כלכליים ואין לו מסגרת אשראי נוספת בחשבון הבנק, עם הגשת השיק לגביית הסכום, השיק יוחזר. יצוין כי גם השיק הרגיל תקף לפרק זמן מוגבל.
 4. שיק בנקאי – שיק של הבנק לפיו הבנק מתחייב לשלם למי שלטובתו נמסר השיק סכום כסף, בגובה הסכום שנרשם על גבי השיק. המחאה זו אינה תלויה במצבו הכלכלי של החייב אלא בבנק שמסר את השיק בלבד. מי שערב לחוב או להתחייבות הוא למעשה הבנק שהנפיק את השיק. ההמחאה תקפה לפרק זמן קצר יחסית, עד 6 חודשים, אך יתכנו שינויים.
 5. פיקדון כספי – סכום כסף שמופקד אצל הנושה ונועד להבטיח קיום התחייבות. בדרך כלל מוסכם כי סכום זה יושב לחייב או לגורם שהעמיד את הפיקדון בתום תקופת ההתקשרות ולאחר שהוכח כי מולאו כל ההתחייבויות לפי ההסכם.
 6. ערבות בנקאית – ערבות שנותן הבנק, במסגרתה הבנק הוא הערב לקיום התחייבות כלשהי. כך שהבנק מתחייב לשלם לצד שדרש את הערבות (הנושה) את הסכום הנקוב בערבות הבנקאית תוך מס' הימים, בהתאם ל נקוב בערבות ממועד קבלת הדרישה מהנושה. במילים אחרות, הבנק,  לוקח על עצמו התחייבות לפרוע את חובות הנושה, במידה שהאחרון לא יוכל לעמוד בהתחייבויות שלקח על עצמו (למידע נוסף ראו ערבות בנקאית).
מימוש ערבויות וביטחנות
האם כדאי לממש ערבויות או בטחנות אחרים? טרם מימוש ערבויות, הגשת תביעות או שליחת מכתבי התראה, חשוב להתייעץ עם עורך דין, מימוש ביטחונות שלא כדין, למשל בניגוד להסכם ההתקשרות שבין הצדדים, עשוי להסב נזק רב.

למידע נוסף ראו:

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

שטר חוב

מה זה שטר חוב? שטר חוב הוא בטוחה הניתנת מצד אחד לאחר. השטר הוא התחייבת בכתב הניתנת מצד א' (חייב) לצד ב' (נושה), לשלם לנושה סכום כסף מסוים, תוך פרק זמן מסוים או במועד מסוים.

שטר החוב נועד להבטיח ביצוע התחייבות, כאשר במידה והתחייבות לא תבוצע הנושה יוכל לפעול להגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפעול, לצורך גביית סכום החוב שנקבע בשטר. לעיתים ניתן שטר חוב בלי הגבלה של סכום. מבחינת עושה השטר, תמיד עדיף לצמצם ככל הניתן את גובה הסכום בשטר.

האם ניתן להסתפק בשטר חוב לצורך הבטחת תשלום? שטר חוב מעניק לנושה ביטחון מסוים, אולם זו אינה בטוחה אידאלית. מבחינת הנושה פעמים רבות עדיף לקבל פיקדון כספי או ערבות בנקאית אוטונומית. בכל מקרה שטר חוב  (למידע נוסף בנושא ביטחונות ראו סוגי ביטחונות).

איך לנסח שטר חוב? שטר חוב הוא מסמך נפוץ מאוד, לצורך ניסוח שטר חוב או בדיקת הערות לשטר החוב מומלץ להתייעץ עם עורך דין מסחרי. אומנם ניתן לאתר בקלות דוגמאות לשטרי חוב ברחבי האינטרנט, אך פעמים רבות חשוב לבצע התאמות לשטר הנחתם.

אכן יש שטרי חוב סטנדרטים, אולם יש שטרי חוב המנוסחים באופן מאוד דרקוני לטובת מי שביקש את מתן הבטוחה ולהפך.

