תגית: תוכנית אופציות

תוכנית אופציות

רשימה זו תציג מספר דגשים בנוגע לאופציות ותוכנית אופציות, בתעשיית הייטק ובחברות הזנק (סטראטאפ).

מה זה אופציה? אופציה היא הזכות לקנות או למכור נכס (כגון מניות של חברה), בכמות מסוימת, במחיר מסוים ובמועד מסוים. לצד המחזיק באופציה יש את הזכות (האפשרות אך לא החובה) לממש את האופציה לפי התנאים שמוגדרים בהסכם האופציה או בכתב הענקה שבין הצדדים. בחברות סטארטאפ הסכמי אופציות כפופים גם לתוכניות אופציות.

אופציות ידועות ככלי לתגמול עובדים ונותני שירותים, עבור החברה, היתרון המרכזי בהענקת אופציות היא האפשרות להציע חלק  מהשכר (או את כולו) שלא באמצעות כסף מזומן, כך החברה יכולה להרשות לעצמה לממן את העסקת העובדים או נותני השירותים.

כמו כן מאחר והאופציה היא תגמול מבוסס הצלחה, פעמים רבות יש בכוחן לחזק את הקשר של העובד עם מקום העבודה ולעודד אותו להישאר בחברה. הענקת האופציות מוסדרת לרוב במסגרת ההתקשרות עם העובד או נותן השירות. כך, במקביל לחתימה על הסכם העבודה או הסכם למתן שירותים (הסכם יעוץ) – ייחתם לרוב גם הסכם אופציות (כתב הענקה).

מהי תוכנית אופציות? תוכנית בכתב המסדירה את התנאים המשפטיים והעסקיים הנוגעים לאופציות שמקצה החברה לעובדים ולנותני שירותים, לרבות מידע ביחס למועדי מימוש של האופציות, מחיר מימוש, תנאים לביטול האופציות ועוד. תוכניות אופציות כוללות היבטים נוספים ולצורך הכנתן יש להתייעץ עם עו"ד המתמחים בחברות סטארטאפ.

להכנת תוכנית אופציות יש לא מעט יתרונות עבור העובדים ונותני השירותים וכפועל יוצא גם עבור החברה.

 

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.

 

חוזה עבודה

מה זה חוזה עבודה? התקשרות בין צדדים (עובד למעביד), בכתב או בע"פ, בה הצדדים מסכימים על תנאי ההתקשרות בנוגע לזכויות והחובות שלהם בקשר ליחסי העובדה.

הסכם עבודה הוא מסמך חשוב לעובד ולמעביד, המכיל לא מעט סוגיות משפטיות. ההמלצה לעובד ולמעביד היא לחתום על הסכם עבודה לפני תחילת עבודתו של העובד. כמו כן טרם התקשרות בחוזה יש להתייעץ עם עורך דין.

להלן מספר סעיפים ונושאים נפוצים בהסכמי עבודה: הצהרות הצדדים, הגדרת העבודה, תקפות העבודה וזמני עבודה, שמירה על סודיות (חוזה סודיות) ואי תחרות, התייחסות לקניין רוחני, קביעת ממונים, גובה השכר ואופן תשלומו (לרבות, תנאי זכאות לבונוסים, אופציות, הטבות, הפרשות לקרנות פנסיה והשתלמות), התייחסות לימי חופשה, מחלה ודמי הבראה, תנאים לביטול ההסכם, התייחסות לפיצויי פיטורים ועוד.

אופציות – ברוב חברות הסטארטאפ וגם בחברות הייטק ותיקות, חלק מהתמורה לעובדים ולנותני השירותים מחולקת באמצעות אופציות, במסגרת זו חותמים הצדדים על הסכם אופציות או כתב הענקה, אשר מסדיר ביחד עם תוכנית האופציות (במידה וקיימת) את סכום האופציות והתנאים למימושן.

יודגש כי בעת ניסוח הסכם העבודה יש לתת את הדעת לכל אחד מהסעיפים. לצורך הכנת הסכם עבודה או בדיקתו יש להתייעץ עם עורך דין לחוזים.

האמור לעיל אינו ייעוץ משפטי ואסור להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.