תגית: שיק ללא כיסוי

שיק ללא כיסוי

מהו שיק ללא כיסוי? למה שיקים חוזרים? איך לגבות שיק ללא כיסוי? 

מה זה שיק? בשפה פשוטה, שיק הוא אמצעי תשלום נפוץ מאוד כתחליף לכסף מזומן, השיק הוא מסמך שמופק על-ידי הבנק ועל שם בעל החשבון/לקוח. בשיק מופיעים פרטיו של בעל חשבון הבנק וכן ננקב בו הסכום לתשלום לצד ג', תאריך התשלום ועוד.

במילים אחרות שיק הוא שטר חליפין [פקודה ללא תנאי ערוכה בכתב מאדם אל חברו, אשר חתומה בידי המוסר, בה מתחייב האדם שאליו ערוכה הפקודה לשלם לאחר סכום מסוים בכסף עם הדרישה או בזמן עתידי (להגדרה מדויקת יש לעיין בפקודת השטרות ובפסיקה)] אשר משוך על בנקאי ובר פרעון עם דרישה. על השיק ניתן לרשום כי התאריך הנקוב בו הוא לתאריך מאוחר מיום הוצאתו, אך שיק כזה לא יהיה בר פרעון אלא מהתאריך העתידי הנקוב בו.

כך הוגדר שיק בפקודת השטרות:

  • "73. (א) שיק הוא שטר חליפין משוך על בנקאי ובר-פרעון עם דרישה; הוראות פקודה זו החלות על שטר חליפין בר-פרעון עם דרישה יחולו על שיק, חוץ מענין שיש לו הוראה אחרת להלן.
    (ב) שיק יכול שהתאריך הנקוב בו יהיה מאוחר מיום הוצאתו, אולם שיק כזה (שיק מאוחר) לא יהיה בר-פרעון ולא יהיה ניתן לקיבול, אלא מהתאריך הנקוב בו.

מדוע שיקים חוזרים? יש כמה סיבות לכך ששיק שהופקד חזר, למשל השיק בוטל על-ידי בעל השיק,  בין הסיבות הנפוצות היא שהשיק חזר א.כ.מ.  מה משמעות הביטוי חזר א.כ.ב? אכ"מ הוא קיצור של הביטוי אין כיסוי מספיק. כלומר בחשבון של בעל השיק אין כיסוי לשיק שניתן.

מה זה שיק ללא כיסוי?

שיק שסורב הוא שיק שהוצג לפרעון בתאריך הרשום על גביו או לאחר אותו התאריך, אך הבנק סירב לפרוע את השיק כי לא היתה בחשבון יתרה מספקת והבנק לא היה חייב לפרוע את הסכום מכוח הסכם שישי לו עם המושך (להגדרה מדויקת יש לעיין בהוראות חוק שיקים ללא כיסוי לצד הוראות הפסיקה).

כך קובע בסעיף 1 לחוק שיקים ללא כיסוי:

  • ""שיק שסורב" – שיק שהוצג לפרעון בתאריך הנקוב בו או אחריו, והבנק סירב לפרעו מחמת שלא היתה יתרה מספקת בחשבון והוא לא היה חייב לפרעו מכוח הסכם עם המושך, ואין נפקא מינה אם היתה סיבה נוספת לסירוב או אם ניתנה הוראת ביטול."
אחת הבעיות עבור אלו שהשיקים שלהם חוזרים היא שחשבון – מי שחזרו לו שיקים עשוי חשבון הבנק שלו להפוך למוגבל (חשבון מוגבל) ובהתאם גם בעל החשבון יהיה לקוח מוגבל וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו לכך בחוק, למשל כאשר סורבו במשך 12 חודשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון וזאת כל עוד חלפו 15 ימים מהמועד הסירוב הראשון מועד הסירוב האחרון, בכפוף להוראות הדין.

הגבלת חשבון בנק

מהי הגבלת חשבון לפי חוק שיקים ללא כיסוי?
"2. (א) חשבון יהיה מוגבל (להלן – חשבון מוגבל) ובעליו יהיה מוגבל (להלן – לקוח מוגבל) אם סורבו במשך שנים עשר חדשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון[1]. (א1) סורבו שיקים בחשבון במספר שנקבע בתקנות, ישלח הבנק התראה לכל אחד מבעלי החשבון, ממיופי הכוח או ממורשי החתימה, הכל כפי שנקבע בתקנות. (א2) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוכרזה שעת חירום וסבר המפקח כי יש להשעות בהקדם האפשרי הגבלה של חשבון ובעליו כאמור בסעיף זה, רשאי הוא לקבוע, לגבי המדינה כולה או לגבי שטח מסוים, כי בנק לא יגביל חשבון או בעל חשבון בשל שיקים שסורבו בתקופה שיקבע, ובלבד שהתקופה לא תעלה על 90 ימים; המפקח רשאי לקבוע כאמור מיום ההכרזה על שעת חירום ולא יאוחר משלושים ימים לאחר שהסתיימה.