דוגמאות למצבים בהם ניתנים שטרי חוב:

 • שטר חוב לחוזה שכירות לעסק או למגורים – משכירים של נכסים, לרוב דורשים מהשוכרים לחתום על שטר חוב, לצורך הבטחת קיום התחייבויותיהם. למשל משכיר של נכס המשמש להפעלת (הסכם שכירות לעסק) עסק או משכיר של דירה המשמשת למגורים (חוזה שכירות דירה).
 • שטרי חוב נדרשים גם בעסקאות – כגון עסקה להבטחת תשלומים מול צד ג' – כגון לווים (למשל שטר חוב עבור הסכם הלוואה), ספקים (למשל שטר חוב להסכם עם יועץ, הסכם הפצה ועוד), יצרנים, רשתות (למשל שטר חוב להבטחת קיום חוזה זיכיון) וכיו"ב.
 • למידע נוסף ראו שטר חוב.

תביעה מכוח שטר חוב (מימוש שטר חוב)

מה זה מימוש שטר חוב? המונח מימוש מתייחס לפניה לעושה השטר ו/או לערבים לשטר בדרישה לתשלום החוב, ובהעדר תשלום נקיטה בצעדים משפטיים. טרם נקיטה בצעדים משפטיים, כל שכן שליחת מכתב התראה או ביטול הסכם או הגשת תביעה לפי שטר חוב (למידע נוסף ראו תביעה לפי שטר חוב).

טרם נקיטת פעולה של מימוש שטר חוב מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין מסחרי.

להלן שטר חוב לדוגמה (אין לעשות שימוש בדוגמה ללא ייעוץ משפטי פרטני)

"שטר – חוב

שם עושה השטר___________, מספר השטר______

 

סכום השטר:________ (במילים:__________)

ב _____________ יום ____________ חודש __________ שנה ____________________

אני מתחייב לשלם נגד שטר חוב זה לפקודת : ____________________________________

סך שקלים חדשים______________ (במילים:___________)

התמורה שקיבלת היא לפי_____________________

מקום השיפוט היחידי המוסכם: _____________________________________________

סכום שטר החוב יוצמד למדד המחירים לצרכן / לשער הדולר / לריבית החוקית המרבית והכל לפי בחירתו של המחזיק בשטר – החל ממודע התשלום הראוי ועד לתאריך הפרעון בפועל של מלוא הסכום הנדרש.

המחזיק בשטר פטור מכל חובות המוטלות על המחזיק בשטר.

____________________                                                                                                 חתימת עושה השטר "

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

תביעה בגין שטר חוב – הגשת שטר חוב לביצוע בהוצאה לפעול

איך אפשר לתבוע לפי שטר חוב?

יצוין תחילה כי טרם הגשת תביעה מומלץ להתייעץ עם עורך דין.

שטר חוב ניתן לתבוע ישירות בלשכת ההוצאה לפעול (פתיחת תיק בהוצאה לפעול), ללא צורך להגיש את התביעה לבית המשפט (למידע נוסף ראו שטר חוב). אומנם לצד הנתבע תהיה זכות להתגונן, אולם פתיחה בהליך באמצעות ביצוע שטר חוב בהוצאה לפעול, מעניקה לתובע יתרונות דיונים.

מתי אפשר להגיש תביעה לפי שטר חוב? תביעה מתרחשת בדרך כלל לאחר שליחת מכתב התראה מעורך דין. לעיתים צד שמעוניין להגיש תביעה חייב לשלוח לצד השני התראה בכתב טרם הגשת התביעה. מכתב התראה פעמים רבות נשלח עקב הפרת הסכם או התחייבות לפי הסכם ההתקשרות או לאחר ביטול הסכם.

למשל, צד להסכם הלוואה לא שילם את חובו למלווה במועד שנקבע לכך בהסכם. דוגמה נוספת היא כאשר צד להסכם שכירות לעסק מסב לנזק כספי למושכר אך מסרב לשלם בגין הנזק שגרם והמשכיר נושא בנזק בעצמו.

איפה מגישים בקשה לביצוע שטר? לפי החוק בקשה לביצוע שטר ניתן להגיש בכל אחת מלשכות ההוצאה לפעול ברחבי הארץ. אולם רשם ההוצאה לפעול יכול להורות על העברת התיק ללשכה אחרת, בהתאם להוראות הדין.

