תגית: תקנון החברה

רשם החברות

רשם החברות הוא גוף שהוקם על-ידי רשות התאגידים והוא ממוקם בירושלים. כיום יש שלוחה של רשם החברות גם בתל-אביב.

מה תפקידו של רשם החברות? רשם החברות עוסק, בין היתר, בהליכים הקשורים להקמת חברה ורישומה. המעוניינים להקים חברה נדרשים להגיש את מסמכי היסוד (תקנון חברה, הצהרת בעלי מניות ראשונים ותצהיר דירקטורים ראשונים) לרשם החברות אשר יבחן אם המסמכים הוגשו בהתאם להוראות הדין והאם ניתן לרשום את החברה בתנאים המוצעים (להרחבה ראו רישום חברה).

כמו כן, רשם החברות מרכז מידע בנוגע לעניינים שונים אשר קשורים לחברה, כגון כתובות, בעלי מניות, דירקטורים, שעבודים, אגרות ועוד.

חברות נדרשות להגיש דיווחים לרשם החברות, כגון דוח שנתת על-ידי רואה החשבון המבקר של החברה, דוח על הקצאת מניות, דוח על החלפת דירקטורים, דיווח על שינוי שם החברה, דיווח על שינוי כתובת החברה, רישום שעבוד על שם החברה ועוד. זמני הטיפול אצל רשם החברות משתנים, והם תלויים בסוג הבקשה שמוגשת, למשל, הקמת חברה בדוא"ל, זמן הטיפול נכון לשנת 2015 הוא 24 שעות.

תיק חברה ונסח חברה – על-מנת לקבל מידע בנוגע לחברות (כגון, פרטים על בעלי המניות והדירקטורים של החברה, כתובת, שעבודים, חובות לרשם החברות, תקנון החברה, דוחות שהוגשו לרשם ועוד) ניתן להפיק נתונים אלו דרך האתר של רשם החברות: פלט (נסח) של החברה (להפקת פלט ראו נסח חברה). יש לציין שהמידע המצוי בידי הרשם הוא חלקי בלבד ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולות.

האמור לעיל אינו מהווה ייעץ משפטי ואין להסתמך בעת ביצוע פעולה כלשהי ללא התייעצות עם עורך דין.

זכות הצטרפות

זכות הצטרפות למכירת מניות – Tag Along

מהי זכות הצטרפות? זכות זו מקנה לבעליה את האפשרות להצטרף למכירה או העברה של מניות. למשל, כאשר בעל מניות מעוניין למכור את מניותיו לצד שלישי בעלי הזכות זכאים להצטרף למכירה ולמכור גם את מניותיהם, בהתאם להחזקותיהם ולתנאים שקיבעו (להרחבה ראו זכות הצטרפות).

באילו מקרים מופיעה זכות הצטרפות? זכות הצטרפות עשויה להופיע, בין היתר, בעת הכנת תקנון חברה, בעת ניסוח הסכם מייסדים, הסכם שותפות, הסכם מכירה או רכישה של מניות, הסכם בין בעלי מניות, הסכם מכירת מניות, הסכם עקרונות, הסכם הלוואה, הסכם השקעה ועוד.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע פעולה כלשהי ללא התייעצות עם עורך דין.

זכות סירוב ראשונה

זכות סירוב ראשונה ברכישת מניות – Right of first refusal

בין הזכויות הנפוצות בהסכמים מסחריים ניתן למצוא את זכות הסירוב הראשונה. בקצרה, זכות זו תופסת מקום כאשר שותף, בעל מניות או צד אחר להסכם מעוניין לאפשר לו זכות לקנות או לסרב ראשון לעסקה שתעמוד על הפרק.

למשל, בעלי מניות המעוניינים לשמור על החזקותיהם בחברה ולמנוע כניסה של שותפים זרים לפעילות העסקית עושים שימוש רב בזכות הסירוב הראשונה.

מהי זכות סירוב ראשונה ברכישת מניות? זכות סירוב ראשונה היא זכות קדימה, המאפשרת לבעליה את האפשרות לרכוש את המניות המוצעות למכירה בהתאם לתנאים שיקבעו הצדדים, לפני שניתן להציען למכירה לגורמים אחרים. רק לאחר שבעל הזכות יסרב לרכוש את המניות המוצעות למכירה או אז ניתן יהיה למכור את המניות לצד ג' (להרחבה ראו זכות סירוב ראשונה).

היכן תופיע זכות סירוב ראשונה? זכות סירוב נפוצה במגוון רחב של חוזים ובכלל זה הסכם למתן שירותים, הסכמים בין בעלי מניות, בהסכם מייסדים, הסכם שיתוף פעולה, הסכם שותפותתקנון החברה, הסכם רכישה, מזכר הבנות, הסכם הלוואה, הסכם השקעה ועוד.

לצורך ניסוח מנגנוני זכות סירוב בהסכמים יש להתייעץ עם עו"ד המתמחה בחוזים (עורך דין לחוזים).

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, הנוקט בפעולה כלשהי על סמך סקירה זו וללא התייעצות בעורך דין נושא באחריות המלאה.