(ב) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות את מספר השיקים והתקופות הקבועים בסעיף קטן (א)."

 למידע נוסף בנושא הגבלת חשבון יש לעיין בהוראות חוק שיקים ללא כיסוי וכן להתייעץ עם עו"ד מיומן בתחום.

איך לגבות שיק שחזר?

מה לעשות במקרה בו השיק חזר בשל העדר כיסוי – חזר א.כ.מ? או מסיבה אחרת?
התשובה תלויה, בין היתר, בסיבות שהובילו לכך שהשיק חזר, פעמים רבות שיק שסורב כרוך בהפרה של התחייבות (אי תשלום במועד) אשר עשויה להוביל להליכים משפטיים (למידע נוסף ראו הפרה של חוזה).
על-מנת לקבל החלטה בנוגע לדרך הפעולה הכדאית במקרה של שיק שחזר רצוי להתייעץ עם עורך דין.
אחד היתרונות עבור גובה התשלום בקבלת התמוה בשיק היא היכולת לפתוח הליך גביה מהיר יותר לתשלום החוב דרך לשכת ההוצאה לפעול (בכפוף להוראות הדין). במסגרת זו ניתן לפתוח תיק נגד החייב באחת מלשכות ההוצאה לפועל (לפי בחירת הזוכה), לאחר שהודעה על פתיחת ההליך עם אזהרה תימסר לחייב ינתנו לו מועדים להגיב על כך; במסגרת הליך ההוצאהל פעול ניתן יהיה לפעול הטלת עיקולים או הגבלות על החייב (למידע נוסף ראו פתיחת תיק הוצאה לפעול וכן ביחס לתביעה בגין שיקים ראו – תביעה לביצוע שטר).
למידע נוסף בעיות במוסר תשלומים וגביית כספים מלקוחות ראו- איך לגבות חובות?
האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

איך להתמודד עם לקוחות שדוחים תשלומים או מסרבים לשלם?

איך להתמודד עם לקוחות שמסרבים לשלם? דגשים בנוגע לגביית כספים

לא משנה אם יש לכם לקוחות עסקיים או לקוחות פרטיים, אתם עסק קטן, בינוני או גדול חשוב שתקצו משאבים לצורך טיפול בענייני גבייה. למרות המאמצים לגביית חובות, לעיתים החוב הופך לחוב אבוד שלא ניתן לגבייה.

רשימה זו תציג מספר נקודות חשובות בנוגע להתמודדות עם לקוחות אשר דוחים תשלומים או מסרבים לשלם. הצעדים שניתן לנקוט נגד לקוחות לא משלמים או לקוחות אשר דוחים תשלומים מתחלקים לשני סוגים, צעדים שננקטים מראש בכדי למנוע את אי התשלום ולהגדיל את הסיכוי לפירעון מהלקוח בעת הצורך וצעדים שננקטים בדיעבד, לאחר שהלקוח מתחמק מתשלום ויש צורך לגבות ממנו את החובות.

מה ניתן לעשות כדי להימנע ממצבים של לקוחות שמסרבים לשלם או לא משלמים?

להלן מספר דגשים שיכולים לסייע לעסקים להפחית את התחמקות הלקוחות מתשלומים ולהגדיל את הסיכוי לגבות את הכספים בעת הצורך.

  • הסכם התקשרות מסודר – אחד מהצעדים שיעזרו לכם להבטיח את התשלומים מהלקוחות היא עריכת הסכם התקשרות איכותי. אומנם כל אחד יכול להכין חוזה הכולל את פרטי הצדדים וסוג העסקה, אולם הסכם הנערך על-ידי עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום (שערך הסכמים רבים מהסוג האמור) שונה בתכלית מהסכם הנערך על-ידי מי שאינו בקיא ברזי התחום. הסכם טוב יסדיר את הזכויות והחובות שלכם ושל הלקוחות והא יאפשר לכם לא רק להגן עליכם טוב יותר מפני תביעות, אלא גם לסייע לכם בהליך גביית הכספים בעת הצורך ואף להרתיע לקוחות מלהפר את ההסכם. מדוע הסכם התקשרות יכול להרתיע לקוחות מלהפר אותו? בין היתר, לאור סנקציות שניתן לקבוע בהסכם (כגון תשלומי ריבית, פיצויים מסוכמים ועוד). כמו כן הסכם איכותי יכלול דרישה להעמדת ביטחונות טובים מלקוחותיכם.
  • מקדמה וביטחונות – כלי נוסף שיסייע לכם להפחית את הסיכון הכרוך בהתקשרות עם לקוחות הוא גביית מקדמות. כך לפחות חלק מהתשלום יובטח מראש. בנוסף לדרוש מהלקוחות להעמיד לרשותכם שיקים ובטוחות נוספים כגון שטר חוב, ערבויות אישיות וערבות בנקאית או פיקדון כספי להבטחת פירעון תשלומים עתידיים.