השלבים להגשת תביעה לביצוע שטר חוב:

לפני פתיחה בהליכים משפטיים כגון הגשת שטר חוב ללשכת ההוצאה לפעול, מומלץ להתייעץ עם עורך דין.
 • הגשת טופס בקשה לביצוע שטר חוב בלשכת ההוצאה לפעול.
 • הגשת שטר החוב המקורי יחד עם טופס הבקשה.
 • פרטי בנק של הזוכה או עורך דינו של הזוכה וכן יפוי כוח של עורך דין ככל והזוכה מיוצג.
 • פרטים מלאים ומעודכנים של החייב (עושה השטר).
 • תשלום אגרות בגין פתיחת הליך בהוצאה לפועל, נכון למועד זה בסך 1.25% מגובה החוב, אך לא מתחת ל-164 ש"ח וזאת בצירוף אגרת פרוטוקול בסך של 23 ש"ח.

לאחר שמוגשת תביעה לפי שטר החוב ללשכת ההוצאה לפעול, יש לשלוח העתק מאזהרה לחייב. התובע יכול לשלוח העתק לחייב בעצמו או שלשכת ההוצאה לפועל תשלח לחייב אזהרה. האזהרה כוללת הוראות לפיהן על החייב לשלם את חובו (לתובע) בתוך 30 ימים, להתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפעול או להגיש בקשה לצו תשלומים (למידע נוסף מומלץ לעיין בחוק ההוצאה לפעול ובאתר לשכת ההוצאה לפעול).

החייב יכול לטעון טענה כי החוב האמור נפרע (טענת פרעתי) ו/או להגיש התנגדות לביצוע שטר (למעשה כתב הגנה ראשוני).

לאחר פרק הזמן שנקבע באזהרה וככל שהחייב לא הגיב למכתב האזהרה שנשלח אליו ולא הגיש התנגדות לביצוע שטר או טען טענת פרעתי, ניתן לדרוש מלשכת ההוצאה לפעול להחל בהליכי גביית החוב ו/או נקיטה בפועלות כלפיו (כגון הטלת עיקולים).

לפי חוק ההוצאה לפועל:

הוצאה לפועל של שטרות

"81א.  (א)  שטר חליפין, שטר חוב ושיק כמשמעותם בפקודת השטרות (בחוק זה – שטר) ניתנים לביצוע כמו פסק דין של בית משפט.

(ב) המבקש ביצועו של שטר יגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה על כך, והוראות סעיף 7(ב) יחולו עליה כאילו היתה בקשה לביצוע פסק דין.

(ג) החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע הבקשה, שתהא נתמכת בתצהיר ובו יפורטו העובדות ונימוקי ההתנגדות, ומשהוגשה ההתנגדות יעכב רשם ההוצאה לפועל את הביצוע ויעביר את הענין לבית המשפט; לענין הדיון בבית המשפט רואים את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר לפי תקנות סדר הדין.

(ג1) על אף האמור בסעיף 7(א), המועד להגשת התנגדות לביצוע הבקשה יהיה שלושים ימים מיום המצאת האזהרה."

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

הסכם שכירות לעסק – נקודות חשובות בחוזה

רשימה זו מציגה מספר נקודות חשובות לשוכרים המעוניינים לשכור מקרקעין – חנות, משרד, אולם, מפעל או כל נכס מסחרי אחר לצורך הפעלת עסק אשר עומדים לפני התקשרות בהסכם שכירות לעסק.

הסכמי שכירות לעסקים כוללים היבטים משפטיים ומסחריים רבים, ולכן טרם התקשרות בהסכם יש להתייעץ באופן פרטני עם עו"ד (להרחבה ראו עורך דין לחוזים).