איך לגבות תשלום מלקוחות שדוחים את מועד התשלום או לא משלמים?

למרות שכל עסק מנסה להימנע מלהזדקק להפעיל משאבים לגביית כספים, כל העסקים סובלים מקשיים בגבייה, גם אם נחתם הסכם התקשרות מסודר.

למרות זאת, גם אם הגעתם לשלב הגבייה מומלץ לנהל אותו באופן מבוקר ובעזרת ליווי מקצועי של עו"ד. פניה מקודמת לעורך דין תוכל לסייע לכם לשפר את הסיכוי לגבות את הכספים מהלקוחות.

להלן מספר דגשים בנושא גביית תשלום מלקוחות

  1. ניהול מערך גביה שיטתי – כל עסק צריך להקצות זמן ומשאבים לנושא הגבייה, למשל להציב עובד של החברה שחלק מהזמן שלו מוקדש לגביית כספים מלקוחות, ליצור שיטת עבודה בנושא גביית החובות – למשל לשלוח דרישת תשלום בכתב, אחריה שליחת תזכורת נוספת ולבסוף שליחת מכתב התראה מעורך דין. למידע נוסף בנוגע לאיך לגבות חובות ראו – גביית חובות.
  2. ניהול סיכונים קבוע – פעמים רבות בעיקר כשנושא הגביה אינו מובן מאליו או מעורר קשיים, דוגמה בולטת לכך היא כאשר יש כשלים באספקת המוצרים או השירותים, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך הדין מראש, עוד לפני שליחת התראות ותזכורות. זאת מאחר ויש סיכוי שדרישת התשלום תעבור לפסים של סכסוך משפטי ואף לערכאות משפטיות. חשיבות התייעצות עם עורך דין לחוזים מתחדדת כאשר הלקוח מסרב לשלם, מדובר בשלב נוסף שבו חשוב לפנות לעורך הדין שמלווה אתכם ויחד תנסו להבין מה הסיבה לא אי התשלום. כמו כן תמיד טוב לדעת מה הסיבה שהלקוח מסרב לשלם או דוחה את התשלומים, למשל יש לקוחות מתכוונים לשלם פשוט נקלעו לקשיי נזילות או שהנושא "נפל בין הכסאות". לעומת זאת יש לקוחות שדוחים תשלומים באופן מכוון, חלקם כלל אינם מתכוונים לשלם ויעשו הכל על-מנת לחמוק מתשלום או לשלם סכום נמוך מהסכום שסוכם. בכל אחד מסוגי הלקוחות החייבים רצוי להתנהל באופן מוסדר ולתעד את כל השתלשלות האירועים (כבר מתחילת ההתקשרות ובכל מקרה ממועד דרישת התשלום). חשיבות התיעוד מתחזקת במיוחד כאשר בכוונתכם לנקוט צעדים משפטיים כנגד אותם לקוחות שלא משלמים.
  3. נקיטת צעדים נגד הלקוחות שדוחים תשלומים או מסרבים לשלם – טיפול בחלק מהחובות יחייב אתכם לנקוט צעדים נוספים למשל במקרה בו השיק שנמסר הוא ללא כיסוי (שיק ללא כיסוי) או שהלקוח מסרב לשלם או שעושי להיגרם לכם נזק נוסף כתוצאה מאי התשלום. איך לנהוג במקרים אלו? האם עדיף לשלוח מכתבי התראה, מימוש בטוחות (שטר חוב, ערבות בנקאית, ערבות אישית וכיו"ב), הגשת תביעות ועוד. טרם נקיטת הליכים משפטיים מומלץ להתייעץ עם עורך הדין (משרד עו"ד) בנוגע לאסטרטגיה הפעולה הכדאית. למידע נוסף מומלץ לעיין גם ברשימה – הפרת הסכם וברשימה נוספת – איך לבטל הסכם?
 הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.