נושאים וסעיפים חשובים בהסכם שכירות לעסק

 1. הזכויות בקניון או במתחם – למי שייכות הזכויות? האם יש רישום בטאבו (יש לבדוק נסח טאבו)? חשוב לבדוק שלגורם איתו אתם עומדים להתקשר יש את הזכות לבצע את העסקה ביחס לנכס.
 2. המושכר – האם המושכר מתאים לצרכים שלכם? מה גודלו של המושכר? כמה חדרים יש במושכר? האם למושכר צמודה חניה או מחסן? האם המושכר עם רהיטים או חפצים אחרים? האם המושכר יימסר במצב נקי ומסויד?
 3. זכויות ומגבלות החלות על השוכר – חוזה שכירות לעסק מגדיר את המותר והאסור בכל הנוגע למושכר, כגון השמעת מוזיקה, הפעלת המושכר בניגוד למטרת השכירות, ביצוע תיקונים במושכר ועוד ועוד.
 4. תשלומים – מה סך התשלומים שאתם נדרשים לשלם? מה גובה דמי השכירות? בהשכרת חנויות לרוב מדובר על סכום שמחושב לפי גודל המושכר או לפי סך הפידיון, בהשכרת משרדים יותר נהוג לקבוע מחיר פיקס. בנוסף יש לבדוק עלויות נוספות כגון ארנונה, דמי ניהול, פרסום, חניה ועוד. הפעלת חנות במתחם מסחרי או בקניון כרוכה בעלויות גבוהות יותר ולכן על השוכרים לבדוק זאת היטב טרם חתימה על הסכם השכירות לעסק.
 5. ביטחונות – בכל הסכמי השכירות דורשים המשכירים ביטחונות רבים כגון ערבויות בנקאיות (להרחבה ראו ערבות בנקאית), שטרי חוב (להרחבה ראו שטר חוב), ערבויות אישיות, צ'ק בנקאי ופיקדון כספי. ככלל עדיף להימנע ממתן פיקדון כספי או ערבות בנקאית, בוודאי שלא את שניהם. בכל מקרה אם נאלצתם לבחור מבין השנים נסו לצמצם ככל הניתן את גובה הבטוחה, לא יותר מ-3 חודשים.
 6. נקודות יציאה – שוכרים, רצוי שיהיו לכם כמה שיותר נקודות יציאה בחוזה, זאת למקרה והעסק לא ישגשג כפי שציפתם, מצד שני עדיף לצמצם את נקודות היציאה של המשכיר.
 7. שוכר חלופי – כלי נוסף להביא לקיצור תקופת השכירות היא הבאת שוכר חלופי, אולם משכירים רבים לא ממהרים לאפשר זאת וגם אם כן, לרוב המשכיר יקבע סייגים שונים לצורך הבאת שוכר חלופי כגון דרישה שכל החלפת שוכר תעשה באישורו.
 8. מטרת השכירות – סעיף חשוב נוסף בהסכם השכירות לעסק היא מטרת השכירות – יש להגדיר מה הפעילות שתבוצע במושכר? מכירה של מוצרי מזון, שתייה, חפצים וכו'. מבחינת הושכר עדיף הגדרה רחבה שתאפשר לו גמישות גדולה בעתיד,  אך לצד זאת חשוב שהנוסח של החוזה לא יטיל על השוכר התחייבויות שהוא לא מסוגל או מתכוון לעמוד בהן. כמו כן השוכר תמיד יעדיף שתינתן לו בלעדיות במתחם.  (למידע ודגשים נוספים ראו חוזה שכירות לעסק).
 9. ביטוחים לתקופת שיפוצים ולתקופת השכירות – אילו ביטוחים עליכם לבצע במהלך תקופות עבודות ההתאמה (השיפוצים)? מהם הביטוחים שעליכם לבצע במהלך תקופת השכירות?
 10. מיסים ורישיונות – לפני חתימה על הסכם שכירות יש לבדוק מהם המיסים, ההיטלים והאגרות הכרוכים בהחזקת הנכס? מהם העלויות הוצאת הרישיונות?
 11. הפרה וביטול הסכם – אילו מעשים ייחשבו להפרה של הסכם? מתי ניתן לבטל את החוזה? חשוב להגדיר נושאים אלו מראש על-מנת לאפשר סיום מהיר וחלק של יחסי המשכיר-שוכר. למידע נוסף ראו הפרה של הסכם וכן ראו איך לבטל הסכם.

למידע נוסף למשכירים נכסים מסחריים ראו דגשים בנוגע להשכרת נכס מסחרי.

האמור לעיל לא מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא ייעוץ משפטי פרטני.